Máme za sebou náročný, ale úspešný rok

     Na prahu nového začínajúceho sa roka 2016, v období keď každý s nádejou hľadí do budúcnosti, je potrebné sa aj obzrieť a zhodnotiť rok predošlý. Jednoducho, no výstižne môžeme za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa skonštatovať, že máme za sebou rok, ktorému sme dali prívlastok náročný, ale úspešný.    

     Do histórie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni sa v roku 2015 zapíše významná organizačná zmena. Touto zmenou bolo 1. februára 2015 vytvorenie nového oddelenia služieb pre občana. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa sa zaradil medzi pilotné okresy, ktoré prostredníctvom referentov novovzniknutého oddelenia služieb pre občanov zabezpečovali a zabezpečujú prvý kontakt s klientom, ktorému sprostredkujú zamestnanie a riešia súčasne ďalšie životné situácie, ako je uplatňovanie si nároku na hmotnú núdzu, štátne sociálne dávky, či jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce. Bola to veľmi závažná organizačná zmena, ktorá v podmienkach nášho úradu výrazne zasiahla do zmeny organizácie práce, ktorá bola dlhodobo zaužívaná. Spravodlivé prerozdelenie klientov, tzv. obvodov, vzdelávanie v oblasti novej agendy, ranné dispečingy, školenia, štúdium manuálov prác, oboznámenie s novými informačnými systémami, sťahovanie sa a hlavne stotožnenie sa s novou rolou nebolo pre mnohých našich kolegov, ktorí pracovali na úrade dlhodobo, ľahké. Borili sme sa s implementačnými problémami, vzájomne si radili a pomáhali. Svedčilo to i osobnostnej sile tohto kolektívu, ktorý prijal zmenu a chcel. Nepostrádateľnú a významnú úlohu tam zohrala osobnosť vedúcej oddelenia, ktorá na sprostredkovaní pracuje dlhodobo a výsledok sa dostavil. V priemere mesačne sme pracovali s 3806 uchádzačmi o zamestnanie. Oddelenie služieb pre občanov našlo v uplynulom roku prácu 2937 uchádzačom o zamestnanie, osobitná pozornosť sa venovala mladým ľuďom do 29 rokov prostredníctvom projektu „BAZ“, v rámci ktorého sa náš okres zaradil medzi okresy s najlepšími výsledkami, čo sa týka sprostredkovania zamestnania. Nasvedčuje tomu i vývoj miery evidovanej nezamestnanosti, ktorá sa s výnimkou troch mesiacov vyvíjala priaznivo a klesala. Výrazne jej znižovaniu napomohla aktívna politika trhu práce, vďaka ktorej bolo v roku 2015 vytvorených a podporených 762 pracovných miest.

     Kolegovia z odboru služieb zamestnanosti prijímali nové žiadosti na vytvorenie pracovných miest ako na páse. Trinásťkrát zasadal výbor pre otázky zamestnanosti. Implementovalo sa množstvo nových národných projektov. Spracovanie dohôd, kontakty na zamestnávateľov či už priamo cez agentov pre vyhľadávanie voľných pracovných miest, alebo skupinové predstavovanie možnosti aktívnych opatrení trhu práce cez oddelenie poradenstva, či pozvania zamestnávateľov na informačné semináre urobili svoje. Aktívna politika zamestnanosti bola odfinancovaná historicky najvyššou čiastkou. Je za tým práca všetkých zamestnancov odboru, ktorí sa na tom podieľali, od prijatia žiadostí až po celkovú úradu platieb. Vzdelávaním prostredníctvom RE-PASU prešlo 352 uchádzačov o zamestnanie a zaznamenali sme tu 32,67 % úspešnosť.

     Hneď v máji sa vedenie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava rozhodlo zrealizovať celoslovenskú poradu riaditeľov na našom úrade, ako príklad vzorného prechodu na novú organizačnú štruktúru kde logicky, vecne a právne fungovalo to, čo sa od nového systému práce očakávalo. Každému manažérovi by iste dobre padlo to, keď si v tlači, či regionálnom vysielaní vypočuje hodnotenie, citujem slova riaditeľky kancelárie generálneho riaditeľa a hovorkyne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Jany Lukáčovej: „Nie náhodou sme celoslovenskú poradu riaditeľov mierili cielene do Starej Ľubovne, keďže práve tunajší úrad práce považujeme za príklad dobrej praxe. Tento úrad má dlhodobo najlepšie výsledky a s jeho prácou sme dlhodobo spokojní. Navyše s reformou má ako jeden z prvých praktické skúsenosti i úspechy. Je zaujímavé to, akým spôsobom tu riešia problémy, ako sa usilujú vyjsť v ústrety klientom z rôznych cieľových skupín, s rôznym vzdelaním a sociálnym zázemím. A práve to je inšpiráciou pre ostatných kolegov.“    

     S novou organizačnou štruktúrou súviseli i zmeny na odbore sociálnych vecí a rodiny, kde bolo vytvorený „back office“ – nové oddelenie dávok hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. Vytvoril sa tu síce priestor pre rozhodovaciu prácu o výškach jednotlivých dávok, ale tých je obrovské množstvo, preto sme i my postupne a definitívne od 1. novembra 2015 sfuzovali agendu týchto dávok tak, že jeden zamestnanec vybavuje klienta, resp. rodinu komplexne. Tiež to nebolo ľahké, i tu na tomto oddelení museli zamestnanci zvládať agendu, ktorú doposiaľ nevykonávali. Skoršie termíny uzávierok, komunikácia s oddelením služieb pre občana, elektronický kontakt s vecným správcom a nové kompetencie, či obmedzenia pri spracovávaní výplaty si vyžadovali veľký kus trpezlivosti, obetavosti a nadčasov. Kolegovia z tohto novovzniknutého oddelenia sa s touto zmenou vysporiadali a nedošlo k ohrozeniu výplaty dávok, na ktoré je odkázaných 10 689 poberateľov a ich rodinných príslušníkov, či spoločne posudzovaných osôb.

     Zníženie sumy vyplatenej dávky v hmotnej núdzi je odrazom toho, že sme mnohým prácu našli ako i aktívnej práce v teréne zamestnancov z oddelenia aktivačného centra. Tí boli vystavení novým výzvam, kde sa pre jednotlivé obce zabezpečovali nielen ochranné pracovné prostriedky ale aj náradia rôzneho druhu, ktoré prešli ich rukami, kým sa dostali ku konečnému užívateľovi.

     Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately riešilo ťažké rodinné situácie i za pomoci Ústredia PSVaR Bratislava a ďalších dotknutých zložiek v záujme maloletých. Realizovali sa prípadové konferencie ako inovatívna metóda sociálnej práce, taktiež koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch. Úlohu okresnej koordinátorky plní riaditeľka odboru sociálnych vecí. Veľkým ocenením úradu je i to, že k dvom držiteľom rezortnej ceny Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pribudlo i ocenenie vedúcej oddelenia SPODaSK tunajšieho úradu, ktorá získala v roku 2015 rezortné vyznamenanie za prácu, zdvihlo to kredit úradu.

     Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností plnilo veľmi náročné úlohy i s posudkovými lekármi. Rozhodujúca časť odvolaní klientov, ktoré smerovali voči rozhodnutiam úradu nám bola potvrdená, čo svedčí o vysokej odbornosti, profesionalite a ústretovosti voči klientovi. Na odvolacie konanie právnik úradu postúpil 57 odvolaní z odboru sociálnych vecí a rodiny,  7 odvolaní z odboru služieb zamestnanosti.

     Agenda referátu kontroly, s vykonaním 125 kontrol pri dvoch referentoch, sa zaradila medzi efektívnu kontrolu i pri akcii Istota, kde sa náš úrad zaradil medzi tých osem úradov, ktoré odhalili čiernu prácu.

     Rovnako efektívne sa zabezpečovala agenda ekonomickej činnosti či miezd. Sociálna inklúzia a štátne sociálne dávky, medzi ktoré patrí príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a iné boli financované v objeme 13 507 564 Eur, aktívna politika trhu práce 2 791 296 Eur. Mesačne v priemere ekonomické oddelenie zrealizuje 658 platieb. Zamestnanci oddelenia zabezpečovali chod úradu, zvládli výplatu dávok po novom, zabezpečovali stravné lístky formou Callio karty, za plnením služobných povinností sme najazdili tisíce kilometrov, šťastne sme sa stále vrátili domov.

     Tešili sme sa z predĺženia národných projektov na odbore sociálnych vecí a rodiny, a z toho, že prechádzajú na dlhé obdobie s nami i projektoví zamestnanci, sú veľkým prínosom v teréne.

     Boli tu však i ďalšie akcie, ktoré si zaslúžia byť spomenuté. Presťahovali sme náš archív, zrealizovali Burzu informácií, množstvo pracovných stretnutí so zamestnávateľmi, medzinárodnú konferenciu k poľsko-slovenskému projektu „Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce“, vzdelávanie v oblastiach Logistika a skladové hospodárstvo, Podvojné účtovníctvo, Komunikačný tréning, Bilancia kompetencií.

     Boli sme vybavení novou výpočtovou technikou, vyvolávacím kioskom a tromi novými služobnými motorovými vozidlami, všetko urýchľuje a skvalitňuje našu prácu.

     Nedá sa v krátkom hodnotení povedať všetko čo sa u nás udialo a zrealizovalo počas uplynulého roka 2015, je to len krátky exkurz najdôležitejšími medzníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa.

    

 

 

Autor:

JUDr. Anna Aftanasová

Riaditeľka ÚPSVaR Stará Ľubovňa

Dátum vytvorenia stránky: 29.01.2016
Dátum aktualizácie: 04.04.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac