Ktorý štát bude zodpovedný za výplatu rodinných dávok?

Pri posudzovaní nároku na rodinné dávky sa posudzuje sociálne postavenie oboch biologických rodičov a bydlisko dieťaťa.

Pravidlá prednosti

  • Platí všeobecné pravidlo, že na poskytovanie rodinných dávok je kompetentný štát, v ktorom je výkon zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti.

Príklad 1: Otec dieťaťa vykonáva zárobkovú činnosť na území Českej republiky. Matka dieťaťa je nezamestnaná. Rodina s dieťaťom žije na Slovensku.

Odpoveď: Primárne kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok bude v tomto prípade Česká republika ako jediný štát zamestnania. Vzhľadom na to, že rodina s dieťaťom žije na Slovensku, Slovenská republika bude sekundárne kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok. Oprávnená osoba požiada o výplatu rodinných dávok v Českej republike. V prípade, že výška vyplácaných dávok v Českej republike bude nižšia ako výška dávky vyplácanej na Slovensku, oprávnená osoba môže požiadať o výplatu vyrovnávacej dávky v sekundárne kompetentnom štáte, teda na Slovensku.

  • Keď vašej rodine vzniká právo na základe vykonávania zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti súčasne v dvoch štátoch, kompetentný bude štát, kde žijú vaše deti, ak v nej pracuje aspoň jeden z rodičov.

Príklad 2: Matka detí pracuje v Rakúsku. Otec detí je SZČO na Slovensku. Deti žijú v Rakúsku.

Odpoveď: Primárne kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok je Rakúsko z dôvodu, že v tomto štáte matka detí vykonáva zárobkovú činnosť a deti v tejto krajine žijú. Slovenská republika je sekundárne kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok na základe zárobkovej činnosti otca detí na Slovensku.

  • Keď vašej rodine vzniká právo na základe výplaty dôchodku súčasne v dvoch štátoch, kompetentný bude štát, kde žijú vaše deti.

Príklad 3: Matka dieťaťa poberá invalidný dôchodok na Slovensku, otec dieťaťa poberá invalidný dôchodok v Českej republike. Rodina s dieťaťom žije v Českej republike.

Odpoveď: Primárne kompetentným štátom na výplatu rodinných dávok je Česká republika z dôvodu, že v tomto štáte otec dieťaťa poberá invalidný dôchodok a dieťa v tejto krajine žije. Slovenská republika je sekundárnym štátom na výplatu rodinných dávok z dôvodu, že matka dieťaťa poberá invalidný dôchodok na Slovensku.

  • V prípade, že rodičia dieťaťa nevykonávajú zárobkovú činnosť v žiadnom členskom štáte, rodinné dávky bude vyplácať štát, v ktorom žijú vaše deti.

Príklad 4: Matka a otec dieťaťa sú nezamestnaní, nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti. Rodina s deťmi žije v Nemecku.

Odpoveď: Jediným štátom kompetentným na výplatu rodinných dávok je Nemecko z dôvodu, že bydlisko celej rodiny s deťmi je v Nemecku.

Príklad 4: Matka a otec dieťaťa sú nezamestnaní. Otec dieťaťa poberá dávku v nezamestnanosti v Rakúsku. Deti žijú na Slovensku.

Odpoveď: V zmysle nariadení EÚ je poberanie dávky v nezamestnanosti postavené na úroveň zamestnania. Keďže otec dieťaťa poberá dávku v nezamestnanosti v Rakúsku, podlieha pod právne predpisy tohto štátu, Rakúsko bude primárnym štátom na výplatu rodinných dávok. Deti žijú na Slovensku – Slovenská republika je sekundárnym štátom na výplatu rodinných dávok.


 

Dátum vytvorenia stránky: 07.04.2017
Dátum aktualizácie: 30.01.2018

Tlačiť