Služby zamestnanosti

Doplňujúce informácie

Žiadame všetkých klientov (právnické i fyzické osoby), ktorí majú ponukové listy na aktívne opatrenia trhu práce, ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, ktorí žiadajú o poskytnutie príspevku, ktorí predkladajú žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci aktívnych opatrení trhu práce a pod., aby predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie zasielali poštou, do elektronickej schránky úradu, prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom, resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.

Žiadame uchádzačov o zamestnanie, aby na výzvu účastníka konania na uplatnenie práva vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní reagovali písomným stanoviskom zaslaným poštou, e-mailom, prostredníctvom elektronickej schránky alebo telefonicky.

 

 

viac

 

Národný projekt "Šanca pre mladých"

 

viac

 

REPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie

 

viac

 

KOMPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov

 

viac

 

ZMENA v evidencii UoZ od 1.5.2017 (novela zákona o službách zamestnanosti)

 

viac

 

Národné projekty - Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac