Kontakt

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Špitálska ulica č. 8
812 67, Bratislava
osobné doručenie podania: Župné nám. 5-6, 811 03, Bratislava

 
 
 
* povinný údaj


SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI

Sekretariát  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor aktívnych opatrení na trhu práce  Dagmar Slaná 02/20 444 897
Odbor sprostredkovateľských služieb Katarína Vrabková 02/20 444 860

 

SEKCIA RODINY

Sekretariát  Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Odbor vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Oddelenie poradensko-psychologických služieb Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919
Oddelenie národnej linky na pomoc deťom v ohrození Mgr. Ján Bolješík 0917 532 025
Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím Mgr. Mária Turčeková 02/20455 804
Oddelenie špecializovaných činností Mgr. Daša Kostková 02/20 455 919

 

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ 

Sekretariát Mgr. Vanda Hlinková 02/20 455 921
Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Hana Franková

02/20455 837

Odbor peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Zuzana Kulifajová 02/20 455 701
Oddelenie bezplatného dlhového poradenstva Mgr. Dominika Füzy 02/20 431 047


SEKCIA EKONOMIKY

Sekretariát

Lucia Lujza 

Martešíková

 02/20 441 813

SEKCIA RIADENIA PROJEKTOV ESF a IROP

Sekretariát  Bc. Jarmila Plank 02/20 444 821
Odbor národných projektov sociálnych
 vecí a rodiny 
Mgr. Barbora Wilmot 02/20 455 810
Odbor národných projektov služieb zamestnanosti 
Referát IROP
Referát FEAD

ODBOR KONTROLY, SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ

Sekretariát Iveta Csernoková  02/20 441 803

Kontakt pre médiá- tlačové a komunikačné oddelenie:

Mgr. Barbara Túrosová 

Ing. Marianna Šebová

Mgr. Jakub Mendel

Novinárom pri odosielaní otázok odporúčame použiť emailovú adresu: media@upsvr.gov.sk

Tlačiť