Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Informácia k poskytovaniu príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Na pomoc obyvateľom splácať úvery na bývanie z dôvodu nárastu ich úrokovej sadzby je určený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Dňa 01.01.2024 nadobudol účinnosť zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol zavedený príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ako nová štátna sociálna dávka.

Oprávnený žiadateľ:

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba (ďalej aj „oprávnená osoba“), ktorá:  

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.

Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosť je možné podať len v prípade splnenia podmienky, že mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na

bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie

bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.  

Nárok na príspevok:

Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky nároku na príspevok:

 1. A) Hranica príjmu na poskytnutie príspevku

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnených osôb (dlžníka a spoludlžníka). Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem (hrubý príjem), ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) a osobitného základu dane z príjmov.

Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem. Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t.j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022.

Príklad výpočtu príjmu:

Príjem dlžníka za rok 2022              -    50.000,- Eur

Príjem spoludlžníka za rok 2022     -    30.000,- Eur

Spolu za rok 2022                           -    80.000,- Eur

Priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022   -   80.000 : 12 (mesiacov) : 2 (počet osôb na zmluve) = 3.333,- Eur

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eur.

Ak je priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší ako je priemerná mesačná nominálna mzda, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je:

 • jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (pri žiadostiach podaných napr. v januári 2024, ide o hrubý príjem za rok 2022),

          Poznámka: informáciu o príjme žiadateľa poskytne úradu Finančné riaditeľstvo SR.  

 • ak priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023). V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci konania o nároku na príspevok vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka. 

          Poznámka: informáciu o príjme predloží žiadateľ.

Príjem sa prehodnocuje v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil.

 1. B)Zmluva o úvere

Oprávnený žiadateľ má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1. januárom 2024, pričom účelom úverovej zmluvy je úver na nehnuteľnosť určenú na trvalé bývanie a to aj v prípade, ak účelom úveru bola výstavba nehnuteľnosti, zmena dokončenej stavby (ak stavba ešte nebola skolaudovaná).

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami, alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.

Uvedenú skutočnosť žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením.

Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy).

 1. C) Úhrada mesačnej splátky

Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho  mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Výška príspevku:

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne. Napr.:

 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75% z 300 eur je 225 eur) - príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,
 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75% zo 60 eur je 45 eur) - príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Poznámka: informácie o úvere (napr. výšku referenčnej splátky, výšku mesačnej splátky, úhrada mesačnej splátky) úradu poskytne banka.

Výplata príspevku:

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. 

Upozorňujeme žiadateľov, že pri podaní žiadosti v mesiaci január 2024 a po splnení všetkých podmienok sa príspevok prvýkrát vyplatí najskôr 25.02.2024.

Úrad poukazuje príspevok oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti.

Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto  rozpočtovom roku zastaví.

Predloženie žiadosti  o spôsob jej vyplnenia:

Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti oprávnenej osoby. Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý alebo prechodný pobyt. Túto žiadosť je možné podať osobne, poštou alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom (cez portál slovensko.sk).

 

Žiadosť o príspevok obsahuje: 

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorú má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.

Povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie.

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, nakoľko nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov.

Povinnosť oprávnenej osoby počas poskytovania príspevku:

Oprávnená osoba je povinná: 

 • na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na príspevok a jeho výplatu (napr. dodatok k zmluve o úvere, zmena oprávnenej osoby, zmena počtu spoludlžníkov, zmena pobytu oprávnenej osoby, zmena užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver) alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi úradu zmenu skutočností a príspevok bude vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku. Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vyplatený vo vyššej sume ako patril.

Nárok na vrátenie neprávom poskytnutého príspevku zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytol.“

 

Viac informácií obdržíte na infolinke: 036 / 2440 528


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac