Zákon č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov


1. Text zákona je prístupný na informačných tabuliach v budovách úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny, v sieti internet na stránke Ústredia PSVR, stránke MPSVR SR, v Zbierke
zákonov, prípadne na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


2. Schéma organizačnej štruktúry je podľa § 5 odst. 1 písm. a) zákona č.211/2000 Z.z. k
dispozícii na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Ústredie PSVR -
Organizačná štruktúra. V tlačenej forme v priestoroch Ústredia PSVR.

3. Žiadosť o poskytnutie informácie sa podáva:

  • písomne prostredníctvom pošty na adresu:

    Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca 
  • písomne osobným podaním v podateľni úradu PSVR:

    Gen. Viesta 1103/4, 050 01 Revúca
  • telefonicky v pracovných dňoch na t. č.: 058/4423 750

  • prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: ra@upsvr.gov.sk
    alebo vyplnením elektronického formulára: Formulár žiadosti o informácie

4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať
odvolanie v zmysle § 19 zákona č. 211/2000 Z.z. v zákonom stanovenej lehote

5. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na našej internetovej stránke. Cenník


 

Dátum vytvorenia stránky: 14.07.2016
Dátum aktualizácie: 20.07.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac