Národné projekty

Národný projekt Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Cieľom projektu je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odboru sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom rozvoja sociálnej práce v prirodzenom prostredí klientov jednotlivých oddelení odboru sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (ďalej len „HNNVaŠSD“), oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkovej činnosti (ďalej len „PPKaPČ“) a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) s ťažiskom na prepájanie plánovania a realizovania opatrení tak finančného (napr. dávky) ako aj nefinančného charakteru (napr. opatrenia SPODaSK).

 

viac

 

Národný projekt Príspevok na starostlivosť o dieťa – ESF

Ciele projektu:

- podpora zosúladenia rodinného a pracovného života,

- zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku,

- zlepšenie príjmovej situácie rodín,

- zvýšenie zamestnanosti najmä žien starajúcich sa o dieťa do troch rokov.

Projekt bude realizovaný v menej rozvinutých regiónoch SR.

 

viac

 

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Hlavným cieľom projektu je podpora procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti resp. prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť realizovaná prostredníctvom podpory:

a) rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

b) rozvoja celoživotného vzdelávania zamestnancov Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“),

c) tvorby odborných tímov a výkonu odborných činností,

d) programov a aktivít zameraných na klientov v procese deinštitucionalizácie.

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac