Trvalý pobyt a oznamovacia povinnosť UoZ

Trvalý pobyt (ďalej len TP) je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR, ktoré je uvedené v jeho identifikačnom doklade (občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt). Občan má v tom istom čase iba jeden TP.

UoZ oznamuje zmenu miesta TP miestne príslušnému úradu, v  ktorého územnom obvode má TP do troch pracovných dní odo dňa zmeny miesta TP. Formu oznámenia zmeny miesta TP si UoZ zvolí sám: osobne alebo poštou.

Ak UoZ nemá nový občiansky preukaz, preukazuje nový TP dokladom, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad.

V prípade, že má občan v mieste, kde sa zdržiava len prechodný pobyt, nie je možné občana zaradiť do evidencie UoZ. Pokiaľ má záujem byť evidovaný ako UoZ, musí sa dostaviť na miestne príslušný úrad, kde má trvalý pobyt. Následne po jeho zaradení do evidencie, prevzatí oznámenia o zaradení do evidencie UoZ v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o spoluprácu s úradom v mieste prechodného pobytu, aby si ohlasovaciu a kontaktnú povinnosť mohol vykonávať aj v mieste prechodného pobytu.

Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac