Doručenie písomností klientom verejnou vyhláškou

Doručenie písomností klientom verejnou vyhláškou sa riadi v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o doručovaní verejnou vyhláškou, podľa § 26 

  ods. (1)

  Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

  ods. (2)

  Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.


   

  Dátum vytvorenia stránky: 25.05.2022
  späť
     Úradné hodiny

  Pondelok 8:00-12:00
  13:00-15:00
  Utorok 8:00-12:00
  13:00-15:00
  Streda 8:00-12:00
  13:00-17:00
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 8:00-12:00

  Chcem sa poradiť /
  Chcem podať podnet

  viac