Burza informácií o trhu práce 6.10.2022

O Z N Á M E N I E 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota oznamuje žiakom základných škôl, ich rodičom a tiež širokej  verejnosti, že dňa 06. októbra 2022 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote „Burzu informácií o trhu práce“ s dôrazom na voľbu povolania žiakov základných škôl.

Na Burzu informácií  bolo pozvaných 11 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota a ďalších 11 stredných škôl z Banskej Štiavnice, Brezna, Lučenca, Poltára, Tornale a Zvolena. Burzy informácií sa každoročne zúčastňuje aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote.

Na Burzu informácií sú pozývaní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Z 21 oslovených plneorganizovaných škôl v okrese sa každoročne Burzy informácií zúčastní väčšina pozvaných.

Na Burze informácií získajú najmä žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavia svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Rimavská Sobota prostredníctvom prezentácií predstaví zaujímavé informácie týkajúce sa uplatnenia absolventov v rámci BBSK a tiež prognózy vývoja trhu práce do roku 2024.

Burza informácií sa každoročne stretáva s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov.

V prípade, ak by nebolo možné Burzu realizovať z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, budeme Vás včas informovať.

  

Tešíme sa na Vašu účasť!