Oznam pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú 20 a viac zamestnancov

Informácia o Ročnom výkaze o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2021

 

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím   (ďalej len „občana so ZP“) upravuje  § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so ZP, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so ZP, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

Celkový počet zamestnancov na tento účel je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, ktorého obsah  a výpočet upravuje metodika štvrťročného výkazu „Práca 2-04“ Štatistického úradu SR.

Zistený počet občanov so ZP, ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať  a skutočný počet občanov so ZP, ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.

 

Formy plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP:

 

 • ZAMESTNÁVANIE OBČANOV SO ZP

V prípade, že zamestnávateľ plní povinný podiel zamestnávania občanov so ZP zamestnávaním občanov so ZP v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) , je povinný v zmysle § 63 ods. 5 zákona o službách zamestnanosti preukazovať plnenie povinného podielu z občanov so ZP na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok (2021) do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka (2022) na formulári „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP“ (ďalej len „ročný výkaz“).

Okrem ročného výkazu predkladá príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len: „úrad práce“) aj tlačivo „Evidencia občanov so ZP za kalendárny rok..“.

Tlačivo ročného výkazu so všetkými prílohami je zverejnené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, www.upsvar.sk, v časti „Zamestnávateľ- Zamestnávanie občanov so ZP“.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

 

Občan so ZP na účely zákona o službách zamestnanosti je občan uznaný za invalidného, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Občan so ZP preukazuje zamestnávateľovi invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť rozhodnutím, alebo potvrdením sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu. Posudky úradu práce na účely kompenzácií nie sú dokladom preukazujúcim invaliditu.

Ak zamestnávateľ zamestnáva občana so ZP, ktorý má mieru poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou vyššiu ako 70%, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP započítava ako keby zamestnával troch takýchto občanov so ZP. Do povinného podielu počtu občanov so ZP zamestnávateľ započítava aj občana, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, od dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

 

 • ZADANIE ZÁKAZKY

Zamestnávateľ môže povinnosť zamestnávať povinný podiel občanov so ZP plniť aj náhradným plnením v zmysle § 64 zákona o službách zamestnanosti, a to zadaním zákazky chránenej dielni, chránenému pracovisku zriadenému ZP občanom, resp. zadaním zákazky integračnému podniku, u ktorého najmenej 30% zamestnancov tvoria občania so ZP.

Zákazka na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením.

Na naplnenie účelu tohto náhradného plnenia je nevyhnutné zadať zákazku a odobrať tovar, resp. prijať službu vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinný podiel, do 31.12.2021.

Výška zákazky na započítanie jedného ZP občana je v rozsahu 0,8 násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. a 3. štvrťrok (ďalej len: „CCP“), za ktorý sa preukazuje plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP,

1185 € za kalendárny rok 2021.  

         

          Plnenie povinného podielu zadaním zákazky zamestnávateľ úradu práce preukazuje nasledovnými dokladmi:

 • ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP,
 • potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky,
 • rozpis dodaných tovarov,
 • fotokópia objednávky,
 • fotokópia faktúry, dodacieho listu,
 • fotokópia výpisu z účtu,
 • fotokópia rozhodnutia o priznaní postavenia chránenej dielne, chráneného pracoviska, resp. integračného podniku, ktorý realizoval zákazku.

 

Ak  chránená dielňa,  chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so ZP, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, resp. integračný podnik, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so ZP, realizujú činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov,  ktoré priamo nezhotovujú, zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky sa započítava len výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej započítanie.

 

V zmysle § 64a zákona o službách zamestnanosti zamestnávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,  si môže plniť povinnosť zamestnávať občanov so ZP realizáciou vyhradených  zákaziek vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Výška súťažnej ceny vo verejnom obstarávaní na započítavanie jedného občana so ZP je 2 000 €. Realizácia vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní sa preukazuje:

- ročným výkazom o plnení povinnosti zamestnávania občanov so ZP,

- kópiou súťažných podkladov verejného obstarávania,

- kópiou zmluvy o realizácii vyhradenej zákazky vo verejnom obstarávaní.

Vyhradené zákazky sú zákazky, ktoré majú kapacitu prispieť ku zvýšeniu odbytu tovaru a služieb produkovaných integračnými sociálnymi podnikmi, čo môže výrazne prispieť ku stabilite a udržateľnosti týchto integračných sociálnych podnikov.

 

 • ÚHRADA ODVODU

V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva občana so ZP a túto povinnosť neplní ani náhradným plnením,  a síce zadaním a realizáciou zákazky, je povinný za každého občana so ZP, ktorý zamestnávateľovi chýba do splnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP najneskôr do 31. marca  nasledujúceho kalendárneho roka (do 31.3.2022) podľa § 65 zákona o službách zamestnanosti uhradiť odvod vo výške 0,9 násobku celkovej ceny práce na účet úradu práce 1333 €.                                                                                                                     

Číslo príjmového účtu na úhradu odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím je:  SK25 8180 0000 0070 0053 2893. 

Ako variabilný symbol zamestnávateľ uvádza IČO svojej spoločnosti, ako špecifický symbol uvádza: 6521 a konštantný symbol: 0058.

         

 • KOMBINÁCIA PLNENÍ

V zmysle § 65a zákona o službách zamestnanosti je možné, aby zamestnávateľ plnil povinný podiel zamestnávania občanov so ZP aj kombináciou plnení, a to zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutímzadaním zákazky alebo úhradou odvodu za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

 

Záverom Vás upozorňujeme, že ak zamestnávateľ nepreukáže v stanovenej lehote splnenie povinností uvedených v § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 65 alebo § 65a zákona o službách zamestnanosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne podľa § 13 ods. 1 písm. e) bodu 2 zákona o službách zamestnanosti, vo veci uloženia povinnosti zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu.

 

V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva menej ako 20 zamestnancov nie je povinný plniť povinný podiel zamestnávania občanov so ZP  a predkladať formulár Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a tento list môže považovať za bezpredmetný

 

Prílohy:

 • Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP
 • Evidencia občanov so ZP za rok
 • Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky
 • Rozpis dodaných tovarov k zákazke
 • Celková cena práce za rok 2021

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac