Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Kvalita životného prostredia

OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020 v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

 

Operačný program Kvalita životného prostredia

 

Projekty OP KŽP – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vyhlásenej dňa 27.02.2017, predložilo Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

 

Prioritná os č. 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita č. 4.3: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

V hodnotiacom procese zo strany RO pre OP KŽP (Ministerstvo životného prostredia SR) zastúpeného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) boli schválené nasledovné projekty Ústredia PSVaR:

 

  • „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov“
  • „Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej“
  • „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Úradu práce, Skuteckého 39, Banská Bystrica“

 

Financovanie schválených projektov bude realizované formou nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % celkových oprávnených výdavkov z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF), konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

______________________________________________________________________________________

Projekt Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej

ITMS kód: 310041M927

Výška NFP: 592 290,49 EUR

Projekt „Obnova budovy ÚPSVaR v Starej Turej“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce v intraviláne mesta Stará Turá, na parcele č. 445, v okrese Nové Mesto nad Váhom, VÚC Trenčín.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Starej Turej“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce, modernizácia objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.

Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie strechy, nový vykurovací systém, výmenu osvetlenia vnútorných priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy, vetranie s rekuperáciou tepla pre celú budovu.

Prostredníctvom realizácie opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dôjde k zníženiu spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M927, účinná od 20.07.2018

_____________________________________________________________________________

Projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Úradu práce, Skuteckého 39, Banská Bystrica

ITMS kód: 310041M945

Výška NFP: 1 139 071,50 EUR

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu Úradu práce, Skuteckého 39, Banská Bystrica“ má za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy úradu na Skuteckého ulici č.39/ 3500 v Banskej Bystrici je realizovaný prostredníctvom jednej

hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Banskej Bystrici“, ktorá zahŕňa zlepšenie tepelnoizolačných vlastností budovy, rekonštrukciu a inováciu vetracieho systému, osvetlenia, zdrojov tepla a vykurovacieho systému. Realizáciou uvedených opatrení sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budovy.

Prostredníctvom realizácie opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dôjde k zníženiu spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M945, účinná od 12.07.2018

_____________________________________________________________________________

Projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov

ITMS kód: 310041M925

Výška schváleného príspevku: 944 922,20 EUR

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho objektu ÚPSVR Prešov, pracovisko Sabinov“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce v intraviláne mesta Sabinov, na parcele č. 486/1, v okrese Sabinov, VÚC Prešov.

Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPSVR v Sabinove“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 13 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budovy.

Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budovy a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť.

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy úradu práce, modernizáciu objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby.

Rekonštrukcia budovy predstavuje komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy, výmenu otvorových konštrukcií, zateplenie strechy, nový vykurovací systém, výmenu osvetlenia vnútorných priestorov s reguláciou osvetľovacej sústavy, nútené vetranie s rekuperáciou tepla pre celú budovu.

Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 267 633 kWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 32,55 kWh/(m2.a), čo predstavuje úsporu 77,8 %. Celková potreba energie v budove klesne o 63,92 % a spotreba primárnej energie o 69,38 %. Projektom sa zníži potreba energie na úroveň ultranízkoenergetickej budov.

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M925, účinná od 12.07.2018

Projekt mimoriadne ukončený.


 

Dátum vytvorenia stránky: 25.09.2018
Dátum aktualizácie: 13.03.2024

Tlačiť