Nová informácia k prídavku na dieťa

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje prídavok na deti a zvýšenie prídavku na dieťa na základe údajov o štúdiu, ktoré získava z rezortného informačného systému (RIS) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V riadnom výplatnom termíne k 15.10.2020 boli vyplatené prídavky na deti na základe zberu údajov z regionálneho školstva (základné a stredné školy). Údaje o štúdiu na vysokej škole poskytujú vysoké školy do centrálneho registra škôl k 15 dňu mesiaca za predchádzajúci mesiac. Následne sú tieto údaje poskytované do RIS a generujú sa zmenové dávky pre informačný systém riadenia sociálnych dávok (IS RSD). Údaje o štúdiu na vysokých školách máme k  dispozícii od 22.10.2020 a priebežne sa preberajú ďalšie. Po spracovaní údajov budú prídavky na dieťa vyplatené v mimoriadnom výplatnom termíne 28. – 29.10.2020.

 

Upozorňujeme klientov, že výplatu prídavku na dieťa môžeme realizovať iba v prípade ak RIS poskytol údaje o štúdiu a tieto údaje sú v požadovanej kvalite.Sociálne veci a rodina

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2020

Tlačiť