Vzdelanie ako základ úspechu - Project EKS

     V rámci navrhovaného projektu prostredníctvom medzinárodnej spolupráce plánujeme dotazníkovou formou zmapovať situáciu v partnerských regiónoch v oblasti ponuky a dopytu na trhu práce vo vybraných ťažiskových a prosperujúcich odvetviach, zistiť požiadavky zamestnávateľov na odbornú pracovnú silu v dôsledku technologických zmien. Prieskum trhu práce v medzinárodnom meradle bude informačnou základňou pre workshopy medzi aktérmi trhu práce (podnikateľský sektor, vzdelávacie inštitúcie, základné, stredné a vysoké školy) a konferencie na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni. Môžu byť východiskovým materiálom pre školský systém k zavedeniu zmien v učebných osnovách, k novému zadefinovaniu požiadaviek trhu práce na vzdelanostné profily absolventov a k určeniu potrebných vedomostí, zručností v rámci daného odvetvia či profesie.    [podrobný opis >>] [ PDF 356.5 kB]

Úvodné stretnutie - Veľký Meder 21.1.2013-22.1.2013

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie
 

Záverečná konferencia projekt EKS - Dunajská Streda 10.6.2014-11.6.2014

V dňoch 10.-11.06.2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len ÚPSVR DS) zorganizoval záverečnú konferenciu k medzinárodnému projektu „Vzdelanie ako základ úspechu – Prepojenie medzi odbornými školami, celoživotným vzdelávaním a svetom práce – Education as key to success – The link between vocational schools, lifelong learning and the world of work – EKS“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci – Partnerstvá.

Účelom dvojdňovej záverečnej konferencie bolo predstavenie partnerských inštitúcií, prezentácia aktuálnej situácie na trhu práce s dôrazom na absolventov so stredným odborným vzdelaním a predstavenie výsledkov (produkty, návrhy, odporúčania) projektu „EKS“.

1. Deň: 10.6.2014

Prvého dňa záverečnej konferencie sa zúčastnili len reprezentanti partnerských organizácií a zástupcovia koordinátorskej inštitúcie ÚPSVR DS. Obsahom tohto stretnutia bola diskusia o výsledkoch projektu (produkty, závery, záverečná správa), prezentácia partnerských inštitúcií a spoločná príprava na druhý deň konferencie.

2. Deň: 11.6.2014

Druhého dňa záverečnej konferencie sa okrem predstaviteľov ÚPSVR DS, ako koordinátorskej inštitúcie  a partnerských inštitúcií z Rakúska, Francúzska a Maďarska, zúčastnili aj zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, Prievidza a Galanta. Ďalej zástupkyňa riaditeľa SOŠ rozvoja vidieka s VJM Dunajská Streda, zástupcovia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dunajská Streda a zástupcovia médií (regionálny týždenník Csallóköz, TASR – Tlačová agentúra Slovenskej republiky).

Cieľom konferencie bolo predstavenie projektu a jeho výstupov, a tým zvýšenie informovanosti odborníkov o aktuálnej situácii na trhu práce na regionálnej a na medzinárodnej úrovni.

Záverečná konferencia projekt EKS

Záverečná konferencia projekt EKS

Záverečná konferencia projekt EKS

Záverečná konferencia projekt EKS

Záverečná konferencia projekt EKS
 

Výsledné produkty projektu ako leták, brožúra, DVD, webová stránka (http://www.llp-eks.eu/)  sú k dispozícii aj ako propagačný a informačný materiál so širokým využitím.
    [Informačný leták o projekte EKS (SK) >>] [ PDF 315.9 kB]
    [Informačný leták o projekte EKS (EN) >>] [ PDF 302.4 kB]
    [Brožúra o projekte EKS (SK) >>] [ PDF 1.3 MB]
    [Brožúra o projekte EKS (EN) >>] [ PDF 1.3 MB]

Tlačové správy v časopise "Csallóköz" a v internom mesačníku ÚPSVR "Rezortné správy" o zahájení realazácie projektu.
     [Csallóköz 1. správa >>]
     [Csallóköz 2. správa >>]
     [Rezortné správy (1. str.) >>] [ PDF 202.0 kB]     [Rezortné správy (2. str.) >>] [ PDF 188.2 kB]

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac