Aktuálne oznamy

Pilotný projekt Európskej komisie EU Talent Pool

 

viac

 

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023 - právna úprava účinná od 01.09.2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR: 544/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Mini... - SLOV-LEX.

Predmetnou novelou zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.09.2023 dochádza k rozšíreniu okruhu oprávnených detí podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) a to o deti zo stredných škôl, ktoré sú v rovnakom veku ako deti, ktoré navštevujú klasickú základnú školu a o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou.

V nadväznosti na uvedené Vám sprostredkúvame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023, ktorá informuje o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej od 01.09.2023, definuje nové skupiny oprávnených detí ako aj postup, ako na tieto deti požiadať o poskytnutie dotácie na stravu. Súčasťou tejto informácie sú aj vzory tlačív k poskytnutiu dotácie na stravu.

 

 

                                        

 

viac

 

Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

Informácia pre osobitného príjemcu o zmene výplaty dávok na bankový účet osobitného príjemcu

 

Vážený osobitný príjemca,

dovoľujeme si Vás informovať, že s cieľom zabezpečenia jednoznačného vykazovania štatistických údajov v informačných systémoch, ktoré sa týkajú osobitných príjemcov ustanovených pre poberateľov pomoci v hmotnej núdzi alebo štátnych sociálnych dávok (ďalej len „poberateľ dávky“) bolo nevyhnutné zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny prijať opatrenie za účelom zabezpečenia jednotnej evidencie miesta výplaty dávok, v prípade ich poskytovania prostredníctvom osobitného príjemcu.

V nadväznosti na uvedené dochádza k úprave evidencie miesta výplaty pre osobitného príjemcu tak, že vo variabilnom symbole pri čísle bankového účtu, ktorého majiteľom je príslušná obec, ktorá je ustanovená na výkon osobitného príjemcu musí byť uvádzané IČO obce, t. j. pri výplate dávky na bankový účet obce vo variabilnom symbole už nemôže byť uvádzané rodné číslo poberateľa dávky, ktoré sa doteraz na základe žiadosti niektorých obcí vo variabilnom symbole uvádzalo. Vzhľadom na prijatie predmetného opatrenia Vám bude zasielaná jedna platba za všetky dávky, ktoré ako osobitný príjemca poberateľom dávok poskytujete.

Veríme, že uvedená zmena Vám nespôsobí problémy pri výkone osobitného príjemcu, nakoľko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) Vám zároveň mesačne bude  zasielať  zoznam poberateľov dávok s aktuálnymi výškami poskytnutých dávok. Záverom si Vás dovoľujeme požiadať, aby finančné prostriedky, ktoré sú Vám poskytované pre poberateľov dávok, boli používané v prospech poberateľa dávky alebo v prospech nezaopatreného dieťaťa, a to v súlade s účelom, na ktorý sú určené.

V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že nezávisle od toho, či dávka je poberateľovi poskytovaná prostredníctvom osobitného príjemcu v peňažnej, vecnej forme, prípadne ich kombináciou, osobitný príjemca je povinný použiť finančné prostriedky v celej sume poskytnutej dávky, ktorá mu bola zaslaná úradom pre poberateľa. To znamená, že nemôže nastať situácia, aby osobitný príjemca vrátil časť poskytnutej dávky na bankový účet úradu s tým, že v príslušnom kalendárnom mesiaci nebola použitá celá suma dávky v prospech poberateľa dávky.

      S pozdravom

 

Mgr. Zuzana Kováčiková                                                                                                                                       

  riaditeľka ÚPSVR Levice

 

viac

 

Inflačná pomoc 2023

Tretí balík inflačnej pomoci

Informácia k posúdeniu nároku na jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z.  na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov v dôsledku rastu miery inflácie

 • Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. sa jednorazovo poskytne v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý je fyzickou osobou, má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, žije v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je najviac vo výške 1,81-násobku životného minima a členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku.

 

Úrad PSVR  poskytoval  jednorazovú pomoc v zmysle nariadenia č. 103/2020 Z. z. osobe, ktorá:

 • vykonávala osobnú asistenciu,
 • opatrovala fyzickú osobu a ťažkým zdravotným postihnutím a štát za ňu platil poistné za máj 2022,
 • najneskôr v máji 2022 dovŕšila 62 rokov veku a v máji 2022 nebola poberateľom žiadneho dôchodku a nemala žiadny príjem,
 • sa starala o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov veku najdlhšie
  do 18. roku veku,
 • bola nezaopatreným dieťaťom, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur mesačne,
 • ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončilo poskytovanie starostlivosti v Centre pre deti a rodiny deti z dôvodu plnoletosti alebo na základe dohody.

 

Úrad PSVR  v zmysle nariadenia č. 102/2020 Z. z. jednorazovo zvýšil sumu dávky a príspevku pre poberateľa:

 • opakovaného príspevku náhradnému rodičovi,
 • prídavku na dieťa,
 • náhradného výživného,
 • pomoci v hmotnej núdzi,
 • peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
 • alebo z dôvodu, že nevznikol nárok na opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

 

 • Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Životné minimum pre fyzickú osobu alebo fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne je vo výške:

 1. 234,42 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 2. 163,53 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 3. 107,03 eura mesačne, ak ide:
 4. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
 5. o nezaopatrené dieťa.

 

Priemerný mesačný príjem  vo výške 1,81-násobok sumy životného minima pre:

 • jednotlivca je 424,30 eur (234,42 x 1,81),
 • dve plnoleté fyzické osoby (napr. manželov) je 720,29 eur (234,42+163,53=397,95 x 1,81),
 • 1 rodiča s jedným dieťaťom je 618,02 eur (234,42+107,03=341,45 x 1,81),
 • 2 rodičov s jedným dieťaťom je 914,01 eur (234,42+163,53+107,03=504,98 x 1,81),
 • 1 rodiča s dvomi deťmi je 811,75 eur (234,42+107,03+107,03 =449,48 x 1,81),
 • 2 rodičov s dvomi deťmi je 1 107,74 eur (234,42+163,53+107,03+107,03= 612,01 x 1,81), atď.

 

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne:

 • plnoletá fyzická osoba,
 • manželia,
 • rodičia a nezaopatrené deti,
 • rodičia, ktorí sú sami nezaopatrené deti,
 • nezaopatrené dieťa a rodičia, ak s ním žijú v domácnosti,
 • zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

 • Za príjem sa považuje:
 • čistý príjem zo závislej činnosti,
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
 • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.),
 • prídavok na dieťa,
 • daňový bonus,
 • rodičovský príspevok,
 • výživné,
 • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
 • peňažný príspevok na opatrovanie,
 • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
 • iné.

 

 • Fyzická osoba predkladá žiadosť za celú domácnosť úradu PSVR, v ktorého územnom obvode má domácnosť trvalý pobyt alebo prechodný pobyt.

                      

Ak podmienky na poskytnutie  dotácie  spĺňa viac členov domácnosti, dotácia sa poskytne len raz.

Žiadosť o jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR
č. 131/2022 Z. z. je možné podať od 01.05.2023 najneskôr do 31.07.2023
.

 

Na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada!!!

Prvá výplata pre žiadateľov, ktorí podajú žiadosť v mesiaci máj 2023, bude v júni 2023.

Upozornenie:

Žiadateľ o jednorazovú dotáciu musí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti ustanovené osobitným predpisom. Ak sa preukáže, že žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok podľa prvej vety, vyplatenú dotáciu vráti.

 

Žiadosť o inflačnú dotáciu si otvoríte kliknutím na „Inflačná pomoc 2023“ v hlavičke oznamu.

 

 

viac

 

Poďakovanie zamestnancom ÚPSVR Levice

Poďakovanie zamestnancom ÚPSVR Levice

Čo po skončení OA?

 1. 05. 2023 sa žiaci IV. A a IV. B zúčastnili na prednáške, na ktorej ich pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, Ing. Milota Ižoldová a Ing. Miroslava Kubincová, informovali o aktuálnych pravidlách registrácie po skončení strednej školy a vyhľadávaní voľných pracovných miest. Študenti získali aj informácie o možnostiach využívania medzinárodných služieb EURES – Európskej služby zamestnanosti, kde nájdu ponuku overených pracovných ponúk, informácie o aktuálnych trendoch, živote a práci v EU, rady a usmernenia. Žiakov, ktorí sa rozhodli ďalej študovať, zaujala ponuka sezónnych prác v zahraničí. Ďalšie informácie môžu získať na kontakte denisa.hudakova@upsvr.gov.sk. Veľmi pekne ďakujeme Ing. Ižoldovej a Ing. Kubincovej za zaujímavú prednášku na vysokej odbornej úrovni.

                                                                                          OA Levice