Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností je v kompetencii súdu, ktorý na návrh jedného z rodičov, resp. osoby ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa upraví rodičovské práva a povinnosti. Súčasťou úpravy rodičovských práv a povinností je  zverenie  dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo osobnej starostlivosti jednému z rodičov a určenie rozsahu vyživovacej povinnosti, prípadne úpravy styku rodiča s dieťaťom. 

Pred samotným rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú,  môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Rodičovská dohoda musí byť schválená súdom. Takáto rodičovská dohoda musí byť v záujme maloletého dieťaťa. 

Keďže rodičia maloletého dieťaťa nemôžu zastupovať svoje maloleté dieťa v súdnych konaniach, v ktorom sú účastníkmi rodičia aj deti, súd po preskúmaní podmienok konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka.

Kto je kolízny opatrovník?

Kolízneho opatrovníka ustanoví súd v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu, alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní, alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Môže sa napríklad aj stať, že nastane rozpor záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom, alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájomFunkcia kolízneho opatrovníka spočíva v ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa v konaní pred súdom vo veci samej týkajúcej sa starostlivosti súdu o maloletých, alebo v schválení právneho úkonu za maloletého. Konať v záujme dieťaťa kolíznym opatrovníkom znamená, mať na zreteli potreby dieťaťa rešpektujúc jeho individualitu a jedinečnosť, zohľadňujúc v akej životnej situácii sa nachádza, v akých podmienkach žije.

Čo vlastne kolízny opatrovník robí ?

Kolízny opatrovník, aj keď nie je účastníkom konania, v konaní pred súdom má postavenie účastníka konania.

Postavenie účastníka konania ho oprávňuje k tomu, že v priebehu konania sa kolízny opatrovník zúčastňuje na pojednávaniach a má právo sa vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyšli v konaní najavo. Navrhuje vykonať procesné dôkazy, prípadne navrhuje ďalšie dokazovanie, a taktiež navrhuje súdu, ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje.  Všetky dôkazy a skutočnosti musia byť súdu predložené najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým súd ukončí dokazovanie za skončené a v konaniach, v ktorých súd nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. O tomto sú účastníci konania a kolízny opatrovník  poučení súdom.

Z procesného postavenia kolízneho opatrovníka vyplýva povinnosť kolízneho opatrovníka vždy uplatňovať procesné práva dieťaťa v konaní pred súdom. Prednesené návrhy a vyjadrenia kolízneho opatrovníka musia vychádzať z objektívneho zisťovania pomerov dieťaťa a musia byť riadne zdôvodnené. Všetky zistené skutočnosti z prešetrenia pomerov, písomne oznámil súdu, ako i nové skutočnosti, ktoré počas konania napr. na pojednávaní vyšli najavo, predniesol ústne do zápisnice, a to priamo na pojednávaní. Počas pojednávania mu môžu byť kladené rôzne otázky zo strany ostatných účastníkov konania, ako i súdu, na ktoré musí vedieť pohotovo reagovať. Kolízny opatrovník má právo žiadať, aby súd protokoloval tie výroky týkajúce sa ochrany práv a právom chránených záujmov maloletých detí, ktoré on považuje za dôležité, ak tak súd počas pojednávania neurobil.

Vyjadrenia kolízneho opatrovníka na pojednávaní ústne do zápisnice, ako i písomná správa doručená súdu sú z procesného hľadiska tak dôležité dôkazy, ktorými významnou mierou prispievajú k objektívnemu posúdeniu veci, najmä ako má súd v záujme dieťaťa o úprave výchovných pomerov dieťaťa rozhodnúť.

Sociálne poradenstvo

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, alebo rozchádzajú, je potrebné dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo.

Súčasťou sociálneho poradenstva poskytovaného dieťaťu musí byť spôsobom primeraným veku  a rozumovým schopnostiam dieťaťa najmä vysvetlenie významu a úlohy kolízneho opatrovníka v súdnom konaní, v prípade, že je sociálne poradenstvo poskytované pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka. Rovnako je v rámci sociálneho poradenstva dôležité informovať rodičov o práve dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa.

Rodičia musia pochopiť

 • aj napriek rozpadu vzťahu, zostávajú rodičmi a rodičovské vzťahy k dieťaťu treba zachovať,
 • rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia (1),
 • je predovšetkým rodičovskou zodpovednosťou napĺňať potreby dieťaťa aj po rozvode manželstva alebo rozchode rodičov,
 • obnovenie komunikácie medzi rodičmi navzájom je nutné pre primeraný výkon rodičovskej role, ktorá rozchodom (rozvodom) neskončila,
 • dieťa má právo na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov aj v prípade, ak prestanú spolu žiť,
 • obaja rodičia majú povinnosť podieľať sa na výchove a starostlivosti o dieťa aj v prípade, že s ním nežijú v jednej domácnosti,
 • dieťa má právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi (2),
 • z hľadiska uspokojovania potrieb dieťaťa je osobitne významná bezpodmienečná starostlivosť  a výchova  dieťaťa obidvomi rodičmi.

(1) Dohovor o právach dieťaťa čl. 7 ods. 1 „každé dieťa pokiaľ je to možné, má právo poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť“ a čl. 18 ods. 1 „rodičia alebo zákonní zástupcovia majú prvotnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa“

(2) Dohovor o právach dieťaťa čl. 9 ods. 3 „právom dieťaťa oddeleného od jedného alebo dvoch rodičov je udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa“

Po zistení rozsahu a charakteru problémov rodiny a príčin ich vzniku orgán SPODaSK prostredníctvom sociálneho poradenstva

 • pomáha bývalým partnerom rozlíšiť rodičovskú a partnerskú rovinu svojho vzťahu,
 • informuje obidvoch rodičov o možnostiach porozvodovej (porozchodovej)  starostlivosti o dieťa,
 • informuje rodičov o neprimeraných následkoch, ak jeden z rodičov bude v budúcnosti v roli rodiča chýbať, alebo dieťa bude vystavené obmedzovaniu alebo bráneniu styku,
 • vedie rodičov k spolupráci a komunikácii  v rovine starostlivosti o dieťa a výchovných stratégií vzhľadom na potreby dieťaťa.

 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť