Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

V tejto rubrike bude pravidelne zverejňovaný zoznam schválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP:

ROK 2013

§ 54 Projekt Podpora udržania pracovných návykov PUPN 2 [ PDF]

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 13.06.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51 Príspevok na vykonávanie abs. praxe absolvent [ PDF]

§ 51 Príspevok na vykonávanie abs. praxe zamest. [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby zamest. [ PDF]

2. 11.07.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51 Príspevok na vykonávanie abs. praxe [ PDF] [ PDF]

3. 08.08.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

4. 12.09.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

5.

10.10.2013

§ 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska [ PDF]

6.

14.11.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

7.

18.12.2013

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF] [ PDF]

ROK 2014

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 23.01.2014

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

2. 13.02.2014

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

3. 26.03.2014

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

4. 09.04.2014

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam.

5. 15.05.2014

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

6. 12.06.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

Neschválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

7. 10.07.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

8. 14.08.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

§ 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska [ PDF]

9. 11.09.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

Neschválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

10. 16.10.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

11. 13.11.2014

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska [ PDF]

12. 10.12.2014

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

ROK 2015

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 11.02.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

2. 23.02.2015

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

3. 11.03.2015

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

4. 24.03.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

5. 14.04.2015

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

§ 54 NP „ Podpora zamestnávania UoZ“ [ PDF]

6. 21.05.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

§ 54 NP „ Podpora zamestnávania UoZ [ PDF]

7. 11.06.2015

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

8. 16.07.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

9. 13.08.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zam. [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

10. 17.09.2015

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

Neschválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

11. 20.10.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

12. 12.11.2015

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

 13.  24.11.2015

 § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

 14.  10.12.2015

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

 § 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

 

ROK 2016

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 21.01.2016

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

2. 18.02.2016

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

3. 17.03.2016

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

4. 14.04.2016

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Šanca na zamestnanie“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

5. 12.05.2016

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

6. 16.06.2016

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

7. 14.07.2016

Schválené žiadosti:

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

Neschválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

8. 11.08.2016

Schválené žiadosti:

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

Neschválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

 

9. 14.09.2016

Schválené žiadosti:

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

Neschválené žiadosti:

NP „ Cesta z kruhu nezamestnanosti“ [ PDF]

 

10. 13.10.2016

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Úspešne na trhu práce Aktivita č.2“ [ PDF]

11. 16.11.2016

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Chcem byť aktívny na trhu práce (50+)“ [ PDF]

12. 14.12.2016

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

 

ROK 2017

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 18.01.2017

Schválené žiadosti:

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

2. 16.02.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

3. 16.03.2017

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

4. 20.04.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

5. 11.05.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 3 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

6. 19.06.2017

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 3 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

7. 18.07.2017

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 3 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

8. 21.08.2017

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 3 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

9. 19.09.2017

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

10. 20.10.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 4 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

11. 21.11.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

12. 12.12.2017

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

ROK 2018

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 23.01.2018

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

2. 22.02.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

3. 21.03.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

4. 25.04.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ [ PDF]

5. 22.05.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce Aktivita č. 1 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ [ PDF]

6. 21.06.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ Šanca pre mladých“ [ PDF]

7. 17.07.2018

Schválené žiadosti:

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

8. 21.08.2018

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

9. 19.09.2018

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

10. 23.10.2018

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

11. 21.11.2018

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

12. 12.12.2018

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

ROK 2019

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 22.01.2019

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

2. 20.02.2019

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

3. 20.03.2019

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Praxou k zamestnaniu“ [ PDF]

4. 17.04.2019

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

5. 23.05.2019

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

6. 19.06.2019

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

7. 18.07.2019

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2“ [ PDF]

8. 20.08.2019

Schválené žiadosti:

§ 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov [ PDF]

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

§54 „ Pracuj v školskej kuchyni“ [ PDF]

9. 19.09.2019

Schválené žiadosti:

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP „ Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

§54 „ Pracuj v školskej kuchyni“ [ PDF]

10. 24.10.2019

Schválené žiadosti:

§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť [ PDF]

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

§54 „ Pracuj v školskej kuchyni“ [ PDF]

11. 19.11.2019

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

12. 17.12.2019

Schválené žiadosti:

§ 52a príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby [ PDF]

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 2 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

ROK 2020

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 22.01.2020

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 2 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

§ 54 "Pomôž svojej obci" [ PDF]

2. 20.02.2020

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

3. 23.03.2020

Schválené žiadosti:

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 1 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 3 Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP Cesta na trh práce 2 Opatrenie č. 3 [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

§ 54 "Pomôž svojej obci" [ PDF]

4. 23.07.2020

Schválené žiadosti:

§ 54 " Projekt na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ v odvetví poľnohospodárstva" [ PDF]

5. 19.08.2020

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

6. 22.09.2020

Schválené žiadosti:

§ 51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní [ PDF]

§ 54 NP Praxou k zamestnaniu 2 [ PDF]

7. 20.10.2020

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

§ 54 NP Úspešne na trhu práce - Aktivita č.2 [ PDF]

§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3 [ PDF]

8. 19.11.2020

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

9. 09.12.2020

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3 [ PDF]

ROK 2021

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 03.02.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

2. 03.03.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

§ 54 NP Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č. 3 [ PDF]

3. 15.04.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

4. 20.05.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

5. 17.06.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

6. 22.07.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

7. 23.09.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

8. 19.10.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

9. 16.11.2021

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

§ 54 Projekt "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

§ 54 Projekt "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

§ 54 Projekt "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

10. 09.12.2021

Schválené žiadosti:

NP „ Zosúladenie rodinného a pracovného života“ [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

ROK 2022

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 20.01.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

2. 17.02.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

3. 17.03.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

4. 21.04.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

5. 24.05.2022

Schválené žiadosti:

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

6. 16.06.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

7. 14.07.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

8. 18.08.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

9. 20.09.2022

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

10. 20.10.2022

Schválené žiadosti:

NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.2 [ PDF]

§ 54 NP Podpora zamestnanosti - Aktivita č.1 (§52a) [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

11. 22.11.2022

Schválené žiadosti:

NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.3 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

12. 13.12.2022

Schválené žiadosti:

NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.3 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

ROK 2023

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 23.01.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 2 [ PDF]

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

2. 16.02.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 2 [ PDF]

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 3 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.3 [ PDF]

3. 16.03.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF] [ PDF]

4. 13.04.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF] [ PDF]

§ 54 Projekt Podpora udržania pracovných návykov PUPN [ PDF]

5. 18.05.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 NP_Aktivácia ZUoZ_Opatrenie č. 2 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF]

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.2 [ PDF] [ PDF]

§ 54 Projekt Podpora udržania pracovných návykov PUPN [ PDF]

6. 19.06.2023

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF] [ PDF]

7. 13.07.2023

Schválené žiadosti:

NP "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č.1 [ PDF] [ PDF]

8. 14.09.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 Projekt_Podpora udržania pracovných návykov_PUPN [ PDF] [ PDF]

9. 12.10.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 Projekt_Podpora udržania pracovných návykov_PUPN [ PDF] [ PDF]

10. 16.11.2023

Schválené žiadosti:

§ 54 Projekt_Podpora udržania pracovných návykov_PUPN [ PDF] [ PDF]

ROK 2024

P. č. Dátum zasadnutia Zverejnené dokumenty
1. 20.03.2024

Schválené žiadosti:

§ 54 Projekt [ PDF] Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 [ PDF]

2. 16.04.2024

Schválené žiadosti:

§ 54 Projekt Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 [ PDF]

3. 16.05.2024

Schválené žiadosti:

§ 54 NP "Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike" [ PDF]

§ 54 Projekt „ Právo na prvé zamestnanie“ [ PDF]


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 21.05.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac