KOMPAS+

Máte problém uplatniť sa na trhu práce?

Chcete zvýšiť svoje šance na získanie vhodného zamestnania?

Premýšľate nad posilnením niektorých svojich zručností?

Máte záujem o rozvíjať svoj osobnostný potenciál?

Potrebujete nadobudnúť nové vedomosti alebo schopnosti?

Chcete sa vzdelávať, ale neviete, aké možnosti máte na výber?

 

 

Využite možnosť absolvovať prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

kompetenčný kurz (kompas+)

 

Čo je kompetenčný kurz?

Kompetenčný kurz na účely KOMPAS+ je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia kľúčových kompetencií v kompetenčnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

Kompetenčný kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Aký kurz je možno si vybrať?

  • Neakreditovaný kurz zameraný na rozvoj vybraných kľúčových kompetencií:
 • komunikačné zručnosti (vrátane sociálnych kompetencií),
 • osobnostný rozvoj (vrátane manažérskych a podnikateľských kompetencií),
 • počítačové zručnosti,
 • jazykové zručnosti.

Ako na to?

 • Pred nástupom na kompetenčný kurz

Uchádzač o zamestnanie si vyberie kompetenčný kurz, o ktorý má záujem a poskytovateľa kompetenčného kurzu, ktorý daný kurz zrealizuje.

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je uchádzač o zamestnanie evidovaný, si podá požiadavku na kompetenčný kurz na predpísanom formulári, v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu..

Požiadavka má dve hlavné časti:

 • časť A (vyplní uchádzač o zamestnanie),
 • časť B (na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ kompetenčného kurzu).

K požiadavke na kompetenčný kurz sú priložené aj základné informácie o kompetenčnom kurze.

Ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na kompetenčný kurz schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+, ktorý je potvrdením, že po splnení všetkých podmienok úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí dohodnutý príspevok na kurzovné vo výške najviac 100 % nákladov na kompetenčný kurz.

Po podpísaní dohody uchádzač o zamestnanie nastúpi na vybraný kompetenčný kurz.

 • Po absolvovaní kompetenčného kurzu

Uchádzač o zamestnanie je povinný do 15 kalendárnych dní od úspešného absolvovania kompetenčného kurzu doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s podpornými dokladmi:

 • žiadosť o úhradu príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu.

 

Čo získate absolvovaním kompetenčného kurzu?

 • Príspevok na kurzovné, ktorý bude uhradený poskytovateľovi kompetenčného kurzu.
 • Príspevok na cestovné a stravné pre uchádzača o zamestnanie vo výške 4,64 eur za každý absolvovaný deň kompetenčného kurzu.

  • Potvrdenie poskytovateľa kompetenčného kurzu o absolvovaní kompetenčného kurzu (napr. osvedčenie alebo certifikát).

 

Kde sa môžete dozvedieť viac?

Ak ste uchádzač o zamestnanie a máte záujem o kompetenčného kurzu podrobnejšie informácie, ako aj potrebné formuláre môžete získať na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej stránke www.upsvar.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 11.09.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac