Národný projekt "Absolventská prax štartuje zamestnanie"

Cieľom NP je zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí na trhu práce a začleňovanie mladých ľudí, najmä tých bez zamestnania, vzdelania, alebo odbornej prípravy vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít na pracovný trh.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom dvoch hlavných aktivít ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 51 a §54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Hlavná aktivita č. 1
Poskytovanie finančného paušálneho príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti. Absolventská prax sa vykonáva najmenej tri mesiace a najviac šesť mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a  opakovaného vykonávania v rozsahu 20 týždenne. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Hlavná aktivita č. 2
Poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia vykonávania absolventskej praxe (ak sa s úradom nedohodne inak) v zmysle § 51 zákona o službách zamestnanosti, ktorú u daného zamestnávateľa vykonával. Zamestnávateľ sa zaviaže vytvoriť pracovné miesto na plný pracovný úväzok na dobu minimálne 9 mesiacov, pričom po dobu  najviac 6 mesiacov bude toto pracovné miesto podporované  finančným príspevkom. Následne je zamestnávateľ povinný udržať toto pracovné miesto počas ďalších 3 mesiacov.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 1
- paušálny príspevok pre absolventa školy vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov, spojených s vykonávaním absolventskej praxe
- náhrada poistného na úrazové poistenie absolventovi školy, počas vykonávania absolventskej praxe.

Oprávnené výdavky na hlavnú aktivitu č. 2
- príspevok na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové poistenie platených zamestnávateľom, najviac vo výške sumy odvodov  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka platených zamestnávateľom (294,96 €/ 2015).

*Výška finančného príspevku bude v priebehu implementácie NP upravované v závislosti od valorizácie priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Potrebné tlačivá:
aktivita 1 - absolventi
aktivita 1 - zamestnávateľ
aktivita 2 - zamestnávateľ

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2015
Dátum aktualizácie: 01.12.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac