Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie

Konanie o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie sa začína na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá vykonáva opatrovanie. Žiadosť sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu žiadateľa, alebo elektronickými prostriedkami podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť o peňažný príspevok na opatrovanie musí fyzická osoba, ktorá žiada o jeho priznanie, odôvodniť.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je lekársky posudok. 

Výplata peňažného príspevku na opatrovanie je možná len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie. 

Tlačivo žiadosti a ďalšie súvisiace tlačivá (lekársky nález, vyhlásenie o majetku) nájdete na stránke ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2013
Dátum aktualizácie: 07.04.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac