Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok Recepcia: 044 2443 112
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Ingrid Matloňová 36 2 044/2443310 ingrid.matlonova@upsvr.gov.sk
recepcia Martina Daňová 1 prízemie 044/2443112 martina.danova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MI,MK,MO,MU,BU,BY,PY,HE,Hi,HL,HO Mgr. Mária Dora 3 prízemie 044/2443315 maria.dora@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BE,A, HR,HU-Ú,HV,HY-Ý Janette Prosmanová Sliacka 3 prízemie 044/2443318 janette.prosmanovasliacka@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom MA, ME, MR, ML, MY Mgr. Eva Kuniaková 4 prízemie 044/2443324 eva.kuniakova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom SA-SR, ST, ŠU, SV Zuzana Solanská 5 prízemie 044/2443312 zuzana.solanska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Š (bez ŠU), I, W, C Ľubica Osadská 5 prízemie 044/2443554 lubica.osadska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom O, D Bc. Martin Rusnák 6 prízemie 044/2443516 martin.rusnak@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom N, SU, SY, SZ, Č, Pušková Lýdia Ulrichová 6 prízemie 044/2443319 lydia.ulrichova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom J, V, Bartoš/ová Mgr. Lenka Hančíková 10 prízemie 044/2443513 lenka.hancikova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom L, BL, BO, Bô, Balog/ová Mgr. Martina Chylová 8 prízemie 044/2443404 martina.chylova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom CH, KU, KV, KY, KE, KI, PE - PL Bc. Iveta Bockova 8 prízemie 044/2443321 iveta.bockova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom KA, KR, Q, KO, KL Bc. Zuzana Rosinská 8 prízemie 044/2443317 zuzana.rosinska@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom Ď, ĎŽ, E, F, PA, Z, Ž Mgr. Ľubica Oravcová 10 prízemie 044/2443313 lubica.oravcova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom G, R, T, Ť Ing. Marta Priesolová 10 prízemie 044/2443518 marta.priesolova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom PO, PR, PU, PŠ, Puška, U, BR, Bi Adriana Burošová 11 prízemie 044/2443520 adriana.burosova@upsvr.gov.sk
priezvisko so začiatočným písmenom BA, KM, KN, HA Mgr. Marta Korčeková 11 prízemie 044/2443510 marta.korcekova@upsvr.gov.sk

Referát služieb pre zamestnávateľa

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Janka Babálová 36 2 044/2443 316 janka.babalova@upsvr.gov.sk
odborný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Mgr. Lucia Piovarčiová 36 2 044/2443 323 lucia.piovarciova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát služieb pre zamestnávateľa Bc. Ing. Kvetoslava Gromová 4 prízemie 044/2443 314 kvetoslava.gromova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Námestie Slobody 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Mária Jackanínová 22 1. 044/2443170 maria.jackaninova@upsvr.gov.sk
podateľňa Bc. Adriana Strážovská 21. 1. 044/2443111 adriana.strazovska@upsvr.gov.sk
účtovníčka, rozpočet Mgr. Miroslava Tomusová 20 1. 044/2443173 miroslava.tomusova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Miriam Smitková 20 1. 044/2443171 miriam.smitkova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Mgr. Marta Kušnírová Jacková 20 1. 044/2443172 marta.jackova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, majetok Ing. Eva Domiterová 25 2. 044/2443182 eva.domiterova@upsvr.gov.sk
hospodárska správa Bc. Marián Sedlák 25 2. 044/2443191 marian.sedlak@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca, referát kontroly Mgr. Nataša Svrčanová 26 2. 044/2443 131 natasa.svrcanova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Davidíková Ingrid, Ing. 27 2 044/2443 300 ingrid.davidikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Mgr. Mária Mojšová 9a prízemie 044/2443304 maria.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, referát správeho konania Ing. Martina Zmeková 9a prízemie 044/2443303 martina.zmekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca odd. Ing. Eva Mišíková 15 1. 044/2443400 eva.misikova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, § 50 Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ –Opatrenie č.2 Podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného a mladého UoZ, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ –Opatrenie č. 3 Poskytovanie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ Bc. Renáta Grilusová 13 1. 044/2443403 renata.grilusova@upsvr.gov.sk
radca, §51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe NP Absolventská prax štartuje zamestnanie, §51a Príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní NP Úspešne na trhu práce, §53 Príspevok na dochádzku za prácou, §53a Príspevok na podporu mobility za prácou Alena Bocková 13 1. 044/2443411 alena.bockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, §52a Príspevok na aktivačnú činnosť, §50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Mgr. Lucia Furdeková 14 1. 044/2443413 lucia.furdekova@upsvr.gov.sk
radca, §53g Kompenzačné príspevky integračnému podniku, §53f Príspevok integračnému podniku, §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, §59 príspevok na činnosť pracovného asistenta, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov Ľubica Sirotiaková 16 1. 044/2443407 lubica.sirotiakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53f Príspevok integračnému podniku, §54 Projekty a programy Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov, Ing. Gabriela Muchová 16 1. 044/2443407 gabriela.muchova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, §55 Chránená dielňa a chránené pracovisko, §57 Príspevok občanovi so ZP na SZČ NP Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, §54 Projekty a programy NP „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č.1 Podpora SZČO, §54 Projekty a programy NP „Pracuj zmeň svoj život“ Aktivita č.1 Podpora SZČO Mgr. Miroslava Potočková 23 1. 044/2443414 miroslava.potockova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §32 ods.12 písm. d) náhrada, časti cestovných výdavkov súvisiacich s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania, agenda ESF PhDr. Jana Muráňová 23 1. 044/2443234 jana.muranova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - agenda ESF Mgr. Alena Cabanová 23 1. 044/2443233 alena.cabanova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, §53 Príspevok na dochádzku za prácou UoZ, §53a Príspevok na podporu mobility za prácou, §53b Príspevok na dopravu do zamestnania, §53c Príspevok na presťahovanie za prácou Ing. Karina Srnková 16 1. 044/2443406 karina.srnkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr.Ing. Tatiana Blahútová 29A 2 044/2443329 tatiatana.blahutova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ PhDr. Alena Weissová 29 2 044/2443326 alena.weissova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Mgr. Katarína Kelčíková PhD. 29 2 044/2443330 katarina.kelcikova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Mgr. Patrícia Vilkovská 35 2 044/2443327 patricia.vilkovska@upsvr.gov.sk
referent – NP- Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Jana Ťahúňová 35 2 044/2443332 jana.tahunova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Mgr. Martina Maslová 35 2 044/2443331 martina.maslova@upsvr.gov.sk
referent - Národný projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa Mgr. Veronika Ondrejková 35 2 044/2443328 veronika.ondrejkova@upsvr.gov.sk
odborný radca - poskytovanie odborných poradenských služieb, vypracovanie individuálneho akčného plánu, ucelené odborné činnosti súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS Mgr. Zuzana Rázgová 28 2 044/2443322 zuzana.razgova@upsvr.gov.sk
referent – NP Vzdelávanie UoZ-2 - poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu REPAS+, KOMPAS+ Veronika Sarová 28 2 044/2443325 veronika.sarova@upsvr.gov.sk
referent – NP – Pomáhame odídencom – poradenstvo Bc. Petra Grebáčová 35 2 044/2443327 petra.grebacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie - Aktivačné centrum

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia, agenda § 10, § 12, § 52 Ing.Adriana Pethöová 29 1 044/2443470 Adriana.Pethoova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Zuzana Budveselová 31 1 044/2443472 Zuzana.Budveselova@upsvr.gov.sk
Radca, agenda § 10 Margita Jacková 31 1 044/2443472 Margita.Jackova@upsvr.gov.sk
Radcaagenda § 10, § 52 Mária Šefferová 30 1 044/2443471 Maria.Sefferova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny Lettrich Rastislav, PhDr. 5 prízemie 044/2443 500 rastislav.lettrich@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
koordinátor ochrany detí pred násilím Stachová Dagmar, Ing. 6 prízemie 044/2443 502 dagmar.stachova@upsvr.gov.sk
referent (VZ), psychológ, NP DEI III Mgr. Michaela Fukasová 24 1. 044/2443 617 Michaela.Fukasova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent (VZ), psychológ, rerferát PPS Mgr. Lukáš Demko 10 prízemie 044/2443610 lukas.demko@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Námestie Slobody č. 9, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia PhDr. Ľubica Jacková 34 2. 044/2443600 lubica.jackova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Jana Jarottová 32 2. 044/2443601 Janka.Jarottova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník Mgr. Zuzana Čechová 32 2. 044/2443603 Zuzana.Cechova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, SPO, kolízny opatrovník, pestúnska starostlivosť Mgr. Martina Sliacka 30 2. 044/2443607 Martina.Sliacka@upsvr.gov.sk
samostatný radca, kolízny opatrovník, náhradná rodínná starostlivosť Mgr. Nadežda Ďaďová 30 2. 044/2443604 nadezda.dadova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Lucia Šintajová 34 2. 044/2443608 lucia.sintajova@upsvr.gov.sk
samostatný radca, NOS, PS, ÚS Mgr. Monika Andreanská 34 2. 044/2443609 monika.andreanska@upsvr.gov.sk
samostatný radca, sociálny kurátor pre maloletých Ing. Eva Dvorská 34 2. 044/2443605 Eva.Dvorska@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, koordinácia rodinných dávok EÚ, formuláre E 401,411, SED-y, dotácie: všetky MŠ mesto Ružomberok, obec Liptovská Teplá, obec Bešeňová, obec Ivachnová, obec Kalameny Mgr. Radim Vodjanický č.22 1. 044/2443550 radim.vodjanicky@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: D, Ď, E,H, Q, R, dotácie: obec Likavka, obec a NEDU Ľubochňa, obec Liptovské Revúce, obec Martinček Mgr. Mária Oravcová č.23 1. 044/2443 552 maria.oravcova3@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: K, I, Puška muži, dotácie: ZŠ Zárevúca, ZŠ Bystrická, obec Stankovany, obec Valaská Dubová Mgr. Silvia Hančíková č.25 1. 044/2443 511 silvia.hancikova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: S, Š, T, Ť, U, dotácie: ZŠ Klačno, obec Štiavnička, obec Liptovská Štiavnica, TatraKuk, Trojruža Mgr. Darina Kobolková č.25 1. 044/2443 553 darina.kobolkova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: A, B, Balog, Z, Ž, dotácie: ZŠ Dončova, ZŠ Sládkovičova, obec Ludrová, Súkromná Malé Tatry Mgr. Vladimíra Čabáková č.26 1. 044/2443 517 vladimira.cabakova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: Bartoš, P, F, G, dotácie: obec Liptovská Lúžna, Hubová, Komjatná, Liptovská Osada Mgr. Katarína Šurinová č.26 1. 044/2443 522 katarina.surinova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: C,Č, J, L, O,V, W,Y, dotácie: Spojená škola, ZŠ Černová, ZŠ Biely Potok, ZŠ Jánoš, NOSKO Mgr. Miriam Hatalová č.27 1. 044/2443 514 miriam.hatalova@upsvr.gov.sk
samostaný radca, rozhodovacia činnosť, agenda: M, N , CH, Puškové ženy, dotácie: obec Lisková, Liptovské Sliače, Lúčky Mgr. Lýdia Luptáková č.27 1. 044/2443 551 lydia.luptakova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Miroslava Balejová č.32 1. 044/2443 576 miroslava.balejova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Vlasta Jatiová č.32 1. 044/2443 576 vlasta.jatiova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Gabriela Lukáčová č.32 1. 044/2443 576 gabriela.lukacova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Lukáš Michálek č.32 1. 044/2443 576 lukas.michalek@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Námestie Slobody č. 24, Ružomberok
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
odborný radca - vedúca oddelenia Martonová Janka, PhDr. 12 prízemie 044/2443 640 janka.martonova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Anna, Mgr. 2 prízemie 044/2443 647 anna.razgova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Mojšová Martina, Mgr. 13 prízemie 044/2443 646 martina.mojsova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Babalová Mária, Mgr. 13 prízemie 044/2443 645 maria.babalova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Tekeljaková Eva, Mgr. 3 prízemie 044/2443 642 eva.tekeljakova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peň. príspevky na kompenzáciu ŤZP Zbaviteľová Katarína, Ing. 3 prízemie 044/2443 643 katarina.zbavitelova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Mydliarová Margaréta, Mgr. 11 prízemie 044/2443 519 margareta.mydliarova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Rázgová Klára, Mgr. 2 prízemie 044/2443 641 klara.razgova@upsvr.gov.sk
radca - preukazy ŤZP, ŤZP/S, parkovcie preukazy Hrušková Lucia 1 prízemie 044/2443 672 lucia.hruskova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Buricová Iveta, Mgr. 11 prízemie 044/2443673 iveta.buricova@upsvr.gov.sk
samostatný radca - posudkové činnosti Benčová Ivana, Mgr. 11 prízemie 044/2443 671 ivana.bencova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Zuzana Máliková 4 prízemie 044/2443 677 zuzana.malikova@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Dávid Gazdík 4 prízemie 044/2443 677 david.gazdik@upsvr.gov.sk
asistent sociálnej práce Mgr. Martina Kucíková 4 prízemie 044/2443 677 martina.kucikova@upsvr.gov.sk
späť