Výbor pre otázky zamestnanosti

Výbor pre otázky zamestnanosti zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojom územnom obvode výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. aa) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

 

Zloženie "Výboru pre otázky zamestnanosti":

Meno a priezvisko, titul Zamestnanie Funkcia vo výbore Nominovaný za:
Jozef Chochula vodič člen Konfederácia odborových zväzov
Peter Mojžiš starosta obce Kuzmice člen Združenie obcí Tribečsko -Inoveckého regiónu
Peter Baláž, Ing. živnostník predseda Nitriansky samosprávny kraj
Karol Gerhát, JUDr. právnik člen Nitriansky samosprávny kraj
Mária Švecová starostka obce Rajčany podpredseda Združenie obcí Tribečsko -Inoveckého regiónu
Ľubomíra Svocáková majsterka člen Konfederácia odborových zväzov
Marek Štrba predseda Krajskej zložky Nitra, Slovenská živnostenská komora člen Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Jozef Bernát, Ing. predseda predstavenstva Technoplast v.d. člen Republiková únia zamestnávateľov
René Schmizing, Mgr. riaditeľ odboru služieb zamestnanosti UPSVaR Topoľčany podpredseda UPSVR Topoľčany
Ľubomír Teplanský, Ing. samostatný radca člen UPSVR Topoľčany
Dávid Keselý, Ing.. riaditeľ UPSVR Topoľčany člen UPSVR Topoľčany

 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 19.02.2021
späť
 

Súbory na stiahnutieÚradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac