Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine

Informácie o dočasnom útočisku, ako aj zamestnaní a aktuálnej humanitárnej pomoci/Інформація про тимчасовий притулок, статус біженця, а також про працевлаштування та поточної гуманітарної допомоги/ Information on temporary refuge, refugee status, as well as employment and current humanitarian aid.

Najčastejšie otázky a odpovede pre občanov Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska [ PDF]

Aktuálna informácia

Uznávanie zdravotníckych kvalifikácií získaných v odbore pediatria alebo detské lekárstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny od decembra 2022 poskytuje dotáciu na podporu
humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím . (SK-UA [ PDF], SK-RU [ PDF])

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným postihnutím

Často kladené otázky: Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre osoby s osobitnou ochranou so závažným zdravotným postihnutím (SJ-UA [ PDF], SJ-RU [ PDF])

Často kladené otázky: UNHCR, IOM, UNICEF (UA [ PDF], RU [ PDF])

Späť k učeniu - UNICEF podporuje ukrajinské deti prostredníctvom pomoci na rozvoj a vzdelávanie detí [ PDF] (AJ-SJ-UJ)

UNHCR a UNICEF dňa 15. septembra 2022 vyplatia poslednýkrát finančnú pomoc domácnostiam odídencov z Ukrajiny za mesiac august 2022. Poskytovanie finančnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny prechádza od 01.09.2022 na ÚPSVR. Bližšie informácie sú uvedené v Informácii o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém. [ PDF]

Všeobecné informácie
Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.  

odrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR.  

Dočasné útočisko

O dočasné útočisko môžu požiadať občania Ukrajiny a osoby, ktoré mali na Ukrajine medzinárodnú alebo rovnocennú vnútroštátnu ochranu a ich rodinní príslušníci (pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022).

 • manžel
 • maloleté dieťa osoby alebo jej manžela
 • rodič maloletého dieťaťa (iba v prípade dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny)
 • iný blízky príbuzný, ktorý žil v spoločnej domácnosti s občanom Ukrajiny alebo s osobou s udelenou ochranou a bol na svojho príbuzného úplne alebo čiastočne odkázaný.

O poskytnutie dočasného útočiska môže požiadať aj cudzinec, ktorý nie je občanom Ukrajiny, má na území Ukrajiny trvalý pobyt a nemôže sa vrátiť za bezpečných a stabilných podmienok do svojej krajiny alebo regiónu.

Dočasné útočisko bude zatiaľ poskytované do 4.marca 2025.

Občanom Ukrajiny, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko, vydávajú preukaz príslušné útvary Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením dočasné útočisko.

Zamestnanie

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“, od 30.marca 2022 s novým označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K ZAMESTNANIU [ PDF]

Dotazník pre občana Ukrajiny na zistenie zaradenia na trh práce [ DOCX] [ DOCX]

Hmotná núdza

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „ODÍDENEC"/„DOČASNÉ ÚTOČISKO“ spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi.

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva odídenec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza.

Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka aj príspevky v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako u občanov SR. Cudzinci, ktorí budú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní, totiž nesplnia podmienky na poskytovanie príspevku na bývanie.

Pri určovaní okruhu spoločne posudzovaných osôb sa za členov domácnosti budú považovať iba osoby, ktoré sa nachádzajú na území SR.

Výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej nájdete tu: Sumy dávky a príspevkov od 01.01.2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

Formulár na posúdenie pomoci v hmotnej núdzi pre utečencov z Ukrajiny (SJ-UJ) [ DOCX]

Dotácie na deti

Dieťaťu utečenca, azylanta, alebo iného cudzinca legálne sa zdržiavajúceho na území SR, ktoré bude navštevovať materskú školu, základnú školu, strednú školu a splní podmienky pre poskytnutie dotácie (zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole, vyučovania v základnej škole alebo strednej škole, odoberie stravu a patrí do niektorej z oprávnených skupín detí), je možné poskytnúť aj dotáciu na stravu.

