Nástroje na prepojenie Európy (CEF)/Systém EESSI

Realizácia projektu Implementácie systému Elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information)

 

V rámci Nástroja na prepájanie Európy CEF Telecom vyhlásila Európska komisia na rok 2017 tri výzvy na podávanie projektov. Jednou z nich bola výzva Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia (EESSI) – Integrácia, kvalifikácia a nasadanie do prevádzky národných systémov sociálneho zabezpečenia s EESSI.

Indikatívny celkový rozpočet výzvy bol 17 mil. eur. Miera spolufinancovania Európskou komisiou je až do 75 % celkových oprávnených nákladov, maximálne 2 mil. eur pre členský štát, nezávisle od počtu účastníkov projektu.

Výzva bola vyhlásená dňa 17. februára 2018 a termín ukončenia výzvy bol 18. máj 2018. Celková dĺžka projektu je 24 mesiacov.

Hlavným cieľom tejto infraštruktúry digitálnych služieb je zlepšiť cezhraničnú komunikáciu medzi národnými inštitúciami sociálneho zabezpečenia zavedením elektronickej komunikačnej platformy pre efektívnu výmenu informácií. EESSI platforma zahŕňa cezhraničné procesy vo všetkých oblastiach sociálneho zabezpečenia.

Týmto bude možné pre občanov, ktorí využívajú mobilitu v Európe, posilniť ochranu práv sociálneho zabezpečenia, zaviesť účinnejší rozhodovací proces pri výpočte a vyplácaní dávok sociálneho zabezpečenia, umožniť bezpečné, účinné a overiteľné prenosy údajov týkajúcich sa občanov a tiež zhromažďovať presné štatistické údaje o výmene informácií v rámci koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia.

V rámci výzvy sú podporované nasledovné aktivity:

 • Poradenstvo pre riadenie projektov, štúdie uskutočniteľnosti, hodnotiace štúdie, nasadenie softvéru EESSI a celková implementácie EESSI na národnej úrovni;
 • Zaobstaranie hardvéru pre nasadenie EESSI;
 • Zaobstaranie softvérových licencií nevyhnutných pre inštaláciu, prevádzku a pripojenie prístupových bodov k platforme EESSI;
 • Inštalácia a konfigurácie prístupových bodov EESSI;
 • Školenia IT tímov prvej a druhej podpornej úrovne pre EESSI, školenia pre realizáciu cezhraničných transakcií;
 • Distribúcia, konfigurácia, inštalácia, vývoj a nasadenie národných aplikácií umožňujúcich pripojenie k platforme EESSI;
 • Ďalší vývoj a konfigurácie softvéru nainštalovaného v národných dátových centrách, ktoré budú pomáhať s pripojením prístupových bodov EESSI k národným IT systémom na úrovni príslušných inštitúcií.

Po úspešnom predložení žiadosti o grantovú podporu boli Slovenskej republike zo strany Európskej komisie vyčlenené celkové finančné prostriedky na realizáciu projektu EESSI vo výške 1 999 799,00 eur.

Prijímateľmi finančných prostriedkov vyčlenených v rámci grantu v Slovenskej republike sú:

  1. Sociálna poisťovňa – ako určený prístupový bod
  2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  3. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  4. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
  5. Union zdravotná poisťovňa, a. s.

V rámci realizácie projektu sa v Slovenskej republike vykonávajú nasledovné aktivity:

 1. Vytvorenie prístupového bodu v Slovenskej republike Prístupový bod na komunikáciu medzi príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike a príslušnými inštitúciami členských štátov Európskej únie bude vytvorený v Sociálnej poisťovni. Elektronická výmena sa dotýka informácií o sociálnom a zdravotnom poistení osôb poistených v členských štátoch Európskej únie.
 2. Vytvorenie komunikačnej platformy medzi prístupovým bodom v Slovenskej republike a inštitúciami v Slovenskej republike Komunikačná platforma rieši vzájomnú elektronickú výmenu údajov o sociálnom zabezpečení medzi príslušnými inštitúciami  Európskej únie a príslušnými inštitúciami v Slovenskej republike:
  1. Sociálna poisťovňa
  2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  3. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  4. Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
  5. Union zdravotná poisťovňa, a. s.


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.11.2018

Tlačiť