Zabezpečenie fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce počas mimoriadnej situácie

Zabezpečenie fungovania poskytovania príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce počas mimoriadnej situácie:

 

Počas trvania mimoriadnej situácie bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica (ďalej len „úrad práce”) akceptovať podania a iné úkony klientov (FO/PO) voči úradu práce prostredníctvom pošty, elektronickej schránky úradu práce a rovnako aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

 

Uvedené sa vzťahuje okrem iného aj na žiadosti o poskytnutie príspevku a žiadosti o úhradu platby príspevku. Podpísaná žiadosť môže byť predložená aj ako príloha e-mailu spolu so sprievodnými dokumentmi vo forme scanu. Po prijatí takejto žiadosti bude úrad práce postupovať v zmysle príslušných interných noriem k jednotlivým príspevkom aktívnych opatrení na trhu práce.

 

Oznamujeme všetkým klientom, ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia na trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku,  ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.03.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Bezplatné právne služby

Mesto Považská Bystrica 

každú STREDU poskytuje

BEZPLATNÚ PRÁVNU SLUŽBU

od 14.00 do 17.00 hod.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v klientskom centre mestského úradu na prízemí.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac