Vyradenie UoZ z evidencie UoZ

Oznámením alebo rozhodnutím v zákonom stanovených prípadoch dňom:

  • narodenia dieťaťa, úmrtia, odchodu do členského štátu EÚ na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v členskom štáte EÚ, odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine, začatia vykonávania zárobkovej činnosti v členskom štáte EÚ alebo v cudzine, požiadania o vyradenie z evidencie UoZ z dôvodu starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku, preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je odkázaná na osobnú celodennú opateru, požiadania o vyradenie z evidencie UoZ, vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, vzniku oprávnenia prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, nasledujúcim po dni skončenia pozastavenia prevádzkovania alebo pozastavenia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,na výkon trestu odňatia slobody, vzatia do výkonu väzby, priznania starobného dôchodku alebo dňom dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu, vzniku pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo dňom začatia vykonávania zárobkovej činnosti na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu okrem pracovnoprávneho vzťahu na dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo právneho vzťahu podľa § 6 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti, nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru, zaradenia do evidencie UoZ (pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ uviedol údaje, ktoré boli následne preukázané ako nepravdivé a ktoré viedli k jeho zaradeniu do evidencie UoZ, príp. boli zistené nové skutočnosti, ktoré by mali vplyv na posúdenie žiadosti o zaradenie do evidencie UoZ a na zaradenie do evidencie UoZ), ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, zistenia vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, zistenia nespolupráce s úradom, príp. zistenia, že mu bolo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.
Dátum vytvorenia stránky: 12.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac