Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

Zmluva SPODaSK-VK-1/2020

o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

uzavretá v súlade s ustanoveniami § 73 ods. 2písm. e) bod 15, § 73 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“/ v nadväznosti na ustanovenia 11 ods. 3, písm. b) Zákona č. 305/2005 Z. z.

zmluva [ PDF 5.8 MB] (pdf)


 

Dátum vytvorenia stránky: 29.05.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac