Týranie blízkej alebo zverenej osoby

Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa považuje akékoľvek náhodné, vedomé, prípadne nevedomé konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré  poškodzuje  telesný a duševný vývoj dieťaťa. Za trestuhodné zaobchádzanie s potomkami sa považujú verbálne útoky, sadistické a dehonestujúce správanie, citový chlad, resp. odvrhnutie, prehnané nároky a požiadavky na maloleté dieťa, protirečivé a nezmyselné príkazy.

V odbornej literatúre sa syndróm týraného, zanedbávaného a zneužívaného dieťaťa  uvádza na základe Odporúčania Zdravotníckej komisie Rady Európy z roku 1992 pod skratkou CAN.

Syndróm CAN (Child Abuse and Neglect) je súbor nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach stavu a vývoja dieťaťa i jeho postavenia v spoločnosti, predovšetkým v rodine. Tieto príznaky sú výsledkom väčšinou úmyselného ubližovania dieťaťu, spôsobeného alebo pôsobeného najčastejšie jeho najbližšími vychovávateľmi, hlavne rodičmi. Najzávažnejšou podobou týchto príznakov je usmrtenie dieťaťa. Pod pojmom CAN sa rozumie telesné týranie, sexuálne týranie, zanedbávanie, psychické a emocionálne týranie.  

V prípade, ak máte podozrenie, že obeťou týrania, zneužívania alebo zanedbávania  je dieťa, je potrebné, aby ste sa obrátili na oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vykoná opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na ochranu dieťaťa.

Podozrenie z týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa je možné anonymne nahlásiť na bezplatnú linku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222.  Pre intervenciu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je potrebné dieťa identifikovať, t.j. nahlásiť  meno a adresu.

V prípade, ak ste svedkom týrania, zneužívania alebo zanedbávania dieťaťa, život alebo zdravie dieťaťa je bezprostredne ohrozené a je nutný okamžitý zásah zložiek integrovaného záchranného systému volajte na číslo tiesňového volania 112.

Trestný čin alebo podozrenie z trestného činu týrania, zneužívania lebo zanedbávania dieťaťa je potrebné ohlásiť  orgánom činným v trestnom konaní. 

V prípade, že sa vo Vašej rodine alebo blízkom okolí objavil problém zanedbávaného alebo týraného dieťaťa, môže Vám pomôcť zorientovať sa v možnostiach ďalšej odbornej pomoci poradenský psychológ  alebo odborný poradca RPPS.

telefonická poradňa pre deti: 0907 401 749
e-mail: odkazy@linkadeti.sk
skype: linkadeti
web: www.linkadeti.sk 

telefinická linka: 0905 463 425 alebo 02/62 247 877
web: www.centrumnadej.sk

Linka detskej istoty: 116 111
web: www.unicef.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013

Tlačiť