Poskytované služby

Hlavné činnosti OSO

Poskytovanie základného poradenstva:

  • v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade, možností poskytovania informačno-poradenských služieb, možností zaradenia na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapojenia sa do jednotlivých národných projektov
  • v oblasti poskytovania dávok pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného: zisťovanie rodinného stavu, kto tvorí členov domácnosti, čo sa považuje za príjem, sociálny status členov domácnosti, splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
  • v oblasti poskytovania náhradného výživného: splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
  • v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok: základné informácie o typoch štátnych dávok - príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky k náhradnej starostlivosti, príspevok na pohreb, koordinačné príspevky v rámci EÚ, podmienky poskytovania, výška príspevku. 

Poradenstvo v oblasti služieb zamestnanosti, informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby pre občana

 

viac

 

Služby pre zamestnávateľa

 

viac

 

Hlavné informačno-poradenské a sprostredkovateľské služby OSO

 

viac

 

Referát služieb pre zamestnávateľa a EURES

 

viac

 

Základné poradenstvo pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ

  • evidencia na úrade je dobrovoľná – nezapočítava sa do zápočtu rokov do dôchodku, počas jej evidencie ja za UoZ hradené len zdravotné poistenie
  • občan podáva žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ osobne na základe trvalého pobytu v územnom obvode úradu, ktorý dokladuje platným občianskym preukazom alebo náhradným dokladom od policajného zboru, štátny príslušník tretej krajiny preukazuje trvalý pobyt na území SR, azylant preukazuje udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

 

viac

 

Potvrdenia o evidencii

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia iba úrad, kam podľa miesta trvalého pobytu patrí/patril. Potvrdenie o evidencii UoZ vydáva iba účastníkovi konania, nie rodinným príslušníkom (rodinným príslušníkom a iným osobám iba na základe overeného splnomocnenia).

Potvrdenie o evidencii si môže žiadateľ potvrdenia prevziať osobne na úrade alebo potvrdenie  môže byť zaslané poštou (doporučene do vlastných rúk) na adresu, ktorú v žiadosti uviedol.

Potvrdenie o dobách a výške poberania dávky v nezamestnanosti vydáva Sociálna poisťovňa.

 

viac

 

Vyradenie UoZ z evidencie UoZ

Oznámením alebo rozhodnutím v zákonom stanovených prípadoch dňom:

  • narodenia dieťaťa, úmrtia, odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v členskom štáte EÚ, odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine, začatia vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte EÚ alebo v cudzine, požiadania o vyradenie z evidencie UoZ z dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, požiadania o vyradenie z evidencie UoZ, vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,na výkon trestu odňatia slobody, vzatia do výkonu väzby, priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru, zaradenia do evidencie UoZ (pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie UoZ, príp. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ a na zaradenie do evidencie UoZ), ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, zistenia vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, zistenia nespolupráce s úradom, príp. zistenia, že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

 

viac

 

Trvalý pobyt a oznamovacia povinnosť UoZ

Trvalý pobyt (ďalej len TP) je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR, ktoré je uvedené v jeho identifikačnom doklade (občiansky preukaz alebo povolenie na trvalý pobyt). Občan má v tom istom čase iba jeden TP.

UoZ oznamuje zmenu miesta TP miestne príslušnému úradu, v  ktorého územnom obvode má TP do troch pracovných dní odo dňa zmeny miesta TP. Formu oznámenia zmeny miesta TP si UoZ zvolí sám: osobne alebo poštou.

Ak UoZ nemá nový občiansky preukaz, preukazuje nový TP dokladom, ktorý vydáva mestský alebo obecný úrad.

V prípade, že má občan v mieste, kde sa zdržiava len prechodný pobyt, nie je možné občana zaradiť do evidencie UoZ. Pokiaľ má záujem byť evidovaný ako UoZ, musí sa dostaviť na miestne príslušný úrad, kde má trvalý pobyt. Následne po jeho zaradení do evidencie, prevzatí oznámenia o zaradení do evidencie UoZ v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o spoluprácu s úradom v mieste prechodného pobytu, aby si ohlasovaciu a kontaktnú povinnosť mohol vykonávať aj v mieste prechodného pobytu.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac