Právne predpisy pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zákon č. 305/2005 Z.z. [ PDF] o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z.z. [ PDF], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 248/2008 Z.z. [ PDF]o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní

Dohovor o právach dieťaťa [ PDF]

Čl. 12 Dohovoru o právach dieťaťa - právo dieťaťa byť vypočuté [ RTF]

Európske štandardy kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo vlastnej rodiny [ PDF]

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.02.2013
Dátum aktualizácie: 01.12.2022

Tlačiť