Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
recepcia Martina Daňová 1 prízemie 044/2443112 martina.danova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI, ML, MO, MU, MY, BU, BY Bc. Miroslava Molčíková 3 prízemie 044/2443315 miroslava.molcikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J, BE Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA, ME, MR Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom T, Ť, Z, Ž Mgr. Martina Chylová 4 prízemie 044/2443314 martina.chylova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR, ŠU, SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU), I, W, C Ľubica Osadská 5 prízemie 044/2443554 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D Bc. Martin Rusnák 6 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom N, ST, SU, SY, SZ, Č, Pušková Lýdia Ulrichová 6 prízemie 044/2443319 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom A, V, KL Mgr. Lenka Hančíková 8 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L, BL, BO, Bô, Balog/ová Mgr. Mária Dora 8 prízemie 044/2443404 maria.dora@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH, KU, KV, KY, KE, KI Bc. Iveta Bockova 9 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KA, KR, Q, KO Bc. Zuzana Rosinská 9 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom HE-HY, PE-PL, PY PhDr. Anežka Luptáková 10 prízemie 044/2443320 anezka.luptakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď, ĎŽ, E, F, PA, Bartoš/ová Mgr. Ľubica Oravcová 10 prízemie 044/2443313 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G, R Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO, PR, PU, PŠ, Puška, U, BR, Bi Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN, HA Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Janka Babálová 2 1 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Lucia Piovarčiová 36 2 044/2443 323 lucia.piovarčiova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Bc. Ing. Kvetoslava Gromová 36 2 044/2443 521 kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Mária Jackanínová 22 1. 044/2443170 maria.jackaninova@upsvr.gov.sk
podateľňa Bc. Adriana Strážovská 21. 1. 044/2443111 adriana.strazovska@upsvr.gov.sk
účtovníčka, rozpočet Mgr. Miroslava Tomusová 20 1. 044/2443173 miroslava.tomusova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Miriam Smitková 20 1. 044/2443171 miriam.smitkova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Marta Kušnírová Jacková 20 1. 044/2443172 marta.jackova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, majetok Ing. Eva Domiterová 25 2. 044/2443182 eva.domiterova@upsvr.gov.sk
hospodárska správa Bc. Marián Sedlák 25 2. 044/2443191 marian.sedlak@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr. Nataša Svrčanová 26 2. 044/2443 131 natasa.svrcanova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát kontroly JUDr. Juraj Kadubec 26 2. 044/2443 132 juraj.kadubec@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Davidíková Ingrid, Ing. 27 2 044/2443 300 ingrid.davidikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Mgr. Mária Mojšová 9a prízemie 044/2443304 maria.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Martina Zmeková 9a prízemie 044/2443303 martina.zmekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 29A 2 044/2443329 tatiatana.blahutova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Katarína Kelčíková PhD. 29 2 044/2443330 katarina.kelcikova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS Mgr. Zuzana Rázgová 28 2 044/2443322 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
referent - NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Mgr. Veronika Ondrejková 35 2 044/2443329 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
referent - NP Vzdelávanie UoZ-2, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Bc. Petra Grebáčová 28 2 044/2443327 petra.grebacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívmych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odd. Ing. Eva Mišíková 15 1. 044/2443400 eva.misikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, 54 Projekty a programy -NP Praxou k zamestnaniu, §54 projekty a programy – NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca, § 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe- NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní- NP Úspešne na trhu práce, § 51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní- NP Úspešne na trhu práce, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §52a Príspevok na aktivačnú činnosť, § 54 Projekty a programy- NP Reštart pre mladých UoZ 2, § 54 Projekty a programy – NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, § 53a Príspevok na podporu mobility za prácou, § 53b Príspevok na dopravu do zamestnania, § 53c Príspevok na presťahovanie za prácou Bc. Darina Remeníková 16 1. 044/2443406 darina.remenikova@upsvr.gov.sk
radca, § 53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku, § 54 Projekty a programy - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, § 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, § 59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 53f Príspevok integračnému podniku, § 54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, § 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Gabriela Muchová 16 1. 044/2443402 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Bc. Lenka Božeková 14 1. 2443412 lenka.bozekova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 32 ods. 12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ Mgr. Miroslava Potočková 23 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52 Ing.Adriana Pethöová 29 1 044/2443470 Adriana.Pethoova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Zuzana Budveselová 31 1 044/2443472 Zuzana.Budveselova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Margita Jacková 31 1 044/2443472 Margita.Jackova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Bc.Andrej Obrcian 31 1 044/2443472 Andrej.Obrcian@upsvr.gov.sk
Radcaagenda § 10, § 52 Mária Šefferová 30 1 044/2443471 Maria.Sefferova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Lettrich Rastislav, PhDr. 5 prízemie 044/2443 500 rastislav.lettrich@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Stachová Dagmar, Ing. 6 prízemie 044/2443 502 dagmar.stachova@upsvr.gov.sk
referent (VZ), psychológ, NP DEI III Mgr. Michaela Fukasová 24 1. 044/2443 617 Michaela.Fukasova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), psychológ, rerferát PPS Mgr. Katarína Zapachová 10 prízemie 044/2443610 katarina.zapachova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Ľubica Jacková 34 2. 044/2443600 lubica.jackova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Jana Jarottová 32 2. 044/2443601 Janka.Jarottova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Alica Holevová 32 2. 044/2443602 Alica.Holevova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Zuzana Čechová 32 2. 044/2443603 Zuzana.Cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník, pestúnska starostlivosť Mgr. Martina Sliacka 30 2. 044/2443607 Martina.Sliacka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, kolízny opatrovník, náhradná rodínná starostlivosť Mgr. Nadežda Ďaďová 30 2. 044/2443604 nadezda.dadova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Katarína Matíková 34 2. 044/2443608 katarina.matikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Monika Andreanská 34 2. 044/2443609 monika.andreanska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých Ing. Eva Dvorská 34 2. 044/2443605 Eva.Dvorska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých/ pre plnoleté fyzické osoby Mgr. Eva Drengubiaková 34 2. 044/2443606 Eva.Drengubiakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, koordinácia rodinných dávok EÚ Mgr. Radim Vodjanický č.28 1. 044/2443550 radim.vodjanicky@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: M, N , I, Puškové Mgr. Daniela Dírerová č.23 1. 044/2443 523 daniela.direrova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: C, Č, D, Ď, E,O, Q, R, Puška J, K Mgr. Mária Oravcová č.23 1. 044/2443 552 maria.oravcova3@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: K, Puška R Mgr. Silvia Hančíková č.25 1. 044/2443 511 silvia.hancikova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: G, S, T, Ť, U, Puška S-Ž Mgr. Darina Kobolková č.25 1. 044/2443 553 darina.kobolkova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: B, Baláž, Z, Ž Mgr. Vladimíra Čabáková č.26 1. 044/2443 517 vladimira.cabakova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: Balog, Bartoš, PUŠKA L, F, CH, N, O, P Mgr. Katarína Šurinová č.26 1. 044/2443 522 katarina.surinova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: A, J, L, V, W, Puška A-I Mgr. Miriam Hatalová č.27 1. 044/2443 514 miriam.hatalova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: M, N , I, Puškové Mgr. Lýdia Luptáková č.27 1. 044/2443 551 lydia.luptakova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Miroslava Balejová č.32 1. 044/2443 576 miroslava.balejova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Vlasta Jatiová č.32 1. 044/2443 576 vlasta.jatiova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Gabriela Lukáčová č.32 1. 044/2443 576 gabriela.lukacova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Lukáš Michálek č.32 1. 044/2443 576 lukas.michalek@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca - vedúca oddelenia Martonová Janka, PhDr. 12 prízemie 044/2443 640 janka.martonova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Anna, Mgr. 2 prízemie 044/2443 647 anna.razgova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Mojšová Martina, Mgr. 13 prízemie 044/2443 646 martina.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Babalová Mária, Mgr. 13 prízemie 044/2443 645 maria.babalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Tekeljaková Eva, Mgr. 3 prízemie 044/2443 642 eva.tekeljakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Zbaviteľová Katarína, Ing. 3 prízemie 044/2443 643 katarina.zbavitelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Mydliarová Margaréta, Mgr. 11 prízemie 044/2443 519 margareta.mydliarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Klára, Mgr. 2 prízemie 044/2443 641 klara.razgova@upsvr.gov.sk
radca - preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovcie preukazy Hrušková Lucia 1 prízemie 044/2443 672 lucia.hruskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Buricová Iveta, Mgr. 11 prízemie 044/2443673 iveta.buricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Benčová Ivana, Mgr. 11 prízemie 044/2443 671 ivana.bencova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Zuzana Máliková 4 prízemie 044/2443 677 zuzana.malikova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Dávid Gazdík 4 prízemie 044/2443 677 david.gazdik@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Martina Kucíková 4 prízemie 044/2443 677 martina.kucikova@upsvr.gov.sk
späť