Aktuálne oznamy

Usmernenie k elektronickým PN

Usmernenie k elektronickým PN

 S účinnost'ou od 01.01.2024, ak UoZ alebo poberatel’ PHN bude DPN, budeme akceptovat’ len UoZ a poberatel’ PHN na preukázanie svojej práceneschopnosti si bude musiet’ v zmysle

 • 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov vyžiadat’ od ošetrujúceho lekára odpis ePN. V tejto súvislosti uvádzame, že povinnym prvkom odpisu e- PN je dátum predpokladaného skončenia DPN.
 • V prípadoch, kedy ma1 UoZ alebo poberatel’ PHN vystavenú DPN na formulári úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (d'alej len „úrad“) do 31.12.2023, skončenie DPN aj po 01.01.2024 preukáże úradu na tlačive úradu.
 • Nakolko pod1'a vyjadrenia NCZI, v prípadoch nefunkčnosti elektronickÿch služieb, alebo absencie evidencie pacienta ako poistenca zdravotnej poist'ovne bude potrebné v niektorÿch prípadoch nad'alej vystavit’ náhradné papierové tlačivo, ak takáto situácia nastane zo strany úradu je možné v tychto prípadoch akceptovat’ náhradné papierové tlačivo. Zároveń v zmysle vyjadrenia NZCI uvádzame, že lekári sa aj po 01.2024 budú riadit’ pravidlom, že ak DPN bola začatá elektronicky musí byt’ aj ukončená elektronicky a DPN, ktorá bola začatá papierovym tlačivom, musí byt’ ukončená na papierovom tlačive.

 

Zároveñ za oblast’ služieb zamestnanosti a oblast’ sociálnych vecí a rodiny je potrebné dodržat’ nasledovny postup:

 1. Oblast’ služieb zamestnanosti

V zrnysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov (d'alej len „zákon o službách zamestnanosti“) je jednÿm z vážnych dôvodov na zoh1'adnenie neplnenia si povinností evidovaného UoZ dočasná pracovná neschopnost’.

Odpis ePN bude UoZ povinnÿ predložit’ úradu do 3 pracovnÿch dní od jeho vystavenia v zmysle § 36 ods. 4 písm. c) zákona o službách zamestnanosti pre účel preukázania vážnych dôvodov. Pri ukončení pracovnej neschopnosti odpis ePN predloží nasledujúci pracovny deń po skončení DPN.

 1. Oblast’ sociálnych vecí a rodiny

V zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorÿch zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len „zákon o PHN“) má DPN vplyv na poskytovanie PHN (vyplácanie ochranného príspevku, neúčast’ na aktivačnÿch činnostiach, zákonné sankcie v prípade nepredloženia potvrdenia o začiatku a skončení DPN).

V tejto súvislosti uvádzame, že v zmysle § 28 ods. 2 písm. d) zákona o PHN je poberatel’ PHN povinnÿ doručit’ na úrad odpis ePN do 3 pracovnÿch dní odo dña vystavenia ePN a ukončenia ePN.

 

viac

 

Preukazovanie dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie

S účinnosťou od 01.01.2024  úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) budú akceptovať ako preukázanie práce neschopnosti evidovaného uchádzača o zamestnanie výlučne elektronické pracovné neschopnosti (ďalej len „ePN“).

 

viac

 

Preukazovanie splnenia zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

 

viac

 

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

 

viac

 

Mikuláš pre deti z CDR Levice a Štúrovo

V piatok 8.12.2023, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša pripravili zamestnanci ÚPSVR Levice, sviatočné stretnutie s Centrami pre rodiny s deťmi Levice a Štúrovo, za čo im patrí srdečné poďakovanie. Pri tejto príležitosti boli pozvané i ťažko zdravotne postihnuté deti z okresu Levice.

