Nárok na dávky pre plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré bolo v náhradnej starostlivosti

OTÁZKA:

Do plnoletosti som bol zverený do náhradnej starostlivosti svojej tete. Dovŕšil som plnoletosť, pokračujem v štúdiu na vysokej škole v dennej forme štúdia a naďalej bývam u tety, ktorá bola mojim náhradným rodičom a poberala na mňa príspevky.

Po dovŕšení plnoletosti mám ja nárok na tieto príspevky? 

 

ODPOVEĎ:     ÁNO

Dovŕšením plnoletosti zaniklo zverenie a pokiaľ ste stále nezaopatrené dieťa (študujúce dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole) a žijete naďalej v spoločnej domácnosti s tetou, máte naďalej spoločné bydlisko[1], naďalej máte nárok na opakovaný príspevok dieťaťu. Ak zverenie trvalo viac ako rok pred dovŕšením plnoletosti, požiadajte aj o jednorazový príspevok pri zániku zverenia (tlačivo žiadosti). Prídavok na dieťa poberala vaša teta a od zániku zverenia ste oprávnenou osobou na uplatnenie žiadosti o prídavok na seba (tlačivo žiadosti).

Výživné, ktoré súd určil rodičom, je od dovŕšenia plnoletosti vašim príjmom. Nárok na prídavok na dieťa a na jednorazový príspevok pri zániku zverenia si uplatníte podaním žiadosti na úrade[2], ktorú máte možnosť doručiť osobne, písomne (poštou) alebo elektronicky so ZEP-om[3].

 

[1] Pri zmene bydliska a odchodu z domácnosti bývalého náhradného rodiča, zaniká nárok na opakovaný príspevok dieťaťu

[2] ZEP zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami – www.slovensko.sk

[3] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby – poberateľa dávky


 

Dátum vytvorenia stránky: 04.04.2017
Dátum aktualizácie: 13.05.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac