Deti a rozvod (rozchod)

Po rozvode (rozchode) rodičov maloletého dieťaťa je potrebné upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu.

Ak  rodičia maloletého dieťaťa  sú manželia

Súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak rodičia maloletého dieťaťa nie sú manželia

Súd v rozhodnutí o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu  určí, ktorému rodičovi  bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem.

V obidvoch prípadoch platí, že ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, takáto dohoda sa stane súčasťou rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, resp. rozhodnutia o rozvode a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Ak sa rodičia o úprave styku na čas po rozvode manželstva nedohodnú, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prípade rozvodu (rozchodu) rodičov dieťaťu a jeho rodičom

  • poskytuje alebo sprostredkuje sociálne poradenstvo
  • odporúča rodičom dieťaťa psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu (rozchodu)  na dieťa
  • dieťaťu poskytuje alebo zabezpečuje potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode (rozchode)

Rozvod sa detí veľmi dotýka. Prechádzajú dôležitou životnou zmenou a potrebujú oboch rodičov, ale aj blízkych príbuzných  k tomu, aby lepšie porozumeli tomu, čo sa v ich živote mení a čo ostáva rovnaké. Známa veta hovorí, po rozvode síce prestávate byť manželmi/partnermi, ale zostávate rodičmi. Psychológ RPPS rodičom, v prípade, že majú záujem, môže pomôcť ostať pre deti takými rodičmi, ktorí sa:

-          vedia dohodnúť  ako spoločne vychovávať deti po rozchode/rozvode v bezpečí a istote

-          vedia spolu komunikovať, riešiť nedorozumenia, či konflikty a uzavrieť rodičovskú dohodu, ktorá pomôže ostať dobrými rodičmi pre deti

-          dokážu akceptovať a byť si blízki pokiaľ sa v akejkoľvek forme podieľajú na výchove a starostlivosti o deti.

V prípade, že si rodičia všimli, že sa ich dieťa s tým, čo sa u nich doma v období rozchodu/rozvodu deje trápi, poradenský psychológ RPPS môže byť odborníkom, ktorý deťom pomáha vyznať sa v ich svete emócií, rôznych myšlienok a trápení, môže im pomôcť postupne sa vyrovnávať a psychicky sa adaptovať na zmeny, ktoré v ich životoch nastávajú. Psychológ pomáha dieťaťu lepšie porozumieť a prijať nové fakty v ich rodine, pomáha s emóciami a stratégiami zvládania každodenných problémov a pomáha deťom prijať a zvládať aj nepríjemné témy, ktoré má dieťa s rozvodom spojené.

Sú tieto služby dôverné?

Všetky služby psychológa RPPS sú dôverné a práca psychológa na RPPS sa riadi zákonom o psychologickej činnosti a slovenskej komore psychológov č. 199/1994, zákonom o ochrane osobných údajov č.  428/2002  a zákonom o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005.

Psychológ RPPS sa riadi okrem zákona aj etickým kódexom poradensko-psychologickej praxe referátu poradensko-psychologických služieb úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Miera zdieľania informácií so stretnutí z psychológom RPPS je určená kontraktom medzi tými, ktorí k psychológovi prichádzajú, prípadne tými, ktorí psychologické služby odporučili, alebo nariadili a poradenským psychológom RPPS.  

 Zoznam referátov poradensko - psychologických služieb sa nachádza TU

telefonická poradňa pre deti: 0907 401 749
e-mail: odkazy@linkadeti.sk
skype: linkadeti
web: www.linkadeti.sk 

telefinická linka: 0905 463 425 alebo 02/62 247 877
web: www.centrumnadej.sk

Linka detskej istoty: 116 111
Linka pre hľadané deti: 116 000  
web: www.unicef.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 07.04.2014

Tlačiť