Dotácie pre deti

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu [ DOCX]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ PDF]

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na školské potreby [ DOCX]

Žiadateľ k žiadosti o dotáciu predkladá aj povinné prílohybez ktorých nie je možné žiadosť o dotáciu posúdiť. Ide o doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách a zoznamy oprávnených detí. Pozri bližšie informácie k podávaniu žiadostí o dotácie na rozpočtový rok 2024. 

Tlačivá predkladané žiadateľom k žiadostiam o dotácie: 

Dotácie na stravu:

Dotácie na školské potreby:

Tlačivá predkladané žiadateľom k poskytovaniu dotácie na stravu:

Tlačivá k dotácii na stravu predkladané zástupcom dieťaťa:  

Tlačivá k dotácii na stravu predkladané zástupcom dieťaťa z Ukrajiny (dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa je osoba s osobitnou ochranou): 

Tlačivá v inom ako slovenskom jazyku NEMOŽNO POUŽIŤ NA ÚRADNÉ ÚČELY. Klienti predkladajú úradom tlačivá v slovenskom jazyku. 

Tlačivá v iných jazykoch slúžia iba ako pomôcka pre klientov. 

Formulár na posúdenie príjmu


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 25.04.2024

Tlačiť