Objednávky 2022 (CDaR Michalovce, F. Kubača 87 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
OB2762217    Cesta a Život,n.o. 
Justičná 6503/6 Prešov
45737941  Na základe predchádzajúcej spolupráce za služby supervízie pokračujeme aj v roku 2022. Rozsah služby : Objednanú službu zabezpečiť v mieste určenia v dohodnutom termíne a rozsahu so zodpovednosťou za kvalitu a komplexnosť dodávanej služby. Platové podmienky: Na jedného zamestnanca výška 70€, počet zamestnancov 72, celkovej hodnote 5040€. Trvanie objednávky: do 31.12.2022    
bez DPH
  29.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
4.4.2022 
OB2762225    FRICUP Stav s.r.o. 
Jovsa 190, 072 32 Jovsa
48107824  Na základe úspešnej ponuky prieskumu trhu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame opravu oplotenia Zalužice 412, a to v zmysle oceneného rozpočtu zo dňa 2.3.2022, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe oslovenia na predkladanie cenových ponúk prostredníctvom mailovej pošty. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce v termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.10.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Cena diela bez DPH: 4 180 € DPH 20% : 836 € Cena s DPH : 5 016 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a zodpovednosť za vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  27.4.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.7.2022 
OB2762246    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie fasády RD Sliepkovce 53 " Technická správa 1490-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 17 868,22 € DPH 20% : 3 573,64 € Cena diela s DPH : 21 441,86 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762245    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Na základe úspešnej ponuky zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní si u vás objednávame Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 a to v zmysle oceneného zadania v prílohe , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Podkladom pre uzatvorenie tejto objednávky je cenová ponuka zhotoviteľa, doručená objednávateľovi na základe Výzvy pre predkladanie ponúk prostredníctvom Innovis ERANET. Stavebné práce budú uskutočnené podľa projektu pre Ohlásenie stavby "Zateplenie severnej a východnej steny RD Lastomír 390 " Technická správa 1491-01-ASR-01. Termín a miesto plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce a odovzdať práce objednávateľovi v týchto termínoch: Termín začatia: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi; Termín dokončenia: do 31.12.2022 a taktiež dňom odovzdania a prevzatia staveniska objednávateľovi spolu so stavebným denníkom. O priebehu preberacieho konania spíše objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý dostane každá strana po jednom vyhotovení. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá môže mať vplyv na riade a včasné vykonanie práce. Za ukončenie prác sa považuje deň, kedy bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí práce. Cena diela: Dohodnutá cena za vykonanie je nasledovná: Cena diela bez DPH: 18 266,80 € DPH 20% : 3 653,36 € Cena diela s DPH : 21 920,16 € Platba za vykonanie práce sa bude realizovať bez zálohových platieb. Zhotoviteľ vystaví faktúru objednávateľovi až po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotoviteľa a tvorí prílohu faktúry. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je do 30dní odo dňa riadneho doručenia faktúry objednávateľovi. Záručná doba a vady: Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5rokov) a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa. Ak sa počas záručnej doby zistia vady na diele, objednávateľ má právo požiadať o odstránenie týchto vád u zhotoviteľa na jeho náklady.    
vrátane DPH
  17.8.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
10.11.2022 
OB2762236    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
36179868  Na základe výzvy na predkladanie ponúk cez IS EVOSERVIS č. zákazky 1605518525, objednávame si u vás 1 ks 9-miestné vozidlo Renault TRAFIC 110(150kW) diesel so zimnými pneumatikami, na základe IA 36215 podľa stanovených podmienok. Podkladom pre uzatvorenie objednávky je cenová ponuka zo dňa 7.6.2022 s finančným plnením 29 950€ s DPH. Ak nie je dohodnuté inak, táto objednávka sa riadi podľa ustanovenia obchodného zákonníka SR.   
vrátane DPH
  14.6.2022  PhDr. Silvia Ozimaničová
riaditeľka 
13.7.2022 
OB2762280    OKAY Slovakia,spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5,Michalovce
35825979  Objednávame si vás práčka 2ks,komb.sporák 2ks, mikrovl.rúra 1ks,rýchlovar.kanvica 2ks, nabíjačka PC 1ks.   
vrátane DPH
  6.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.12.2022 
OB2762238    Radoslava Lazarová 
Krymska 3879/3,Michalovce
41503414  Objednávame si u vás cateringové služby z príležitosti MDD pre deti a zamestnancov   
bez DPH
  14.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.6.2022 
OB2762220    Decohome spol.s.r.o. 
Sobranecká cesta 5, Michalovce
52501094  Objednávame si u vás drev.postele v 8ks a matrace 4ks.   
vrátane DPH
  16.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762221    ŠUMA,s.r.o. 
Bajkalská 24, Prešov
44825994  Objednávame si u vás drevené postele s roštom v počte 7 ks.   
vrátane DPH
  17.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
18.3.2022 
OB2762276    KODYS Slovensko,s.r.o. 
Sliačska 2 Bratislava
31387454  Objednávame si u vás etikety na evidenciu majetku Z-Ultimater 3000T 2rolky, Termotransferová paska Z5095 2ks.   
vrátane DPH
  25.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762282    PALPRO.sk 
Sliepkovce 169, 072 37
50318047  Objednávame si u vás fólie na auto Renault Trafic MI331FS.   
vrátane DPH
  13.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
22.12.2022 
OB2762212    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás inštaláciu operačného systému a MS Office 2021 Profesional Plus v satelite Kubača 7 pre vedúcu SPO Horná.   
vrátane DPH
  3.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
9.3.2022 
OB2762266    PROTRANS SK s.r.o. 
Močarianska 16 Michalovce
47455420  Objednávame si u vás kamenivo podľa výberu.   
vrátane DPH
  8.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
8.12.2022 
OB2762270    Papier Lechman s.r.o. 
Močarianska 5067, Michalovce
47102357  Objednávame si u vás kancelársky materiál podľa výberu.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762243    Športový klub VOUK 
1.Mája 748, Snina
42090199  Objednávame si u vás letný tábor pre 20 detí v období od 17.7 do 30.7.2022   
bez DPH
  15.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762256    Greckokatolícka rómska misia 
Zlata Baňa Sigord 154, Kokošovce
51030365  Objednávame si u vás letný tábor pre 49 účastníkov.   
bez DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762284    LONATER-Ing.Štefan Šesták 
Š.Tučeka 2 Michalovce
11957336  Objednávame si u vás motorovú kosačku AL 1ks.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762222    JVP spol.s.r.o. 
Hollého 60 Michalovce
31710859  Objednávame si u vás na 23.3.2022 podanie 20 obedov pre našich zamestnancov.   
vrátane DPH
  22.3.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
20.4.2022 
OB2762208    Ladislav JAKUB- CSACSA 
Vojany 115, 076 72
40938191  Objednávame si u vás na rok 2022 služby ČOV.   
vrátane DPH
  8.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.2.2022 
OB2762268    Michal Ivanko 
Hlavná 93/48 Vechec
45713642  Objednávame si u vás nastavenie a premazanie plastových okien a dverí v 10RD zariadenia.   
bez DPH
  9.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762242    AUTOTIP s.r.o. 
Humenská cesta 19, Michalovce
35832789  Objednávame si u vás opravu auta Opel Zafíra MI757EH.Porucha nastala počas jazdy.   
vrátane DPH
  11.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
20.7.2022 
OB2762244    VP-TECHNIKA s.r.o. 
J.Hollého 60,Michalovce
46912231  Objednávame si u vás opravu benzínovej kosačky Stiga   
vrátane DPH
  4.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
5.8.2022 
OB2762247    WINKLER,s.r.o. 
Lastomírska 161, Michalovce
36179868  Objednávame si u vás opravu defektu na ľavom prednom kolese ŠPZ MI 750EV Dacia Dokker.   
vrátane DPH
  18.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.9.2022 
OB2762263    Rudáš Peter 
Čajkovského 18 Michalovce
10712976  Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie v budove F.Kubača 7 Michalovce,Pozdišovce 246, a Sliepkovce 53.   
vrátane DPH
  25.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.11.2022 
OB2762204    RodoCopmp s.r.o. 
Pasáž 4, Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača pre NPD III na Partizánskej ulici.   
vrátane DPH
  25.1.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.2.2022 
OB2762253    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača pre zamestnanca Anna Kovaľová   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762237    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítača v zasadačke na riaditeľstve CDR.   
vrátane DPH
  7.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
15.6.2022 
OB2762239    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu počítačov: Fedorová, Šoltésová.   
vrátane DPH
  28.6.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.7.2022 
OB2762260    Hotstav s.r.o. 
Vyšné Nemecké 25, 072 51 Vyšné Nemecké
53220064  Objednávame si u vás opravu strechy a prístrešku na RD Sliepkovce 53, zhotovené zateplenie domu, ktoré strecha poškodzovala.   
vrátane DPH
  12.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
13.10.2022 
OB2762271    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu tlačiarne Brother NP III ,inštalácia tlačiarne Pozdišovce 246 a diagnostika PC z ústredia v počte 20 ks.   
vrátane DPH
  16.11.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
28.11.2022 
OB2762211    RodoCopmp s.r.o. 
Farská 13 Michalovce
47474866  Objednávame si u vás opravu-výmenu válca F.Kubača KJleinová a inštaláciu optického routra Pozdišovce 245 Pozdišovce 246.   
vrátane DPH
  16.2.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
1.3.2022 
OB2762258    ORION Kopta Jozef 
Medvedzie 147/28,Tvrdošín
17810884  Objednávame si u vás pobyt detí v chate Oravica v termíne od 29.9. do 1.10.2022 pre 43 detí   
vrátane DPH
  4.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
7.10.2022 
OB2762285    KOVEX-Stavebniny s.r.o. 
Pekárenska 4 Michalovce
46304525  Objednávame si u vás poter pod dlažbu garáž.   
vrátane DPH
  15.12.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
16.12.2022 
OB2762252    ABKALS s.r.o. 
Plynarenská 2 Michalovce
36819051  Objednávame si u vás potlač tričiek pre akciu tancujúce donmčeky v počte 10 ks.   
vrátane DPH
  27.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
4.10.2022 
OB2762249    Lepal Technik Michalovce,spol.s.r.o. 
Okružná 2, Michalovce
47999241  Objednávame si u vás pracovné odevy a obuv: monterkové súpravy 4ks, čiapka pracovná 4ks, obuv so špicou 3páry.   
vrátane DPH
  26.8.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
3.10.2022 
OB2762254    Instalacentrum 
P.O.Hviezdoslavova 3661,Michalovce
44695292  Objednávame si u vás prečistenie kanalizácie Sliepkovce 195.   
vrátane DPH
  28.9.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
30.9.2022 
OB2762289    Pestucci s.r.o. 
Nad Laborcom 1769/4 Michalovce 071 01
47691221  Objednávame si u vás prenájom a pohostenie pre zamestnancov CDR z príležitosti vianočného večierka, hradený zo SF.   
vrátane DPH
  3.1.2023  Mgr. Kleinová
ekonóm 
11.1.2023 
OB2762248    TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 
Staničná 3, Michalovce
44792123  Objednávame si u vás prepravu detí do letného tábora v Snine: odvoz 17.7.2022 a dovoz 30.7.2022.   
bez DPH
  17.7.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
2.9.2022 
OB2762262    DZS-M.K.TRANS,s.r.o. 
Staničná 3 Michalovce 071 01
36588181  Objednávame si u vás prepravu detí do LT na trase Michalovce - Oravica a späť. Termín 29.9.2022 a 1.10.2022.   
vrátane DPH
  14.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
17.10.2022 
OB2762261    DZS-M.K.TRANS,s.r.o. 
Staničná 3 Michalovce 071 01
36588181  Objednávame si u vás prepravu detí do LT Trasa Michalovce - Sigord a späť. Termín 9.9.2022 a 11.9.2022.   
vrátane DPH
  14.10.2022  Mgr. Kleinová
ekonóm 
17.10.2022 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na CDaR Michalovce, F. Kubača 87

Tlačiť