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje:

 • posledný ročník materskej školy, základnú školu, prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa (zriaďovateľa školy) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa,
 • materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 
 • materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Ak dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy, základnú školu alebo strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy) a rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu „rodič“) má záujem o poskytovanie dotácie na stravu na dieťa je nevyhnutné, aby rodič požiadal o dotáciu na stravu na toto dieťa, a to prostredníctvom zariadenia školského stravovania (školská jedáleň). K poskytnutiu dotácie na stravu pre túto kategóriu detí, ústredie pripravilo ako pomôcku odporúčaný vzor návratky k poskytnutiu dotácie na stravu.

Zariadenie školského stravovania môže na vyjadrenie záujmu rodiča o poskytnutie dotácie na stravu použiť aj iný spôsob predloženia žiadosti, a to napríklad elektronickou formou prostredníctvom Edupage. Bližšie informácie k spôsobu predloženia žiadosti rodiča o poskytnutie dotácie na stravu a termínu, do kedy má rodič o dotáciu na stravu požiadať poskytne rodičovi zariadenie školského stravovania. 

V prípade detí v materskej škole, ktoré nenavštevujú posledný ročník materskej školy je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z dôvodu, že je z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo, že je z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. V takomto prípade zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľa materskej školy informuje, že ide o dieťa z domácnosti v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. V prípade domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima zákonný zástupca dieťaťa predkladá formulár na posúdenie príjmu na úrad v územnom obvode, v ktorom sa domácnosť na území SR zdržiava.

Bližšie informácie k poskytnutiu dotácie na stravu sú uvedené tu: Dotácie pre deti na stravu a školské potreby > ÚPSVaR (gov.sk)

Na poskytnutie dotácie na stravu je potrebné sa informovať pri zápise dieťaťa do školy, pričom zriaďovateľ školy príp. úrad usmerní rodiča k ďalšiemu postupu. Zriaďovateľ školy, školská jedáleň, príp. úrad práce, majú k vybaveniu dotácie na stravu pre rodiča k dispozícii aj vyššie uvedené tlačivá -  návratku a formulár na posúdenie príjmu. Tieto tlačivá k poskytnutiu dotácie na stravu sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk)

Deťom z Ukrajiny integrovaným do škôl v súlade so zákonom o dotáciách za splnenia jeho podmienok je možné poskytnúť aj dotácie na školské potreby. Dotácia na školské potreby sa poskytuje na deti v poslednom ročníku materskej školy a na všetky deti v základnej škole v rozpočtovom roku len dvakrát, a to do 25. februára a do 25. septembra, pričom zriaďovateľ materskej alebo základnej školy o dotáciu na školské potreby pre deti žiada úrad do 10. januára a do 10. septembra. Po tomto termíne už nie je možné zo strany rodiča požiadať o dotáciu na školské potreby. 

Štátne sociálne dávky

Občania Ukrajiny so statusom dočasného útočiska nemajú nárok na štátne sociálne dávky ako prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, náhradné výživné, príspevok na pohreb či príspevok pri narodení dieťaťa. K týmto štátnym sociálnym dávkam sa vzťahuje podmienka  prechodného alebo trvalého pobytu.

Občania Ukrajiny  môžu mať nárok napr. na rodičovský príspevok či prídavok na dieťa, ak  rodič dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť v SR  a má tu prechodný pobyt.  

Uznesenie vlády SR č. 93/2022 účinného od 30.3.2022 definuje osobu s osobitnou ochranou (občanov Ukrajiny), ktorou je  fyzická osoba:

 1. ktorej sa poskytuje dočasné útočisko
 2. ktorá je žiadateľom o azyl alebo doplnkovú ochranu
 3. ktorá získala prechodný pobyt.

V zmysle uvedeného uznesenia  si môžu občania Ukrajiny so statusom osoby s osobitnou ochranou uplatniť:  

- príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (žiadateľ aj dieťa musia byť osobami s osobitnou ochranou) a žiadateľ vykonáva zárobkovú činnosť.

Príspevok na starostlivosť o dieťa

280 €  mesačne

ak ide o súkromné zariadenie, resp. právnická alebo fyzická  osoba na živnosť

80 €  mesačne

ak ide o zariadenie zriadené obcou alebo orgánom štátnej správy v školstve

41,10 € mesačne

starostlivosť zabezpečuje iná osoba – nie na živnosť alebo rodič dieťaťa

 • príspevky, ktorými štát podporuje náhradnú starostlivosť o dieťa:

Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti:

 

829,86 €

Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou, u náhradného rodiča sa pobyt neskúma)

199,20 € mesačne (dieťa do 10 rokov)

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou, u náhradného rodiča sa pobyt neskúma)

229,00 € mesačne (dieťa nad 10 do 15 rokov)

248,90 € mesačne (dieťa nad 15 rokov)

194,20 € mesačne

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (nárok vzniká ak dieťa je osoba s osobitnou ochranou,  náhradný rodič má na území SR trvalý alebo prechodný pobyt)

+ 138,40 € mesačne, ak sa náhradný rodič osobne stará o tri deti a viac detí, ktorí sú súrodenci

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa (SK-UA) [ DOCX]

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa (SK-EN) [ DOCX]

Maloletí bez sprievodu

V prípade maloletých bez sprievodu, inými slovami detí, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a nachádzajú sa na Slovensku bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej osoby, ktorej by mohli byť zverené do starostlivosti, sa Slovenská republika riadi platnou legislatívou (slovenskou i európskou).

Keď sa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o takomto dieťati dozvie, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorého obvode sa dieťa nachádza, je povinný bezodkladne podať súdu návrh na vydanie neodkladného opatrenia, zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb dieťaťa a jeho prijatie do centra pre deti a rodiny. Proces je veľmi rýchly.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny priamo komunikuje s úradmi a zariadeniami, okrem iného koordinuje obsadzovanie voľných miest v centrách pre deti a rodiny. V aktuálnej situácii má ústredie pripravené centrá pre deti a rodiny pre maloletých bez sprievodu, ktoré sa o nich postarajú. Ich kapacity boli rozšírené.

Ústredie práce ďalej v tejto veci stanovuje úlohy pre úrady práce, spravuje voľné kapacity, riadi prevozy detí, rieši problematické situácie.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV UKRAJINY K MALOLETÝM DEŤOM BEZ SPRIEVODU [ PDF]

Humanitárna pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR úzko spolupracuje s Arcidiecéznou charitou Košice, ktorá už vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc ľuďom na Ukrajine. Okrem humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, je charita pripravená poskytnúť predovšetkým rodinám s deťmi aj ubytovanie vo svojich zariadeniach, ktoré sú rozmiestnené na východe Slovenska. 

Rezort práce zostáva nápomocný a v prípade potreby im zabezpečí zásoby dezinfekčných prostriedkov, rovnako ďalšie ochranné pomôcky ako sú rúška, ochranné obleky či testy.

Link na výzvu: Charita vyhlasuje zbierku: Pomôžme ľuďom na Ukrajine!

Prostredníctvom iniciatívy Kto pomôže Ukrajine môžete prispieť ľubovoľnou sumou, 100 percent vyzbieraných peňazí pôjde na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, prípadne na pomoc Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na našom území.

Informácie o aktuálnych zbierkach zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR: https://www.mzv.sk/ukrajina

Ubytovanie

Informácie o možnostiach ubytovania nájdu Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko na webovej stránke pomocpreukrajinu.sk. Ide o kompletnú ponuku štátneho, súkromného a hotelového ubytovania aj s kontaktmi a počtom voľných lôžok, ktoré sú k dispozícii.


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.03.2022
Dátum aktualizácie: 21.02.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac