Riešenie najčastejších životných situácií

1. Som nezamestnaný, matka dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť v inom členskom štáte EÚ. Kto bude vyplácať rodinné dávky?

Odpoveď: Pri posudzovaní nároku na rodinné dávky posudzujeme vždy výkon zárobkovej činnosti oboch rodičov a bydlisko dieťaťa. Pre výplatu rodinných dávok  vo vašom prípade bude rozhodujúce, či poberáte alebo nepoberáte dávku v nezamestnanosti v niektorom členskom štáte. Podľa nariadení EÚ je poberanie dávky v nezamestnanosti postavené na úroveň zamestnania. V prípade, že poberáte dávku v nezamestnanosti na Slovensku, matka dieťaťa pracuje v inom členskom štáte, a bydlisko detí je v jednom z týchto dvoch štátov, primárnym štátom na výplatu rodinných dávok bude štát bydliska detí. V prípade, že nemáte nárok na dávku v nezamestnanosti, rodinné dávky bude prednostne vyplácať krajina, v ktorej matka dieťaťa  vykonáva zárobkovú činnosť.

2. Som na materskej dovolenke, poberám materské na Slovensku, otec dieťaťa je zamestnaný v inom členskom štáte EÚ. Kto bude vyplácať rodinné dávky?

Odpoveď: Obdobie poberania peňažnej dávky v materstve je postavené na úroveň zamestnania. V období, počas ktorého poberáte dávku v materstve a otec dieťaťa pracuje v inom členskom štáte bude rodinné dávky prednostne vyplácať tá krajina, kde je bydlisko dieťaťa. Ak dieťa žije na Slovensku, primárne bude dávky vyplácať Slovenská republika. V štáte, v ktorom vykonáva zárobkovú činnosť otec dieťaťa, môžete požiadať o vyrovnávaciu dávku. Ak je bydlisko dieťaťa v štáte, v ktorom pracuje otec dieťaťa, rodinné dávky bude vyplácať tento štát.  Slovenská republika bude sekundárne kompetentným štátom  na výplatu rodinných dávok. 

3. Som konateľom spoločnosti, matka dieťaťa je zamestnaná v inom členskom štáte. Ktorá krajina bude vyplácať rodinné dávky?

Odpoveď: Ak ste osobou v postavení konateľa a nemáte právo na príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a)až h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, nemožno vás považovať za  zamestnanca. V tomto prípade vás budeme posudzovať ako neaktívnu  nezamestnanú osobu, bez nároku na dávku v nezamestnanosti. Rodinné dávky bude vyplácať štát, v ktorom matka dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť. Ak ste osobou v postavení konateľa  a máte právo na príjem, zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť vás do registra poistencov a sporiteľov Sociálnej poisťovne, čím nadobudnete postavenie zamestnanca. V tomto prípade bude rodinné dávky  primárne vyplácať tá krajina, v ktorej je bydlisko dieťaťa.

4. Zamestnal som sa na Slovensku, som rumunský občan, manželka žije s deťmi v Rumunsku a je nezamestnaná. Mám nárok na prídavok na dieťa na Slovensku?

Odpoveď: V zmysle legislatívy EÚ máte nárok na rodinné dávky z dôvodu zamestnania na Slovensku. Nakoľko matka detí je nezamestnaná, máte nárok na plnú výšku dávok na Slovensku po splnení podmienok slovenskej legislatívy. V prípade, ak máte dieťa do troch rokov veku, máte nárok aj na rodičovský príspevok. Podrobnejšie informácie o rodinných dávkach sa nachádzajú na webovej stránke ústredia v sekcii Sociálne veci a rodina/Rodinné dávky v rámci EÚ.


5. Pracujem v Rakúsku ako zdravotná sestra, manžel je zamestnaný v Bratislave, ale žijeme v Rakúsku, nakoľko tu máme prenajatý byt. Narodilo sa nám dieťa, pôrod prebehol taktiež v Rakúsku. V súčasnosti poberám v Rakúsku materské. Trvalý pobyt mám ja aj manžel na Slovensku. Budem mať nárok na výplatu rodičovského príspevku v Rakúsku?

Odpoveď: Na základe uvedených informácií je kompetentným štátom na výplatu rodičovského príspevku Rakúsko, nakoľko ste v Rakúsku zamestnaná a tu aj s dieťaťom a manželom žijete.

Z titulu výkonu zárobkovej činnosti otca dieťaťa na Slovensku, po skončení výplaty   rodičovského príspevku (v prípade skráteného variantu) v Rakúsku matke dieťaťa, bude Slovensko ako štát výkonu zamestnania jedného z rodičov vyplácať rodičovský príspevok do 3-rokov veku dieťaťa. Prídavok na dieťa bude vyplácať Rakúsko.

6. Po skončení štúdia som sa zamestnala na Slovensku, ale naskytla sa mi možnosť výhodného zamestnania v Rakúsku, tak som zamestnanie v SR ukončila a v Rakúsku pracujem už skoro rok. Narodilo sa mi dieťa a keďže som zdravotne poistená v Rakúsku, pôrod sa uskutočnil v Rakúsku. V súčasnosti bývame spolu s priateľom aj dieťaťom na Slovensku, nakoľko priateľ je zamestnaný na Slovensku. Onedlho mi skončí výplata materského v Rakúsku, tak som sa informovala, či budem mať nárok na rodičovský príspevok v Rakúsku. Dostala som informáciu, že nárok budem mať na Slovensku. Je táto informácia správna? Veď som zamestnaná v Rakúsku a radšej by som poberala rodičovský príspevok v Rakúsku, nakoľko sa vypláca vo vyššej sume ako na Slovensku. Môžete mi poskytnúť informáciu, podľa akého zákona by som nemala nárok na rodičovský príspevok v Rakúsku?

Odpoveď: Vo Vašom prípade vám rodičovský príspevok bude vyplácať Slovenská republika, nakoľko pri nároku na dávky zmysle koordinačných predpisov a nariadení sa posudzuje situácia celej rodiny, teda aj sociálny status otca dieťaťa. Vzhľadom k tomu, že otec dieťaťa je zamestnaný na Slovensku a Slovenská republika je aj štátom bydliska celej rodiny, podľa článku 68 bod 1 písm. b) a i) nariadenia č. 883/2004 bude Slovensko vyplácať rodinné dávky. Keďže Rakúsko vypláca dávky vo vyššej sume, môžete si požiadať o vyrovnávaciu dávku, nakoľko máte na to nárok z dôvodu vášho zamestnania v Rakúsku.

Prídavok na dieťa bude tiež vyplácať Slovenská republika a Rakúsko vám vyplatí   vyrovnávaciu dávku do výšky podľa svojej legislatívy.

7. Som slobodná matka, otec dieťaťa nie je uvedený v rodnom liste. Pracujem v Českej republike, pred pôrodom som sa vrátila k rodičom na Slovensko a tu som aj porodila. Zamestnanie v Českej republike mi stále trvá, avšak žijem v súčasnosti aj s dieťaťom na Slovensku u rodičov. Chcela by som tu byť až do troch rokov veku dieťaťa. Na úrade na Slovensku mi povedali, že nemám nárok na rodičovský príspevok na Slovensku, ale mám si požiadať v Českej republike. V Českej republike ma informovali, že tam nemám nárok, nakoľko žijem spolu s dieťaťom na Slovensku. Je to možné, že mi nebude vyplácať rodičovský príspevok Slovensko ani Česká republika? Nemám žiadny príjem, kam sa mám obrátiť?

Odpoveď: o vašom prípade je príslušným štátom na výplatu rodičovského príspevku Česká republika. Nárok na dávku vám garantuje nariadenie č. 883/2004, nakoľko v prípade, ak je jediným štátom zamestnania Česká republika, je aj príslušná na výplatu dávok.

Podľa základného princípu osoba podlieha právnym predpisom štátu, v ktorom je zamestnaná alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť (princíp lex loci laboris). Tento princíp sa uplatňuje dokonca aj vtedy, ak má osoba bydlisko na území iného členského štátu alebo zamestnávateľ, ktorý ju zamestnáva, má sídlo na území iného členského štátu.

V takomto prípade nie je podstatné, že žijete na Slovensku, môžete žiť v ktoromkoľvek štáte EÚ, podstatné je, že vám trvá zamestnanie v ČR. Podajte si žiadosť o rodičovský príspevok v ČR. V prípade, ak vám dávku zamietnu, máte možnosť sa odvolať.

V Českej republike máte nárok aj na výplatu prídavku na dieťa, preto si podajte žiadosť aj o túto dávku. Upozorňujeme, že Česká republika vypláca dávky iba tri mesiace spätne, preto podanie žiadosti neodkladajte.

8. Som zamestnaná na Slovensku, narodilo sa mi na Slovensku dieťa. Po skončení výplaty materského na Slovensku mi začali vyplácať rodičovský príspevok na Slovensku. Nakoľko manžel pracuje v Anglicku, odišla som za ním spolu aj s dieťaťom. A tu nastal problém, nakoľko z dôvodu bydliska v Anglicku mi Slovenská republika nemôže vyplácať rodičovský príspevok. Je to správne rozhodnutie, že nemám nárok na rodičovský príspevok na Slovensku, keď spĺňam všetky podmienky zákona o rodičovskom príspevku?

Odpoveď: Aj na vašu situáciu sa vzťahujú koordinačné predpisy a nariadenia EÚ, nakoľko otec dieťaťa je zamestnaný v Anglicku. Keďže žijete spolu s dieťaťom a manželom v Anglicku, kde je manžel zamestnaný, kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok je Anglicko. Vzhľadom k tomu, že Anglicko nevypláca charakterovo podobnú dávku ako slovenský rodičovský príspevok, nemôže vám takúto dávku vyplácať. Uvádzate však, že vám trvá pracovný pomer na Slovensku, tak vám bude Slovensko vyplácať rodičovský príspevok ako sekundárne kompetentný štát z dôvodu výkonu zamestnania v SR.


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2017
Dátum aktualizácie: 10.04.2017

Tlačiť