Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) je referenčný dokument, na základe ktorého bude v programovom období 2007 – 2013 poskytovaná podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania zamestnanosti, zvyšovania sociálnej inklúzie a budovania kapacít. Podpora bude poskytovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

 

Hlavnými cieľmi OP ZaSI sú:

  1. Zvyšovanie zamestnanosti adaptability a znižovanie nezamestnanosti.
  2. Posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených a podpora zosúladenia rodinného a pracovného života.
  3. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky.

Riadiacim orgánom operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

  

Dátum vytvorenia stránky: 21.12.2009
Dátum aktualizácie: 30.03.2010

Tlačiť