Chcem sa stať profirodičom

Občan, ktorý má záujem stať sa profesionálnym rodičom by mal v prvom rade vedieť, že stať sa profesionálnym rodičom znamená byť v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k detskému domovu. Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova a profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. Starostlivosť o deti je vykonávaná v domácom prostredí zamestnanca - profirodiča, t.j.  v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom, alebo  v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

         

Ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa, ktoré má špecifické potreby vzhľadom k tomu, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine, pretože jeho rodičia mu nemôžu, nechcú, alebo nevedia zabezpečiť starostlivosť. Hlavným poslaním profesionálneho rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzťah. Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný.  Vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní jeho fyzický a psychický vývin, sa stane kľúčovým pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov dieťaťa v jeho ďalšom živote. Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine je pre dieťa dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa, alebo ak sa rodinné pomery nezmenili, umiestniť dieťa do náhradnej rodiny (náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo do osvojenia).

 

Úlohy profesionálneho rodiča sú náročné a  vo svojej podstate ide o životné poslanie:

a)  bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny,

b)  hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia,

c)  uspokojovať jeho zanedbané vývinové potreby,

d) pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a podporovať jeho sebaúctu a vytvárať

    nádej do budúcnosti.

 

            Rola profesionálneho rodiča je zložitá. Ide o spojenie roly rodiča a roly profesionála – vychovávateľa. V niektorých situáciách prevažuje jedno, inokedy zase druhé. Je ťažké definovať,  aký je ten správny pomer medzi rolou rodiča a profesionála – vychovávateľa.    Snaha o vyvážené spájanie roly rodiča a roly profesionála – vychovávateľa je súčasťou obsahu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.

 

Pre vykonávanie  profesionálneho rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá je v rozsahu 60 hodín, alebo 40 hodín. Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti akreditáciu.

      V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty :

-         Návrat, o. z.,

-         Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

-         Detské centrum Slovensko

Informácie o možnostiach absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti poskytuje záujemcom každý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Záujemca, ktorý absolvuje prípravu na výkon profesionálneho rodiča sa môže o zamestnanie uchádzať v detskom domove (štátnom i neštátnom),  ale aj v krízovom stredisku. Vhodné je, aby bol detský domov či krízové stredisko čo najbližšie k bydlisku profesionálneho rodiča. Tak ako aj v iných prípadoch zamestnávania, detský domov či krízové stredisko ako zamestnávateľ, musí v rámci svojej organizačnej štruktúry disponovať voľným miestom pre profesionálneho rodiča a z radov záujemcov o profesionálne rodičovstvo vyberá najvhodnejšieho kandidáta ako zamestnanca – profesionálneho rodiča. Na miesto profesionálneho rodiča je záujemca prijatý po úspešnom absolvovaní  výberového konania. Výberové konanie vyhlasuje riaditeľ detského domova. Výberové konanie pozostáva z troch častí: diagnostiky prostredníctvom psychologických testov,  ústneho pohovoru a návštevy uchádzača v jeho domácom prostredí. Psychologická diagnostika je zameraná na osobnostné charakteristiky uchádzača, riziká psychopatológie u uchádzača, kognitívne charakteristiky uchádzača a sociálny a rodinný kontext uchádzača. V ústnom pohovore je kladený dôraz najmä na motiváciu uchádzača, jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti, poznatky získané počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, osobnostnú charakteristiku a komunikačné zručnosti. Návšteva v domácom prostredí uchádzača má význam pri zisťovaní pripravenosti ostatných členov domácnosti na prijatie dieťaťa do profesionálnej rodiny a na preskúmanie širšieho sociálneho kontextu záujemcu. Pracovný pomer profesionálneho rodiča sa uzatvára v zmysle Zákonníka práce. 


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2013
Dátum aktualizácie: 31.01.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac