Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443 310 ingrid.matlonova@upsvrgov.sk
recepcia Janka Žovincová 1 prízemie 044/2443 112 janka.zovincova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443 510 marta.korčekova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO,PR,PU,PŠ,Puška,U,BR,Bi Katarína Húsková 11 prízemie 044/2443 520 katarina.huskova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH,KU,KV,KY,KE,KI Bc. Iveta Bockova 9 prízemie 044/2443 321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J,DU, BE Ing. Ľudmila Ondrejková 3 prízemie 044/2443 318 ludmila.ondrejkova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA,ME,MR,HA Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443 324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI,ML,MO,MU,MY,BU,BY Lýdia Ulrichová 3 prízemie 044/2443 315 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR,ŠU,SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443 312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU),I,W, C Bc. Anna Surová 5 prízemie 044/2443 554 anna.surova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O,DA-DR,DV,DZ, PE-PL Bc. Martin Rusnák 2 prízemie 044/2443 516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom T,Ť,Z,Ž Bc. Ing. Kvetoslava Gromová 4 prízemie 044/2443 314 kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L,BL,BO,Bô PhDr. Anežka Luptáková 8 prízemie 044/2443 404 anezka.luptakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom ST,SU,SY,SZ,Č, Pušková Bc. Miroslava Bražinová 8 prízemie 044/2443 319 miroslava.brazinova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A,V,KL Mgr. Lenka Hančíková 8 prízemie 044/2443 313 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom N,KA,KR,Q,KO Bc. Zuzana Rosinská 9 prízemie 044/2443 317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď,ĎŽ,E,F,PA Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 10 prízemie 044/2443 313 tatiana.blahutova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G,R Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443 518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom HE-HY Ľubica Osadská 10 prízemie 044/2443 320 lubica.osadska@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Ing. Eva Beťková 6 1 044/2443 316 eva.betkova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Kubalová Ingrid 36 2 044/2443 323 ingrid.kubalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Martina Chylová 36 2 044/2443 521 martina.chylova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Mária Jackanínová 22 1. 044/2443170 maria.jackaninova@upsvr.gov.sk
podateľňa Ing. Eva Domiterová 21. 1. 044/2443111 eva.domiterova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Miroslava Tomusová 20 1. 044/2443173 miroslava.tomusova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Bc. Adriana Strážovská 20 1. 044/2443171 adriana.strazovska@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Marta Kušnírová Jacková 20 1. 044/2443172 marta.jackova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, majetok Ing. Ján Goč 25 2. 044/2443182 jan.goc@upsvr.gov.sk
hospodárska správa Marián Sedlák 25 2. 044/2443191 marian.sedlak@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr.Vladimíra Špaková 28 1. 044/2443 132 vladimira.spakova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát kontroly Mgr. Nataša Svrčanová 28 1. 044/2443 131 natasa.svrcanova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Davidíková Ingrid, Ing. 27 2 044/2443 300 ingrid.davidikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Mgr. Mária Mojšová 9a prízemie 044/2443304 maria.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Martina Zmeková 9a prízemie 044/2443303 martina.zmekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca - vedúca oddelenia, poskytovanie odborných poradenských služieb, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS Mgr. Janka Babálová 29 2 044/2443122 janka.babalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS Mgr. Miroslava Potočková 29 2 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS PhDr. Janka Martonová 28 2 044/2443325 janka.martonova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu RE-PAS Mgr. Tatiana Kajdová 28 2 044/2443322 tatiana.kajdova@upsvr.gov.sk
referent - ucelené odborné činnosti vykonávané v rámci Národného projektu "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie" Ing. Júlia Dudášová 35 2 044/2443329 julia.dudasova@upsvr.gov.sk
referent - ucelené odborné činnosti vykonávané v rámci Národného projektu "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie" Mgr. Zuzana Haláková 29 2 044/2443326 zuzana.halakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívmych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odd. Ing. Eva Mišíková 15 1. 044/2443400 eva.misikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, §54 Projekty a programy -NP Chceme byť aktívny na trhu práce (50+) Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe- NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní- NP Úspešne na trhu práce, §54 Projekty a programy -NP Praxou k zamestnaniu Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §52a Príspevok na aktivačnú činnosť, § 54 Projekty a programy- NP Reštart pre mladých UoZ 2 Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ Mgr. Iveta Dubovská 14 1. 044/2443412 iveta.dubovska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, §53b Príspevok na dopravu do zamestnania, §53c Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Darina Remeníková 16 1. 044/2443406 darina.remenikova@upsvr.gov.sk
radca, § 53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §54 Projekty a programy - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53f Príspevok integračnému podniku, §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Gabriela Muchová 16 1. 044/2443407 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 32 ods. 12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52 Ing.Adriana Pethöová 29 1 044/2443470 Adriana.Pethoova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Zuzana Budveselová 31 1 044/2443472 Zuzana.Budveselova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Margita Jacková 31 1 044/2443472 Margita.Jackova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Bc.Andrej Obrcian 31 1 044/2443472 Andrej.Obrcian@upsvr.gov.sk
Radcaagenda § 10, § 52 Mária Šefferová 30 1 044/2443471 Maria.Sefferova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Lettrich Rastislav, PhDr. 5 prízemie 044/2443 500 rastislav.lettrich@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Stachová Dagmar, Ing. 6 prízemie 044/2443 502 dagmar.stachova@upsvr.gov.sk
referent (VZ), psychológ, NP DEI III Mgr. Michaela Fukasová 24 1. 044/2443 617 Michaela.Fukasova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), psychológ, rerferát PPS Mgr. Veronika Tholtová 29 2. 044/2443610 veronika.tholtova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Ľubica Jacková 34 2. 044/2443600 lubica.jackova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Jana Jarottová 32 2. 044/2443601 Janka.Jarottova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Alica Holevová 32 2. 044/2443602 Alica.Holevova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Zuzana Čechová 32 2. 044/2443603 Zuzana.Cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník, pestúnska starostlivosť Mgr. Martina Sliacka 30 2. 044/2443607 Martina.Sliacka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, kolízny opatrovník, náhradná rodínná starostlivosť Mgr. Nadežda Fajtová 30 2. 044/2443604 Nadezda.Fajtova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Lucia Šintajová 34 2. 044/2443608 lucia.sintajova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Monika Andreanská 34 2. 044/2443609 monika.andreanska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých Ing. Eva Dvorská 34 2. 044/2443605 Eva.Dvorska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých/ pre plnoleté fyzické osoby Mgr. Eva Drengubiaková 34 2. 044/2443606 Eva.Drengubiakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), terénny sociálny pracovník Mgr. Edita Hromadová 4 prízemie 044/2443 616 edita.hromadova@upsvr.gov.sk
referent (VZ), terénny sociálny pracovník Mgr. Veronika Tholtová (Slaná) 4 prízemie 044/2443 616 veronika.slana@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, koordinácia rodinných dávok EÚ Mgr. Radim Vodjanický č.22 1. 044/2443 550 radim.vodjanicky@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Vladimíra Čabáková č.26 1. 044/2443 517 vladimira.cabakova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Daniela Dírerová č. 23 1. 044/2443 523 daniela.direrova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr.Silvia Hančíková č. 25 1. 044/2443 511 silvia.hancikova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Miriam Hatalová č. 27 1. 044/2443 514 miriam.hatalova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Mária Oravcová č.23 1. 044/2443 552 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Darina Kobolková č.25 1. 044/2443 553 darina.kobolkova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Lýdia Luptáková č.27 1. 044/2443 551 lydia.luptakova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť Mgr. Katarína Šurinová č.26 1. 044/2443 522 katarina.surinova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Mgr. Miroslava Balejová č.32 1. 044/2443 575 miroslava.balejova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Bc. Miroslava Bražinová č.32 1. 044/2443 576 miroslava.brazinova@upvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Mgr. Vlasta Jatiová č.32 1. 044/2443 576 vlasta.jatiova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Mgr. Gabriela Lukáčová č.32 1. 044/2443 576 gabriela.lukacova@upsvr.gov.sk
terény sociálny pracovník Mgr. Lukáš Michálek č.33 1. 044/2443 575 lukas.michalek@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca - vedúca oddelenia Weissová Alena, PhDr. 12 prízemie 044/2443 640 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Benčová Ivana, Mgr. 2 prízemie 044/2443 641 ivana.bencova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Anna, Mgr. 2 prízemie 044/2443 647 anna.razgova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Mojšová Martina, Mgr. 13 prízemie 044/2443 646 martina.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Babalová Mária, Mgr. 13 prízemie 044/2443 645 maria.babalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Tekeljaková Eva, Mgr. 3 prízemie 044/2443 642 eva.tekeljakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Zbaviteľová Katarína, Ing. 3 prízemie 044/2443 643 katarina.zbavitelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Mydliarová Margaréta, Mgr. 11 prízemie 044/2443 519 margareta.mydliarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Rázgová Klára, Mgr. 11 prízemie 044/2443 671 klara.razgova@upsvr.gov.sk
radca - preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovcie preukazy Hrušková Lucia 1 prízemie 044/2443 672 lucia.hruskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Buricová Iveta, Mgr. 11 prízemie iveta.buricova@upsvr.gov.sk
referent (VZ) - terénny sociálny pracovník Krbaťová Martina, Mgr. 10 prízemie 044/2443 677 martina. sanigova@upsvr.gov.sk
referent (VZ) - terénny sociálny pracovník Jacko Rastislav, Mgr. 10 prízemie 044/2443 677 rastislav.jacko@upsvr.gov.sk
referent (VZ) - terénny sociálny pracovník Greňová Nikola, Mgr. 10 prízemie 044/2443 677 nikola.grenova@upsvr.gov.sk
späť