Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacUžitočné dokumenty

EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

Dotácia na stravu

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu od 01.05.2023 

Dotácie pre deti z Ukrajiny   

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej školy (ďalej len „MŠ“) a v základnej škole (ďalej len „ZŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).  

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

 • na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny;

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dieťa bez daňového bonusu“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením (v prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k dispozícii v ukrajinskom jazyku).

Dotácia na stravu z titulu, že ide o dieťa bez daňového bonusu sa poskytuje dieťaťu v prípade, ak dotáciu nie je možné poskytnúť z titulu, že táto sa poskytuje na každé dieťa v MŠ/ZŠ, v ktorej je najmenej 50% detí v HN alebo z titulu, že ide o dieťa v HN/ŽM. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby zriaďovatelia/školy komunikovali so zákonným zástupcom dieťaťa, z akého titulu je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu, t.j. či ide o dieťa v HN alebo v ŽM alebo, či ide o dieťa bez daňového bonusu.

Žiadateľom o dotáciu na stravu môže byť: 

 • zriaďovateľ MŠ alebo ZŠ (napr. obec, mesto, cirkev, právnická alebo fyzická osoba), okrem zriaďovateľa MŠ a ZŠ, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj MŠ alebo ZŠ na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené (dohoda so zriaďovateľom má písomnú formu a musí obsahovať dôvod, pre ktorý zriaďovateľ nemôže žiadať o dotáciu a zároveň súhlas, že žiadateľom bude MŠ alebo ZŠ).

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade podľa sídla MŠ alebo ZŠ.

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia MŠ alebo ZŠ, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohy k žiadosti: 

 • doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov [ PDF] (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“);
 • zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie na stravu, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu (ďalej len „zoznam detí“), pričom zároveň uvádza aj celkový počet detí vo výchovno-vzdelávacom zariadení (v prípade spojených škôl, žiadateľ uvádza celkový počet detí počet za ZŠ a celkový počet detí za MŠ). V závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie (každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti v HN/ŽM alebo deti bez daňového bonusu), žiadateľ k žiadosti predkladá zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách. Za správnosť údajov uvedených v zozname detí zodpovedá žiadateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady súvisiace s poskytnutím dotácie (potvrdenia, že ide o dieťa v ŽM/HN, čestné vyhlásenie, že ide o dieťa do 18 rokov bez nároku na daňový bonus). Tieto podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné k žiadosti predkladať;

 • písomná dohoda so zriaďovateľom podľa § 4 ods. 4 písm. d) zákona o dotáciách s uvedením dôvodu, pre ktorý je MŠ alebo ZŠ žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch).

Vzory žiadosti o poskytnutie dotácie, zoznamov oprávnených detí, čestného vyhlásenia.

Termín predloženia žiadostí:

 Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára, úrad dotáciu poskytne preddavkovo:

 • do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta;
 • do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

 Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára a bude podaná:

 • do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti do 31. augusta alebo do 31.decembra, ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť podaná 8.2., dotácia sa poskytne do 25.2. na obdobie od 1.2. do 31.8.);
 • po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.augusta alebo do 31.decembra ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť podaná 19.2., dotácia sa poskytne do 25.3., na obdobie od 1.3. do 31.8.).

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.

Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

Počas poskytovania dotácie je žiadateľ/zriaďovateľ povinný úradu oznamovať zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu.

V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, je žiadateľ povinný príslušnému úradu oznámiť:

 • do 15. júla príslušného rozpočtového roka počet odstravovaných detí za obdobie od 1. januára do 30. júna,
 • do 10. augusta príslušného rozpočtového roka zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada dotáciu. 

Žiadateľ o dotáciu na stravu má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania dotácie aj takéto dieťa, resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname pri podávaní žiadosti, resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta. 

Dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠ alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery domácností uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) zákona  o dotáciách  (deti v HN a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez nároku na daňový bonus, nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je (napriek čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnila nárok na daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu dieťaťa v HN dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v MŠ/ZŠ  z dôvodu, že viac ako 50 % detí v ZŠ/MŠ je v HN, môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra. Doplatok sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace. Pri náraste detí z Ukrajiny, ktoré neboli zahrnuté v preddavku dotácie na stravu, je možné zriaďovateľovi poskytnúť mimoriadny doplatok.

Zúčtovanie dotácie:

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa § 8a bod 7 zákona o rozpočtových pravidlách sa nevyčerpané prostriedky (nevyčerpaná dotácia) za prijímateľa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Výnosy z poskytnutej dotácie je však potrebné odviesť bez ohľadu na ich výšku. K zúčtovaniu dotácie za rok 2022 bližšie pozri túto informáciu. 

Výška dotácie:

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa v súlade s § 4 ods. 6 zákona o dotáciách zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo obed alebo iné jedlo. Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ podľa § 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.

Dotácia na školské potreby 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa je možné poskytovať:

 • pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) MŠ alebo ZŠ a v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí v HN;
 • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a ide o dieťa v HN alebo o dieťa v ŽM. V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny.

Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Žiadateľom o dotáciu môže byť:

 • zriaďovateľ MŠ alebo ZŠ, (napr. obec, mesto, cirkev, právnická alebo fyzická osoba), okrem zriaďovateľa MŠ a ZŠ, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je okresný úrad v sídle kraja alebo
 • v odôvodnených prípadoch aj MŠ alebo ZŠ na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ s uvedením dôvodov. Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené. (dohoda so zriaďovateľom má písomnú formu a musí obsahovať dôvod, pre ktorý zriaďovateľ nemôže žiadať o dotáciu a zároveň súhlas, že žiadateľom bude MŠ alebo ZŠ).

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí MŠ alebo ZŠ.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ  v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

Prílohy k žiadosti:

 • doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách (bližšie pozri pri dotácii na stravu);
 • zoznamy detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu. V závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie, žiadateľ k žiadosti predkladá zoznam detí podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách (bližšie pozri pri dotácii na stravu);
 • písomnú dohodu so zriaďovateľom s uvedením dôvodu, pre ktorý je MŠ alebo ZŠ žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch).

Vzory žiadosti o poskytnutie dotácie, zoznamov oprávnených detí.

Poskytovanie dotácie:

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Výška dotácie:

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 € na dieťa.

Zúčtovanie dotácie:

Poskytnutú dotáciu na školské potreby za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. V súvislosti so zúčtovaním dotácie žiadateľ úradu predkladá doklady preukazujúce využitie dotácie (napr. faktúry, príjmové doklady, objednávky k zakúpeniu učebníc, pracovných zošitov, písacích potrieb a pod., z ktorých sú zrejmé počty detí, resp. či ide o deti v HN alebo o deti v ŽM). K zúčtovaniu dotácie pozri informáciu uvedenú v dotáciách na stravu. 

Podľa § 8a bod 7 zákona o rozpočtových pravidlách sa nevyčerpané prostriedky (nevyčerpaná dotácia) za prijímateľa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Výnosy z poskytnutej dotácie je však potrebné odviesť bez ohľadu na ich výšku. 

Ako rodič požiada o posúdenie príjmu: 

Zákonný zástupca dieťaťa za účelom poskytnutia dotácie môže požiadať príslušný úrad o posúdenie príjmu domácnosti. Na konanie o posúdení príjmu domácnosti sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

Žiadosť o posúdenie príjmu = Formulár na posúdenie príjmu, podáva člen domácnosti (rodič dieťaťa), ktorej príjem má byť posúdený, na úrade, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava. Žiadosť je možné podať v priebehu celého roka.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri podaní žiadosti o posúdenie príjmu domácnosti:

 • ak je žiadosť neúplná (chýba doklad napr. o príjme) vyzve rodiča na doplnenie podania v zmysle zákona o správnom konaní;
 • úrad posúdi príjem (§ 4 zákona o životnom minime) domácnosti za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk rodičovi dieťaťa;
 • ak je príjem nižší ako suma životného minima, rodič dieťaťa oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi MŠ alebo ZŠ, ktoré navštevujú jeho deti;
 • zriaďovateľ dieťa v prípade nižšieho príjmu ako suma životného minima zaradí do zoznamu detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie alebo to úradu oznámi ako zmenu skutočností rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie, a to do konca kalendárneho mesiaca, kedy zmena nastala;
 • ak je príjem vyšší ako suma životného minima, má rodič dieťaťa právo podať námietku do 8 dní od doručenia potvrdenia, ak úrad námietke nevyhovie, o námietke rozhodne ústredie.

Poučenie a informácie k posúdeniu príjmu sú súčasťou Formulára na posúdenie príjmu (v prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k dispozícii v ukrajinskom jazyku). K posúdeniu príjmu domácnosti, v prípade dieťaťa z Ukrajiny pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
Dátum aktualizácie: 21.03.2023

Tlačiť