Právne predpisy pre oblasť dotácií

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.01.2020
Dátum aktualizácie: 04.07.2022

Tlačiť