Príprava na profesionálne rodičovstvo

Oddelenie  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci s Detským domovom  Sv. Klementa Hofbauera v Podolínci  v prípade záujmu  začne od  16.03.2015  realizovať  prípravu pre záujemcov o vykonávanie profesionálnej náhradnej  starostlivosti.
 
Oznamujeme preto, že v termíne najneskôr do 10.03.2015  môže záujemca zasielať svoju písomnú žiadosti o vykonávanie  profesionálneho rodičovstva na adresu uvedenú na konci článku.

Ďalší termín prípravy v roku 2015 – podľa aktuálneho záujmu žiadateľov.
  
Príprava sa bude realizovať v priestoroch Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa, 17. novembra 12, 064 01 Stará Ľubovňa, 1. poschodie, č.m. 18 a v priestoroch Detského domova Sv. Klementa Hofbauera Podolínec.
 

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Profesionálna rodina je organizačná súčasť detského domova. Ide o domáce prostredie zamestnanca detského domova, v ktorom sa poskytuje starostlivosť určenému počtu detí

-   v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom detským domovom alebo

-   v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý vykonáva ústavnú starostlivosť v rodinnom dome alebo byte poskytnutom detským domovom, alebo vo vlastnom dome či byte.

 

Príprava na profesionálne vykonávanie spočíva najmä :

a) v poskytnutí základných informácií

1.  o náhradnej rodinnej starostlivosti,

2. o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

3.  o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,

b) v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

Rozsah hodín prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti  

1. najmenej 40 hodín

  • ak fyzická osoba, ktorá má záujem o profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti (ďalej len „záujemca“), spĺňa kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
  • ak záujemca bude vykonávať rozhodnutia súdu v profesionálnej rodine pre dieťa, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch právania, alebo vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že je drogovo závislé alebo inak závislé, a záujemca má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu,

2. najmenej 60 hodín

  • ak záujemca dosiahol najmenej úplné stredné vzdelanie a nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.

Prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti môže záujemca absolvovať naÚrade práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa alebo u akreditovaného subjektu, ktorý má na vykonávanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti akreditáciu. Záujemca môže  zasielať svoju písomnú žiadosti o vykonávanie  profesionálneho rodičovstva na adresu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Stará Ľubovňa

Odbor sociálnych vecí a rodiny
Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
 
Telef. kontakt: 052/2448600,  052/2448617
Email:               natasa.hlinkova@upsvr.gov.sk
Fax:                   052/4322571
Kontaktná osoba: Mgr. Nataša Hlinková
                            vedúca oddelenia SPO detí a SK, ÚPSVaR  Stará Ľubovňa

Dátum vytvorenia stránky: 16.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

OZNAM pre zamestnávateľov

Nahlasovanie voľných pracovných miest môžete uskutočňovať osobne alebo e-mailom na zamestnancov:

Mgr. Silvia Frisová                 
052/2446 318
silvia.frisova@upsvr.gov.sk

Mgr. Iveta Polomčáková         052/2446 303
iveta.polomcakova@upsvr.gov.sk


Mgr. Antonín Nový                 052/ 2446 302              antonin.novy@upsvr.gov.sk

Nahláška voľného miesta

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac