Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov podľa § 54
Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo  vymedzených oblastiach verejného zamestnávania v zmysle ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Charakteristika príspevku:
Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov (ďalej len „príspevok“) zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie na plný/polovičný pracovný úväzok na dobu najmenej 3 a najviac 9 mesiacov.

Výška príspevku:
Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne vo výške 513,76 EUR. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas.
V prípade  polovičného pracovného úväzku je mesačná výška príspevku maximálne v sume 256,88 EUR.
Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov.
Jednorazový príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s výkonom verejného zamestnávania ako napr. osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev, pracovné pomôcky, pracovné náradie je vo výške najviac 5 % z celkovej ceny práce na rok 2015, t.j. 56,65 EUR.
Zamestnávateľ, ktorý má záujem o poskytnutie príspevku musí písomne požiadať o príspevok príslušný úrad, v ktorého územnom obvode vytvorí pracovné miesto.

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU VYTVORENIA PRACOVNÉHO MIESTA PRE ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE VO VYMEDZENÝCH OBLASTIACH VEREJNÉHO ZAMESTNÁVANIA V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU „ŠANCA NA ZAMESTNANIE“

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme:
osobne na adrese ÚPSVaR  Žilina, Hurbanova 16, na oddelení aktívnych opatrení trhu práce a ESF, kanc. č. 305
telefonicky na čísle 041/2440255, 041/2440242 
e-mail: petra.nekorancova@upsvr.gov.sk ; marta.cibulkova@upsvr.gov.sk

Potrebné tlačivá:
Žiadosť o príspevok
Zámer vytvorenia PM
Čestné vyhlásenie

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2015
Dátum aktualizácie: 01.12.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac