Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Slovenská 87, Prešov
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Feňďová Janka, Mgr. 75 II. medziposchodie 051/2440 400 janka.fendova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Grejtáková Jana, Mgr. 68 I.p. 051/2440 401 jana.grejtakova@upsvr.gov.sk
koordinátor/schvaľovateľ Fečová Sandra, PhDr. 81 II.p. 051/2440 412 sandra.slovakova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Kotíková Ester, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 ester.kotikova@upsvr.gov.sk
príjmová kancelária Ivanková Andrea, Mgr. 35 I. medziposchodie 051/2440 402 andrea.ivankova@upsvr.gov.sk
§ 32 náhrada časti cest. výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výber. konania u zamestnávateľa, § 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce - aktivita č. 5 "Poskytovanie fin. prísp na dochádzanie za prácou" Šarocká Katarína, Bc. 117 III.p. 051/2440 414 katarina.sarocka@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Baňasová Slavka, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 slavka.banasova@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č.3 "Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe", § 54 Úspešne na trhu práce, aktivita č. 2 (SZČ) Oulická Slávka, Ing. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 slavka.oulicka@upsvr.gov.sk
§ 49 - príspevok na SZČ, § 57 príspevok občanovi so ZP na SZČ, § 55 chránené pracovisko, § 54 NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 3" Zamestnám sa sám aj v poľnohosp. prvovýrobe", § 54Úspešne na trhu práce, aktivita č. 2 (SZČ), § 53a), § 53c) Martonová Helena, Bc. 80 II. medziposchodie 051/2440 415 helena.martonova2@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Halaj Michal, Ing. 66 I.p. 051/2440 408 michal.halaj@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou Tomaščínová Karolína, Mgr. 117 III. p. 051/2440 409 karolina.tomascinova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Reštart pre mladých UoZ 2 Stopková Alena, Mgr., Bc., PhD. 94 III. p. 051/2440 422 alena.stopkova@upsvr.gov.sk
§ 51a) príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní Koščová Elena, Mgr. 107 II. p. 051/2440 411 elena.koscova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ - 2 Brillová Ľubica, Mgr. 94 III.p. 051/2440 422 lubica.brillova@upsvr.gov.sk
§ 54 NP Reštart pre mladých UoZ - 2 Bogdanová Lucia, Ing. 94 III.p. 051/2440 422 lucia.sopkova@upsvr.gov.sk
§ 50 - príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Cuprák Jozef, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jozef.cuprak@upsvr.gov.sk
§ 50 príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, § 54 NP Chceme byť aktívni na trhu práce (50+), § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č. 2 Tomečková Katarína 107 II.p. 051/2440 411 katarina.tomeckova@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 5 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Kordiaková Anna, Ing. 117 III. p. 051/2440 409 anna.kordiakova@upsvr.gov.sk
§ 51 príspevok na vykonávanie absolvenstkej praxe Tomášová Alexandra, Bc. 67 I.p. 051/2440 406 alexandra.tomasova@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Praxou k zamestnaniu, NP Praxou k zamestnaniu 2 Michalikova Zuzana, Mgr. 108 II.p. 051/2440 405 zuzana.michalikova2@upsvr.gov.sk
§ 54 - NP Praxou k zamestnaniu, NP Praxou k zamestnaniu 2 Vargová Marcela, Ing. 62 I.p. 051/2440 416 marcela.vargova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 52a) príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,§ 54 Pomôž svojej obci Lelák Pavol, Mgr. 87 II. p. 051/2440 413 pavol.lelak@upsvr.gov.sk
§ 53 príspevok na dochádzku za prácou, § 54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 5 "Poskytovanie finančného príspevku na dochádzanie za prácou" Marchevková Martina 117 III.p. 051/2440 414 martina.marchevkova@upsvr.gov.sk
NP Cesta na trh práce 2, opatrenie č. 1 - Podpora vytvárania pracovných miest pre UoZ/Znevýhodnených UoZ, opatenie č. 2 Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov Slaminková Jana, Mgr. 99 II.p. 051/2440 410 jana.slaminkova@upsvr.gov.sk
§ 50 j) príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti , § 54 NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" Heřmánková Júlia, Bc. 7 prízemie 051/2440 420 julia.hermankova@upsvr.gov.sk
§ 55 chránená dielňa, § 56 príspevok na zriadenie CHD/CHP, § 59 - príspevok na činnosť pracovného asistenta Karafová Helena, Ing. 97 II.p. 051/2440 403 helena.karafova@upsvr.gov.sk
§ NP Praxou k zamestnaniu 2 Jakabová Daniela, Ing. 62 I.p. 051/2440 416 daniela.jakabova@upsvr.gov.sk
§ 52 príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, § 52a) príspevok na aktiv. činnosť formou dobrovoľnícke služby "Pomôž svojej obci" Sašinová Lenka, Mgr. 87 II.p. 051/2440 413 lenka.sasinova@upsvr.gov.sk
§ NP Praxou k zamestnaniu 2 Fedor Daniel, Mgr. 108 II. posch. 051/2440 405 daniel.fedor@upsvr.gov.sk
54 NP "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2", NP „Pracuj v školskej kuchyni“ , § 54 NP Cesta na trh práce 3, opatrenie č.1 Poradská Michaela, Mgr. 7 prízemie 051/2440 420 michaela.poradska2@upsvr.gov.sk
§ 53 - príspevok na dochádzku za prácou Čopianová Jana, Mgr. 117 III.p. 051/2440 409 jana.copianova@upsvr.gov.sk
§ 51 príspevok na vykonávanie absolventskej praxe Mihoková Františka, Mgr. 67 I.p. 051/2440 406 frantiska.mihokova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Hrešková Jana, Mgr. 63 I.p. 051/2440 404 jana.hreskova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Sedlák Jozef, Mgr. 66 I.p. 051/2440 408 jozef.sedlak@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 53f umiestňovací príspevok integračnému podniku, § 53g vyrovnávací príspevok integračnému podniku Chovancová Nicole, PhDr. 63 I.p. 051/2440 404 nicole.chovancova@upsvr.gov.sk
§ 60 príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP, § 55 chránená dielňa Stašová Adriana, Ing. 66 I.p. 051/2440 407 adriana.stasova@upsvr.gov.sk
asistent Výbor pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, overovateľ výdavkov Sakalová Valéria, Mgr. 103 2.p. 051/2440 419 valeria.sakalova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Otčenáš Michal, Mgr. 104 2.p. 051/2440 417 michal.otcenas@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Ralbovská Zdenka, Mgr. 104 II.p. 051/2440 417 zdenka.ralbovska@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Paločková Mária, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 maria.palockova@upsvr.gov.sk
overovateľ výdavkov Gerdová Dana, Mgr. 103 II.p. 051/2440 418 dana.gerdova@upsvr.gov.sk
späť