 

V príjemnej predvianočnej atmosfére deti Mikulášovi zatancovali, zaspievali, zarecitovali básničky, čím ukázali svoj prirodzený talent, chuť veľa dokázať, nestratiť radosť, hravosť, a najmä presadiť svoje vedomosti a nadanie v bežnom živote. Mikuláš v sprievode anjela a čertov obdaroval deti darčekmi a sladkosťami.

Radosť na tvárach im vyčarilo nielen stretnutie s Mikulášom, ale i spoznanie nových kamarátov. Sprievodným programom mikulášskej diskotéky bolo zdobenie medovníkov a ukážky maskovania i prvej pomoci mládežníkmi ÚzS SČK Levice, ktorý sa podieľal i na príprave podujatia. Spolupracovali s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Levice pri zabezpečení darčekov pre deti a občerstvenia počas podujatia. ÚPSVR Levice by sa chcel poďakovať aj pedagógom a žiakom ZŠ Tlmače, ktorí sa osobne zúčastnili mikulášskeho stretnutia s deťmi a obdarovali ich detskými knihami od spisovateľky Veroniky Árendášovej.

Celé popoludnie až podvečer vo všetkých zanechal neopakovateľné zážitky, pretože nekonečná energia a láska detí motivuje k ďalším aktivitám všetkých, ktorí to potrebujú nielen v adventnom období.

 

viac

 

Burza informácií 2023

ÚPSVR Levice navštívilo vo štvrtok 30.11.2023 888 žiakov základných škôl, výchovných poradcov ale i rodičov. Dôvodom bola Burza informácií pre voľbu povolania, ktorá má za cieľ končiacim žiakom ZŠ pomôcť pri výbere strednej školy.

 

Myšlienkou tohto podujatia je sústrediť širšie spektrum škôl na jednom mieste. Počas dňa sa na tejto prezentačnej profesijnej výstave prezentovalo 28 stredných odborných škôl a gymnázií z okresu Levice, ale pozvanie prijali aj školy mimo regiónu Levice, ktoré sú niečím špecifické. Žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ tak mali možnosť získať na jednom mieste ucelený prehľad, množstvo informácií, ale aj praktických ukážok, ktoré im dokážu po skončení ŽS výrazne pomôcť. ÚPSVR Levice sa prostredníctvom  Oddelenia aktívnych opatrení na trhu práce a poradenstva snaží ponúkať základným a stredným školám kariérne poradenstvo prostredníctvom rôznych aktivít so zameraním na širší kontext možností a rozvoja, vrátane strategického plánovania a riadenia kariéry. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia samospráv, odborov školstva, centier poradenstva a prevencie i siete Eures. Aj napriek tomu, že svet je čoraz viac digitalizovaný a zamestnávatelia využívajú moderné technolo­gické zariadenia, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj remeslám, aby si človek neustále zdokonaľoval svoje zručnosti a nadobúdal nové vedomosti, jednoducho aby „na sebe pracoval“.

ÚPSVR sa touto činnosťou snaží pomáhať zamestnáva­teľom, študentom i uchádzačom o zamestnanie zorientovať sa na aktuálnom trhu práce. OAOTPaP plánuje aktívne pracovať vo všetkých oblastiach poradenstva a zároveň venovať mimoriadnu pozornosť spolupráci so základnými a strednými školami pri podobných podujatiach. 

 

viac

 

OZNAM 2023

OZNÁMENIE

dňa 31.10.2023

 z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny, bude prevádzka 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Želiezovce

zatvorená.  

 

V prípade potreby môžete požadované dokumenty vhodiť do schránky umiestnenej na budove pracoviska.

 

viac

 

Oznam 10.2023

Dobrý deň,

 Všetci tí, ktorí nestihli, alebo nemali možnosť zaregistrovať svoje dieťa a získať 350 eur na nákup osobného digitálneho zariadenia, nech sa poponáhľajú a urobia tak v októbri!

Reagovali sme na vaše žiadosti o predĺženie registračného obdobia a rozhodli sme sa vám poskytnúť dodatočný čas v priebehu októbra, aby čo najviac ukrajinských detí mohlo získať vlastný notebook alebo tablet.

Pripomíname, že projekt Ukrajinský žiak je určený pre ukrajinské deti vo veku od 6 do 18 rokov s dočasným útočiskom (odídenec) na Slovensku. Prihlásením dieťaťa do tohto projektu môžete získať poukážku v hodnote 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu na vzdelávacie účely.

Ak je vaše dieťa žiakom niektorej zo slovenských škôl, stačí vyplniť registračný formulár na webovej stránke a počkať, kým sa vami poskytnuté údaje skontrolujú v databázach štátnych orgánov.

Ak vaše dieťa NIE JE žiakom slovenskej školyzaregistrujte sa na webovej stránke, uveďte, že dieťa nie je "žiakom slovenskej školy" a zaškrtnite všetky políčka, ktoré potvrdzujú záujem vášho dieťaťa o slovenský vzdelávací systém.
Nezabudnite absolvovať testy (do 5.11.2023):
→ pre deti vo veku od 6 do 18 rokov - test na zistenie úrovne znalosti slovenského jazyka,
→ pre deti vo veku od 15 do 18 rokov - IT Fitnes test (ukrajinská verzia) na určenie úrovne digitálnej gramotnosti.

Výsledky testov nemajú vplyv na účasť v projekte, iba informujú o úrovni zručností, ktoré pomôžu dieťaťu začleniť sa do slovenského vzdelávacieho systému a slovenskej spoločnosti všeobecne.

Registrácia je možná do 31.10.2023.

Poukážku (na nákup zariadenia) je možné využiť do 30.11.2023.

Viac informácií nájdete na webovej stránke a v telegramových chatoch.

 

 

Вітаємо!

 

Усі, хто не встиг чи не мав можливості зареєструвати своїх дітей, для отримання 350 євро на купівлю персонального цифрового пристрою, поспішайте зробити це у жовтні!

Ми відгукнулися на ваші запити щодо подовження реєстрації у проекті і вирішили дати додатковий час, протягом жовтня, щоб якомога більша кількість українських дітей-одіденців отримала власний ноутбук чи планшет.

Нагадуємо, що проект "Український учень" розраховано на українських дітей, зі статусом тимчасового притулку (odídenec) у Словаччині, віком від 6 до 18 років. Зареєструвавши дитину у цьому проекті, ви можете отримати ваучер у розмірі 350 євро, на купівлю їй персонального ноутбука чи планшета, для навчальних цілей.

Якщо дитина є учнем словацької школи, просто заповніть реєстраційну форму на сайті та почекайте, поки дані, які ви надали, будуть перевірені у базах даних державних установ.

Якщо дитина НЕ є учнем словацької школи, необхідно:

зареєструватися на сайті, зазначивши, що дитина "Не є учнем словацької школи" та поставити галочки у всіх полях, які підтверджують зацікавленість вашої дитини у словацькій системі освіти, а також,

обов’язково пройти тести (до 5.11.2023):

→ для дітей, віком від 6 до 18 років – тест на визначення рівня володіння словацькою мовою,
→ для дітей, віком від 15 до 18 років – IT Fitnes Test (україномовна версія) для визначення рівня цифрової грамотності (під час реєстрації оберіть Статус - Український учень).

Результати тестів не впливають на участь у проекті, а лише інформують, про рівень володіння навичками, які допоможуть дитині інтегруватися до словацької системи освіти та словацького суспільства, загалом.

Отже, реєстрація триватиме до 31.10.2023.

Застосувати ваучер (придбати пристрій) можна буде до 30.11.2023.

Більше інформації на сайті або в Телеграм чатах.

 

viac

 

Zmena podávania žiadostí

Zmena podávania žiadostí

Od 15.09.2023 sa na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu a v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

Z dôvodu zrušenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 od 15.09.2023, si občan môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie štandardne v zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti:

 

 • osobne, 
 • elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu slovensko.sk
 • odoslaním žiadosti prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu občana.

 

S účinnosťou od 15.09.2023 v oblasti štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „dávky a príspevky“) preukazu, parkovacieho preukazu a posudkovej činnosti už nie je možné aplikovať žiadne z ustanovení predmetného nariadenia.

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  pri doručovaní podaní vo veci dávok a príspevkov, preukazu a parkovacieho preukazu postupujú v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, t. j. nie je možné akceptovať podania, ktoré boli od 15.09.2023 na úrad doručené elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu (napr. prostredníctvom e-mailu); v prípade takýchto podaní sa vyžaduje doplnenie podania v listinnej podobe alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní.

V zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) podanie vo veci samej (napr. žiadosť, prílohy k žiadosti) urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

 

viac

 

UPOZORNENIE: Zmena podávania žiadostí a podaní v oblasti sociálnych vecí

 

viac

 

POZOR: Zmena podávania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

Príplatok k prídavku na dieťa

Dňom 01.08.2023 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 298/2023 Z. z., v zmysle ktorého sa zvyšuje suma príplatku k prídavku na dieťa za mesiac 08/2023 o 100 Eur. Celková suma príplatku k prídavku na dieťa vyplatená v mesiaci 09/2023 bude vo výške 130 Eur.

V zmysle tohto nariadenia sa zvyšuje aj suma opakovaného príspevku náhradnému rodičovi za mesiac 08/2023 o 100 Eur. Konanie o nároku na jednorazovo vyplatený príspevok náhradnému rodičovi vo výške 100 Eur za mesiac 08/2023 sa začína na podnet úradu, t.j. náhradní rodičia nie sú povinní si podávať žiadosť o príspevok. Úrady nebudú o priznaní tohto zvýšenia vyhotovovať písomné rozhodnutia.

 

viac

 

Oznam k inflačnej pomoci za mesiac august 2023

Dňom 01.08.2023 nadobudla účinnosť novela Nariadenia vlády SR č. 93/2022  Z. z., ktorej  cieľom je finančne prispieť rodinám s deťmi, ktorým sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa z dôvodu, že si z objektívnych príčin nemôžu uplatňovať nárok na daňový bonus a náhradným rodičom  na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. 

 

viac

 

novela RP od 30.05.2023 neprijatie dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Poskytovanie rodičovského príspevku  z  dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy

Dňom 30.05.2023 nadobudol účinnosť zákon  č. 181/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  ktorým sa menia a dopĺňajú zákony  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  č. 571/2009 Z. z. o  rodičovskom príspevku  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“).  

Predmetný zákon č. 181/2023 Z. z. je zverejnený:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/181

Cieľom novely zákona je kompenzovať rodičom, resp. zákonným zástupcom detí (ďalej len „oprávnená osoba“) vo veku od 3 do 6 rokov náklady spojené  s  nemožnosťou umiestnenia detí do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov, a  to formou poskytovania rodičovského príspevku. Štátnou materskou školou sa rozumie materská škola zriadená obcou, mestom alebo Regionálnym školským úradom. Spádová štátna materská škola je škola podľa trvalého pobytu dieťaťa.

Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa rozšíril okruh detí, pre ktoré sa bude poskytovať rodičovský príspevok,  a  to  o  dieťa do  šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie /§ 3 ods. 2 písm. d) zákona o rodičovskom príspevku/.

V zmysle § 3 ods. 9 zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov. Podmienka neprijatia dieťaťa do štátnej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku, najneskôr do 31.08.

Na predprimárne vzdelávanie sa v zmysle  § 59 ods. 1 školského zákona prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (§ 59 ods. 2 školského zákona).

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od troch rokov veku dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy pre nasledujúci školský rok podáva oprávnená osoba v zmysle § 59 ods. 4 školského zákona, vždy v období od 01. mája do 31. mája. O neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do spádovej štátnej materskej školy obdrží oprávnená osoba rozhodnutie do 30. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať (§ 59 ods. 7 školského zákona). 

Oprávnená osoba si žiadosť o rodičovský príspevok môže podať kedykoľvek počas školského roka, avšak rozhodnutie o neprijatí dieťaťa od troch rokov veku do spádovej štátnej materskej školy z kapacitných dôvodov nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Platnosť rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy z  kapacitných dôvodov je viazaná na školský rok, teda na obdobie od 01.septembra do 31.augusta školského roka. 

 

                     Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok:

 • sa uplatňuje podaním žiadosti o  rodičovský príspevok (upravené tlačivo, v  ktorom  oprávnená osoba zaškrtne dôvod podania žiadosti ) na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (u cudzincov)  oprávnenej osoby, najskôr od účinnosti tohto zákona, teda od 30.05.2023, a
 • doložením rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, z kapacitných dôvodov.

Nárok taktiež vznikne aj oprávnenej osobe po splnení vyššie uvedených podmienok, ak pracuje a dieťa bude prijaté do súkromnej materskej školy, cirkevnej školy.

Rodičovský príspevok sa:

 • môže poskytovať najskôr od 01. mája 2023 alebo od 01. septembra do 31. augusta
 • po splnení podmienok nároku bude poskytovať oprávnenej osobe mesačne v  sume,  v  akej ho poberala do troch rokov veku dieťaťa.

Suma rodičovského príspevku je do 31.07.2023:

 • 301,00 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa nepoberala materské,
 • 412,60 Eur mesačne, ak oprávnená osoba na dané dieťa poberala materské.

Od 01.08.2023 sa zvyšujú sumy rodičovského príspevku a to:

 • suma 301,00 Eur na sumu 345,20 Eur mesačne,
 • suma 412,60 Eur na sumu 473,30 Eur mesačne.

Poskytovanie rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa má prednosť pred poskytovaním rodičovského príspevku od troch rokov veku dieťaťa z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy.

Rodičovský príspevok nie je možné poskytovať na dieťa, ktoré z kapacitných dôvodov nebolo prijaté do spádovej štátnej materskej školy a ak sa oprávnená osoba stará o ďalšie dieťa vo veku do 3 rokov, na ktoré poberá rodičovský príspevok. V tomto prípade nárok na rodičovský príspevok vzniká len raz, teda ho môže poberať len na jedno z detí.

 

                                       Zánik nároku na rodičovský príspevok

V zmysle § 6 ods. 2 písm. c) zákona o rodičovskom príspevku, nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe zanikne:

- od dátumu prijatia dieťaťa (nie od dátumu jeho nástupu) do štátnej materskej školy (úrad nevydáva písomné rozhodnutie), teda  od začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka (napr. ak bolo dieťa prijaté do štátnej materskej školy od 02.09.2024, tak nárok na uvedený príspevok zaniká od 01.10.2024, z dôvodu, že oprávnená osoba spĺňa nárok na rodičovský príspevok za časť kalendárneho mesiaca, a teda má nárok aj za mesiac september 2024),

-  od dátumu prijatia dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie.

Oprávnená osoba je povinná prijatie dieťaťa do štátnej materskej školy oznámiť do 8 dní na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktorý jej rodičovský príspevok vypláca.  

                

V prípade, že za nejaké obdobie bude rodičovský príspevok vyplatený oprávnenej osobe neoprávnene, tak úrad vydá rozhodnutie pre oprávnenú osobu o povinnosti vrátiť uvedený príspevok. 

 

Žiadosti tvoria súčasť tohto oznámenia:

 

viac

 

Oznam k rodičovskému príspevku od 01.08.2023

Novelou zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku sa od 01.08.2023 zvyšujú sumy rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vo zvýšených sumách bude prvýkrát vyplatený v mesiaci september 2023 za mesiac august 2023, nakoľko rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu.

 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac