Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby

Informácia k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024

Vzory tlačív k predkladaniu žiadostí a poskytovaniu dotácií sú zverejnené aj na: Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk)

Často kladené otázky k poskytovaniu dotácií na stravu [ PDF]

Dotácia na stravu

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej školy (ďalej len „MŠ“), v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) a v strednej škole (ďalej len „SŠ“). Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), pričom s účinnosťou od 01.09.2023 je dotácia na stravu poskytovaná na nižšie uvedené kategórie oprávnených detí. 

Oprávnené deti:

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

 • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ, základnú školu, strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič dieťaťa“), písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť aj na deti v zariadení predprimárneho vzdelávania, ktoré je vedené v registri zariadení predprimárneho vzdelávania podľa §161l ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov;

 • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „mladšie deti v HN/ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny;

 • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na každé mladšie dieťa, ktoré navštevuje MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, základnú školu alebo strednú školu (prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ) je dotáciu na stravu možné poskytnúť len za splnenia zákonnej podmienky, ktorou je, že rodič dieťaťa o dotáciu požiada.  Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie zo strany rodiča použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive (napr. návratka), pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu. O spôsobe prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie, ako aj o termíne do kedy je potrebné tento záujem prejaviť, aby zriaďovateľ školy mohol požiadať o poskytnutie preddavku dotácie na dieťa, rodičov informuje zariadenie školského stravovania alebo zriaďovateľ školy.  Ak rodič nevyjadrí záujem v termíne stanovenom zriaďovateľom, dotáciu  na dieťa nebude možné poskytnúť, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu rodič zriaďovateľa školy nepožiada. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné rodičom odvolať.

V prípade mladších detí v MŠ (okrem detí v poslednom ročníku MŠ) je k poskytnutiu dotácie na stravu nevyhnutné, aby mal zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM.

Dotáciu na stravu je možné oprávnenému dieťaťu poskytnúť len za splnenia podmienky, že sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, vyučovania v ZŠ alebo SŠ a dobralo stravu. Zákonnou výnimkou je situácia, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (lekára špecialistu alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria) si zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (viď. bližšie návratka). V takomto prípade zariadenie školského stravovania zaradí dieťa do zoznamu stravníkov a podľa § 4 ods. 11 zákona o dotáciách, zriaďovateľ poskytnutú dotáciu na stravu vyplatí rodičovi, ktorý diétnu stravu pripraví doma a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.

Za vyučovanie v ZŠ  a výchovno-vzdelávaciu činnosť v poslednom ročníku MŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ a bez pravidelnej účasti na predprimárnom vzdelávaní v MŠ. 

Oprávnený žiadateľ: 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o dotáciách, dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je: 

 • zriaďovateľ MŠ, ZŠ alebo SŠ (napr. obec, mesto, samosprávny kraj, cirkev, právnická alebo fyzická osoba), okrem zriaďovateľa, ktorým je regionálny úrad školskej správy,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom MŠ, ZŠ alebo SŠ je regionálny úrad školskej správy,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom MŠ, ZŠ alebo SŠ je regionálny úrad školskej správy alebo
 • v odôvodnených prípadoch MŠ, ZŠ alebo SŠ na základe písomnej dohody so zriaďovateľom MŠ, ZŠ alebo SŠ alebo s obcou (dohoda obsahuje dôvod, pre ktorý zriaďovateľ nemôže žiadať o dotáciu a zároveň súhlas, že žiadateľom bude škola). Ide o prípady, ak nie je možné požiadať o dotáciu zo strany zriaďovateľa, napr. zriaďovateľ nespĺňa podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), pričom v takomto prípade o dotáciu na základe písomnej dohody so zriaďovateľom žiada škola s právnou subjektivitou, ktorá predkladá doklady podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách. 

O dotáciu na stravu môže požiadať aj súkromná alebo cirkevná škola, za splnenia podmienky, že je právnickou osobou, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení SR a ktorá má oprávnenie uskutočňovať vzdelávanie podľa školského zákona. V prípade SŠ sú oprávnenými žiadateľmi na poskytnutie dotácie len SŠ s osemročným vzdelávacím programom (napr. gymnázium, konzervatórium) alebo s päťročným vzdelávacím programom (napr. bilingválne gymnázium).

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“), v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť na úrade podľa sídla MŠ alebo ZŠ.

Žiadosť sa skladá z 3 častí: časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia MŠ, ZŠ alebo SŠ, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný časť B vyplniť pre každé výchovné alebo vzdelávacie zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A , časť C) predkladá úradu len raz.

Prílohy k žiadosti: 

 • doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona o rozpočtových pravidlách [ PDF];
 • zoznamy detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie na stravu, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu, pričom žiadateľ uvádza deti na zoznamoch podľa stupňa vzdelávania v závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie (napr.  mladšie deti v HN/ŽM v MŠ, okrem detí v poslednom ročníku MŠ; deti, pri ktorých rodič požiadal o poskytnutie dotácie na stravu). Deti z Ukrajiny sa uvádzajú na samostatných zoznamoch oprávnených detí podľa stupňa vzdelávania. Za správnosť údajov uvedených v zozname detí zodpovedá žiadateľ a v tejto súvislosti uchováva podklady, ktoré preukazujú, že dieťa je oprávnené na poskytnutie dotácie (potvrdenia, že ide o mladšie dieťa v MŠ v ŽM/HN, žiadosť rodiča o poskytnutie dotácie na stravu). Za určenie oprávneného dieťaťa z pohľadu navštevovania príslušného ročníka SŠ a príslušného vzdelávacieho programu SŠ, ako aj splnenia zákonnej podmienky, že v prípade prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ide o dieťa, ktoré bolo prijaté z ôsmeho ročníka ZŠ, zodpovedá žiadateľ o dotáciu na stravu. Podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu nie je potrebné k žiadosti predkladať;

 • písomná dohoda so zriaďovateľom podľa § 4 ods. 4 písm. d) zákona o dotáciách s uvedením dôvodu, pre ktorý je škola žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch).

Vzory žiadosti o poskytnutie dotácie, zoznamov oprávnených detí.

Termín predloženia žiadostí:

 Ak bude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára, úrad dotáciu poskytne preddavkovo:

 • do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta;
 • do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

 Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára a bude podaná:

 • do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti do 31. augusta alebo do 31.decembra, ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť podaná 8.2., dotácia sa poskytne do 25.2. na obdobie od 1.2. do 31.8.);
 • po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.augusta alebo do 31.decembra ak bola žiadosť podaná po 31. júli (napr. žiadosť podaná 19.2., dotácia sa poskytne do 25.3., na obdobie od 1.3. do 31.8.).

Upozorňujeme na podanie žiadosti o dotáciu na stravu v dostatočnom časovom predstihu tak, aby úrad mohol zabezpečiť vyplatenie dotácie na stravu včas a bez problémov.

Úrad písomne oznamuje žiadateľovi schválenie poskytnutia dotácie a jej sumu alebo neschválenie poskytnutia tejto dotácie. Oznámenie o schválení dotácie obsahuje aj informácie o povinnostiach zriaďovateľa počas poskytovania dotácie na stravu, ktoré sú zverejnené aj na webovom sídle ústredia (napr. evidencia oprávnených detí, ktoré odobrali obed a zúčastnili sa vyučovania, nahlasovanie zmien rozhodujúcich skutočností na poskytnutie dotácie, zúčtovanie dotácie na stravu za rozpočtový rok). 

Podmienky poskytovania dotácie na stravu:

Počas poskytovania dotácie je žiadateľ/zriaďovateľ povinný úradu oznamovať zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa poskytuje preddavkovo do 25. januára na obdobie od 1. januára do 31. augusta a do 25. augusta na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, ak bola žiadosť o poskytnutie dotácie podaná do 10. januára príslušného rozpočtového roka. V súvislosti s poskytnutím preddavku dotácie na stravu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra príslušného rozpočtového roka, je žiadateľ povinný príslušnému úradu oznámiť:

 • do 15. júla príslušného rozpočtového roka počet odstravovaných detí za obdobie od 1. januára do 30. júna; 
 • do 10. augusta príslušného rozpočtového roka zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu a predložiť aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada dotáciu

Žiadateľ o dotáciu na stravu má v prípade zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie na stravu (najmä zmena počtu detí oprávnených na dotáciu na stravu) povinnosť túto zmenu úradu oznámiť vždy do konca toho mesiaca, v ktorom k zmene došlo. V prípade, že túto zmenu nahlási, bude môcť žiadateľ zahrnúť do zúčtovania dotácie aj takéto dieťa, resp. deti, ktoré neboli uvedené v zozname oprávnených detí pri podávaní žiadosti, resp. pri predložení jeho aktualizácie v termíne do 10. augusta. 

Dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 % celkového počtu detí v MŠ (okrem detí v poslednom ročníku MŠ) alebo sa zmenia príjmové pomery domácností mladších detí v MŠ (deti v HN/ŽM). 

Ak na základe oznámenia zmien v počte detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu z titulu dieťaťa v HN dôjde k naplneniu podmienky poskytovania dotácie na stravu na všetky deti v MŠ (okrem posledného ročníka) z dôvodu, že najmenej 50 % detí v MŠ (okrem posledného ročníka) je v HN, môže úrad poskytnúť žiadateľovi doplatok sumy dotácie na stravu. Doplatok dotácie na stravu sa v takomto prípade poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola zmena úradu oznámená, na obdobie odo dňa zmeny do 31. augusta alebo do 31. decembra. Doplatok sa poskytuje v záujme predchádzania finančným problémom, ktoré by mohli žiadateľom vzniknúť, v prípade významného nárastu počtu detí, ktorým by sa mala poskytovať dotácia na stravu, nakoľko by mohlo byť finančne náročné vykryť príslušné obdobie z vlastného rozpočtu žiadateľa do doby zúčtovania dotácie na stravu (marec nasledujúceho kalendárneho roka), čo v niektorých prípadoch môže predstavovať aj 3-4 mesiace. Pri náraste detí z Ukrajiny, ktoré neboli zahrnuté v preddavku dotácie na stravu, je možné zriaďovateľovi poskytnúť mimoriadny doplatok.

Zúčtovanie dotácie:

Poskytnutú dotáciu na stravu za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Podľa § 8a bod 7 zákona o rozpočtových pravidlách sa nevyčerpané prostriedky (nevyčerpaná dotácia) za prijímateľa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Výnosy z poskytnutej dotácie je však potrebné odviesť bez ohľadu na ich výšku. 

Výška dotácie:

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

 • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo stravu,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni, vyučovania prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo vyučovania v prvom ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠ a odobralo stravu.

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách sa dotácia na stravu poskytuje paušálne vo vyššie uvedených sumách, a to aj v prípade ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume. Dotácia na stravu je určená prioritne na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume ako je výška dotácie, uvedený rozdiel by mal byť prioritne použitý na skvalitnenie jedla, rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. ovocie k obedu, desiata). S cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania, môže byť následne tento rozdiel použitý aj na úhradu ďalších nákladov spojených s prípravou a poskytovaním stravy deťom a zabezpečením prevádzky zariadenia školského stravovania.   

Dotácia na školské potreby 

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a vzdelávanie v poslednom ročníku MŠ alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v ZŠ.

Oprávnené deti:

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa podľa § 4 ods. 1 zákona o dotáciách je možné poskytnúť:

 • pre každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania (ďalej len „posledný ročník“) MŠ alebo ZŠ a v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí v HN;
 • individuálne pre dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a ide o dieťa v HN alebo o dieťa v ŽM. V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny.

Školskými potrebami sú napr. zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole a vzdelávacieho procesu dieťa v prípravnej triede materskej školy.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi.

Oprávnený žiadateľ: 

Podľa § 4 ods. 4 zákona o dotáciách, dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je: 

 • zriaďovateľ MŠ alebo ZŠ, (napr. obec, mesto, cirkev, právnická alebo fyzická osoba), okrem zriaďovateľa MŠ a ZŠ, ktorým je regionálny úrad školskej správy,
 • obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je regionálny úrad školskej správy,
 • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom MŠ alebo ZŠ je regionálny úrad školskej správy alebo
 • v odôvodnených prípadoch MŠ alebo ZŠ na základe písomnej dohody so zriaďovateľom MŠ, ZŠ alebo s obcou (bližšie pozri v časti dotácie na stravu).

Žiadosť o dotáciu:

Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností podáva žiadateľ na úrade, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ o dotáciu s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností na úrade, v ktorého územnom obvode sídla kraja pôsobí MŠ alebo ZŠ.

Žiadosť o dotáciu predkladá žiadateľ  v termíne od 1. januára do 10. januára príslušného rozpočtového roka. Novú žiadosť v prípade nového žiadateľa môže žiadateľ predložiť úradu od  1. septembra do 10. septembra príslušného rozpočtového roka.

Prílohy k žiadosti:

 • doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách (bližšie pozri v časti dotácie na stravu);
 • zoznamy detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu. V závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie, žiadateľ k žiadosti predkladá zoznam detí podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách (bližšie pozri v časti dotácie na stravu);
 • písomnú dohodu so zriaďovateľom s uvedením dôvodu, pre ktorý je MŠ alebo ZŠ žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch).

Vzory žiadosti o poskytnutie dotácie, zoznamov oprávnených detí.

Poskytovanie dotácie:

Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností je možné poskytnúť žiadateľovi v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Výška dotácie:

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 33,20 eur na dieťa.

Zúčtovanie dotácie:

Poskytnutú dotáciu na školské potreby za predchádzajúci rozpočtový rok je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. V súvislosti so zúčtovaním dotácie žiadateľ úradu predkladá doklady preukazujúce využitie dotácie (napr. faktúry, príjmové doklady, objednávky k zakúpeniu učebníc, pracovných zošitov, písacích potrieb a pod., z ktorých sú zrejmé počty detí, resp. či ide o deti v HN alebo o deti v ŽM). 

Podľa § 8a bod 7 zákona o rozpočtových pravidlách sa nevyčerpané prostriedky (nevyčerpaná dotácia) za prijímateľa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur. Výnosy z poskytnutej dotácie je však potrebné odviesť bez ohľadu na ich výšku. 

Ako rodič požiada o posúdenie príjmu: 

Zákonný zástupca dieťaťa za účelom poskytnutia dotácie môže požiadať príslušný úrad o posúdenie príjmu domácnosti. Na konanie o posúdení príjmu domácnosti sa vzťahuje zákon o správnom konaní.

Žiadosť o posúdenie príjmu = Formulár na posúdenie príjmu, podáva člen domácnosti (rodič dieťaťa), ktorej príjem má byť posúdený, na úrade, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava. Žiadosť je možné podať v priebehu celého roka.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri podaní žiadosti o posúdenie príjmu domácnosti:

 • ak je žiadosť neúplná (chýba doklad napr. o príjme) vyzve rodiča na doplnenie podania v zmysle zákona o správnom konaní;
 • úrad posúdi príjem (§ 4 zákona o životnom minime) domácnosti za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk rodičovi dieťaťa;
 • ak je príjem nižší ako suma životného minima, rodič dieťaťa oznámi túto skutočnosť zriaďovateľovi MŠ alebo ZŠ, ktoré navštevujú jeho deti;
 • zriaďovateľ dieťa v prípade nižšieho príjmu ako suma životného minima zaradí do zoznamu detí, na ktoré žiada poskytnutie dotácie alebo to úradu oznámi ako zmenu skutočností rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie, a to do konca kalendárneho mesiaca, kedy zmena nastala;
 • ak je príjem vyšší ako suma životného minima, má rodič dieťaťa právo podať námietku do 8 dní od doručenia potvrdenia, ak úrad námietke nevyhovie, o námietke rozhodne ústredie.

Poučenie a informácie k posúdeniu príjmu sú súčasťou Formulára na posúdenie príjmu (v prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k dispozícii v ukrajinskom jazyku). K posúdeniu príjmu domácnosti, v prípade dieťaťa z Ukrajiny pozri informáciu k poskytovaniu dotácií pre deti z Ukrajiny.


   

  Dátum vytvorenia stránky: 30.06.2009
  Dátum aktualizácie: 07.06.2024

  Tlačiť