Národné projekty

NP „Praxou k zamestnaniu“

Cieľová skupina:

 • UoZ vo veku do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii UoZ úradov PSVR v oprávnenom území projektu minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave
 • UoZ vo veku do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň), vedení v evidencii UoZ úradov PSVR v oprávnenom území projektu minimálne 6 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia:

 • zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení, ktorí vytvoria pracovné miesto v oprávnenom území projektu (všetci zamestnávatelia, napr. občianske združenia, štátne aj neštátne organizácie)

Oprávnené obdobie: august 2015 – december 2019 Realizácia od 7.9.2015

Hlavná aktivita:

Poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 9 mesiacov, resp. na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne počas 9 mesiacov.

Oprávnené výdavky:

Finančný príspevok na mentorovanie –maximálne 68,45 €

Finančný príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca - 273,77 €

Spolufinancovanie zamestnávateľa pri minimálnej mzde - t.j. 13,68 €   (5 % minimálnej celkovej ceny práce – „ďalej len „MCCP“)

Finančný príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov - 58,06 € (napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, pracovné náradie.)

 

Zodpovední zamestnanci:

Ing. Barbora Čavojová, č. t. 047/2441 407, email: Barbora.Cavojova@upsvr.gov.sk

Ing. Andrea Vrabcová, č. t. 047/2441 405, email: Andrea.Vrabcova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525158

   

NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Cieľová skupina:

 • UoZ do 29 rokov, ktorí v čase vstupu do projektu spĺňajú definíciu absolventa školy v zmysle zákona o službách zamestnanosti v platnom znení: občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie a sú vedení v evidencii UoZ na úradoch PSVR v oprávnenom území projektu.

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení, ktorí žiadajú o zabezpečenia absolventa školy na účely zabezpečenia absolventskej praxe, ktorú budú absolventi škôl vykonávať v oprávnenom území projektu (všetci zamestnávatelia, napr. občianske združenia, štátne aj neštátne organizácie).

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 51 a §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti


Oprávnené obdobie: štvrtý štvrťrok 2015 – november 2020 Realizácia od 18.11.2015

Hlavná aktivita č. 1

Poskytovanie finančného paušálneho príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti.

Hlavná aktivita č. 2

Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe (ak sa s úradom nedohodne inak) v zmysle § 51 zákona o službách zamestnanosti, ktorú u daného zamestnávateľa vykonával. Zamestnávateľ sa zaviaže vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na dobu minimálne 9 mesiacov, pričom po dobu najviac 6 mesiacov bude toto pracovné miesto podporované finančným príspevkom. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto počas ďalších 3 mesiacov.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 1

Paušálny príspevok pre absolventa školy vo výške 65 % sumy životného minima – 128,75 € a náhrada poistného na úrazové poistenie. Spolufinancovanie zamestnávateľa – žiadne.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 2

Príspevok na úhradu odvodov vo výške 302,35 € na rok 2016. Spolufinancovanie zamestnávateľa – mzda.

 

Zodpovední zamestnanci:

Zuzana Zvarová, č. t. 047/2441 408, email: Zuzana.Zvarova@upsvr.gov.sk

PhDr. Barbora Lešková, č. t. 047/2441 468, email: Barbora.Leškova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu:

Aktivita 1 http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie/oznamenie-aktivita-c.-1.html?page_id=545988

Aktivita 2 http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-absolventska-prax-startuje-zamestnanie/oznamenie-aktivita-c.-2.html?page_id=545991

 

NP „Úspešne na trhu práce“

Cieľová skupina:

 • UoZ do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace
 • UoZ do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov, s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných (v zmysle Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike).

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávatelia podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti v platnom znení (všetci zamestnávatelia, napr. občianske združenia, štátne aj neštátne organizácie)
 • UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, s ktorými úrad uzatvorí dohodu o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania v zmysle tohto projektu.

Oprávnené obdobie:  december 2015 – december 2018 Realizácia od 18.12.2015

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 51a a §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:

Hlavná aktivita č. 1

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania a následného udržania pracovných miest pre mladých UoZ, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemali svoje prvé pravidelne platené zamestnanie.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 1

Výšku finančného príspevku, dĺžku jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Maximálny finančný príspevok v okresoch:

 • s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer najviac 429,50 € na rok 2016
 • okresoch s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer najviac 515,40 € pre rok 2016.

 

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Lucia Bartóková, č. t. 047/2441 412, email: Lucia.Bartokova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace-aktivita-1.html?page_id=563737

 

Hlavná aktivita č. 2

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania mladých ľudí, ktorí si vytvoria pracovné miesto, na ktorom budú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť najmenej 2 roky.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 2

Čiastočná úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ. Maximálny finančný príspevok je najviac vo výške 3 500 €.

V okresoch s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 20 % je finančný príspevok najviac vo výške 5 000 €.

 

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr., Ing. Eliška Štefančíková, č. t. 047/2441 458, email: Eliska.Stefancikova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace/narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace-aktivita-2.html?page_id=563759

 

NP „Cesta z kruhu nezamestnanosti“

Cieľová skupina:

 • Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) písm. c) zákona o službách zamestnanosti v platnom znení (občan vedený v evidencii najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov- dlhodobo nezamestnaný)

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávatelia podľa §3 zákona o službách zamestnanosti (všetci zamestnávatelia, napr. občianske združenia, štátne aj neštátne organizácie)

Oprávnené obdobie december 2015 – október 2018  Realizácia od 18.12.2015

Hlavná aktivita

Poskytovania finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na plný alebo polovičný úväzok na dobu minimálne 15 mesiacov. Resp. na neurčitý čas, pričom finančné príspevky sa poskytujú zamestnávateľovi mesačne najviac počas 12 mesiacov, alebo najviac počas 15 mesiacov, v závislosti od doby evidencie prijatého UoZ.

Oprávnené výdavky

 1. náklady na celkovú cenu zamestnanca evidovaného v evidencii UoZ menej ako 24 mesiacov vrátane, najviac však vo výške 80 % z minimálnej celkovej ceny práce, t. j. na rok 2016 maximálne 438,04 €, najviac počas 12 mesiacov

Spolufinancovanie zamestnávateľa pri minimálnej mzde – 109,51 € (20 % MCCP)

 1. náklady na celkovú cenu zamestnanca evidovaného v evidencii UoZ viac ako 24 mesiacov, najviac vo výške 95 % z minimálnej celkovej ceny práce, t. j. na rok 2016 maximálne 520,17 , najviac počas 15 mesiacov

Spolufinancovanie zamestnávateľa pri minimálnej mzde – 27,38 € (5 % MCCP)

 1. náklady na pracovného tútora vo výške najviac 25 % z minimálnej celkovej ceny práce, t.j. na rok 2016 maximálne 136,88 €, najviac počas 3 mesiacov.

Spolufinancovanie zamestnávateľa – žiadne

 

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Mária Hrková, č. t. 047/2441 403, email: Maria.Hrkova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-cesta-z-kruhu-nezamestnanosti.html?page_id=563739

   

NP „Šanca na zamestnanie“

Cieľová skupina:

 • Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) zákona o službách zamestnanosti

Oprávnení žiadatelia:

 • obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva, spravovania národných parkov,
 • občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie poskytujúca verejnoprospešné služby, neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti alebo Červený kríž.
 • iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Pracovné miesto musí byť vytvorené vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

Oprávnené obdobie: október 2015 – september 2018 Realizácia od 18.12.2015

Hlavná aktivita

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ, s osobitým zreteľom na dlhodobo evidovaných UoZ u verejných zamestnávateľov vo vybraných oblastiach verejného zamestnávania z oprávnenej cieľovej skupiny, prijatých do pracovného pomeru na dobu najmenej 3 mesiace.

Oprávnené výdavky

 1. Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce vo výške najviac 95 % CCP, najviac vo výške minimálnej celkovej ceny práce na rok 2016 t.j. 547,55 €.

Spolufinancovanie zamestnávateľa pri minimálnej mzde – 27,37 € (5 % MCCP)

 1. Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov vo výške najviac 5% z CCP na rok 2016 t. j. 58,06 €.

Spolufinancovanie zamestnávateľa – žiadne

  

Zodpovedný zamestnanec:

Ing. Lucia Svoreňová, č. t. 047/2441 235, email: Lucia.Svorenova@upsvr.gov.sk.

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-sanca-na-zamestnanie.html?page_id=570861

 

NP „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Cieľová skupina:

 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) písm. b) zákona o službách zamestnanosti (občan starší ako 50 rokov veku)

Oprávnení žiadatelia:

 • zamestnávatelia podľa §3 zákona o službách zamestnanosti

Oprávnené obdobie: december 2015 – november 2018 Realizácia od 18.12.2015

Hlavná aktivita

Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50+, ak je pracovný pomer dohodnutý na dobu najmenej 12 mesiacov. Finančný príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov.

Oprávnené výdavky

Úhrada časti odvodov platených zamestnávateľom, najviac vo výške 453,52 € pre rok 2016, čo predstavuje 1,5 násobku sumy odvodov z priemernej mzdy.

Spolufinancovanie zamestnávateľa – mzda.

  

Zodpovedný zamestnanec:

Mgr. Mária Hrková, č.t. 047/2441 403, email: Maria.Hrkova@upsvr.gov.sk

Tlačivá k národnému projektu: http://www.upsvar.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-chceme-byt-aktivni-na-trhu-prace-50.html?page_id=563740

 

NP Podpora zamestnávania občanov so ZP"

§§ 56, 56a, 57, 59 a 60

http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim.html?page_id=560256

 

NP „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom VAOTP"

§§ 43, 46, 49, 50, 50j, 52, 52a, 53, 53a, 54 RE-PAS

http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt-podpora-zamestnavania-uoz-prostrednictvom-vybranych-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace.html?page_id=560662


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 25.08.2022
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac