Inflačná pomoc 2023

Tretí balík inflačnej pomoci

Informácia k posúdeniu nároku na jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z.  na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov v dôsledku rastu miery inflácie

 • Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, žije v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku.

 

Úrad PSVR  poskytoval  jednorazovú pomoc v zmysle nariadenia č. 103/2020 Z. z. osobe, ktorá:

 • vykonávala osobnú asistenciu,
 • opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,
 • najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
 • sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie
  do 18. roku veku,
 • bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
 • ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

 

Úrad PSVR  v zmysle nariadenia č. 102/2020 Z. z. jednorazovo zvýšil sumu dávky a príspevku pre poberateľa:

 • opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
 • prídavku na dieťa,
 • náhradného výživného,
 • pomoci v hmotnej núdzi,
 • peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

 

 • Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Životné minimum pre fyzickú osobu alebo fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne je vo výške:

 1. 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 3. 107,03 eura mesačne, ak ide:
 4. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
 5. o nezaopatrené dieťa.

 

Priemerný mesačný príjem  vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre:

 • jednotlivca je 424,30 eur (234,42 x 1,81),
 • dve plnoleté fyzické osoby (napr. manželov) je 720,29 eur (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
 • 1 rodiča s jedným dieťaťom je 618,02 eur (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
 • 2 rodičov s jedným dieťaťom je 914,01 eur (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
 • 1 rodiča s dvomi deťmi je 811,75 eur (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
 • 2 rodičov s dvomi deťmi je 1 107,74 eur (234,42+163,53+107,03+107,03= 612,01 x 1,81), atď.

 

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne:

 • plnoletá fyzická osoba,
 • manželia,
 • rodičia a nezaopatrené deti,
 • rodičia, ktorí sú sami nezaopatrené deti,
 • nezaopatrené dieťa a rodičia, ak s ním žijú v domácnosti,
 • zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

 • Za príjem sa považuje:
 • čistý príjem zo závislej činnosti,
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
 • prídavok na dieťa,
 • daňový bonus,
 • rodičovský príspevok,
 • výživné,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • iné.

 

 • Fyzická osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu PSVR, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

                      

Ak podmienky na poskytnutie  dotácie  spĺňa viac členov domácnosti, dotácia sa poskytne len raz.

Žiadosť o jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR
č. 131/2022 Z. z. je možné podať od 01.05.2023 najneskôr do 31.07.2023
.

 

Na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada!!!

Prvá výplata pre žiadateľov, ktorí podajú žiadosť v mesiaci máj 2023, bude v júni 2023.

Upozornenie:

Žiadateľ o jednorazovú dotáciu musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.

 

Žiadosť o inflačnú dotáciu si otvoríte kliknutím na „Inflačná pomoc 2023“ v hlavičke oznamu.

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac