Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Štatistiky

Nezamestnanosť - mesačné štatistiky

vývoj nezamestnanosti - tabuľky (xlsx), grafy (pdf), popis základných štatistických ukazovateľov (pdf), mapa miery (jpg)

 

viac

 

Mesačné štatistiky miest a obcí

 

viac

 

Nezamestnanosť - absolventi - štatistiky

vývoj nezamestnanosti absolventov škôl a mladistvých - tabuľky (xlsx)

 

viac

 

Sociálne veci - štatistiky

vývoj počtu poberateľov sociálnych dávok a dotácií a sledovanie zverenia maloletých detí a striedavá osobná starostlivosť

 

viac

 

Zamestnávanie cudzincov - štatistiky

počet zamestnaných cudzincov, tabuľky o informačných kartách a povoleniach na zamestnanie

 

viac

 

Mesačné štatistiky – otvorené údaje

Datasety s otvorenými údajmi v zmysle § 52 výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy – základné štatistické ukazovatele o evidovaných údajov v informačných systémoch Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

 

viac

 

Ročné výkazy MPSVR SR

ročné výkazy V05, V10, V11, SODSK, V13 (xls, htm)

 

viac

 

Aktívne opatrenia trhu práce

Štatistika aktívnych opatrení trhu práce

 

viac

 

Zoznam najmenej rozvinutých okresov

podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

viac

 

Vzory štatistických formulárov

 

viac

 

Nezamestnanosť - štvrťročné štatistiky

vývoj nezamestnanosti - tabuľky (xlsx, htm)

 

viac

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR

 

viac

 

Narodný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II

 

viac

 

Tlačiť

 

Konvertovanie

Štatistiky vo formáte XLSX (Microsoft Excel 2007) je možné prekonvertovať cez
> Online web konvertor