Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb

Všeobecné informácie k príspevku na pohreb

Kto má nárok na pohrebné ?

- plnoletá fyzická osoba, ak

 • má trvalý alebo prechodný pobyt (prechodný pobyt sa týka len cudzinca) na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“),
 • zabezpečila zomretému pohreb, u ktorého sa skúma:
 • trvalý pobyt na území SR alebo
 • prechodný pobyt v čase smrti na území SR a pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR.

Aké doklady sa vyžadujú k žiadosti ?

 • úmrtný list (originál a fotokópiu), úradný preklad úmrtného listu, ak ide o cudzinca, ktorého úmrtný list bol vyhotovený v cudzine, príp. úradne overené doklady iných dokladov a potvrdení, ktoré boli vydané v cudzom jazyku, s výnimkou vydania týchto dokladov príslušnými právnickými osobami v Českej republike a v českom jazyku,
 • rodný list v prípade, ak ide o mŕtvonarodené dieťa - originál a fotokópiu (mŕtvonarodené dieťa sa zapisuje len do knihy narodení),
 • potvrdenie o výkone zárobkovej činnosti alebo o poberaní dôchodkovej dávky zo SR zomretého, ak bol občanom iného členského štátu a ku dňu smrti na území SR vykonával zárobkovú činnosť alebo poberal niektorú z dôchodkových dávok na území SR,
 • doklady o výdavkoch na pohreb len v prípade, ak žiadosť o príspevok na pohreb na zadnej strane obsahuje informáciu o povinnosti doloženia dokladov o výdavkoch na pohreb.

Podanie žiadosti (tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb vydá matrika)

 • osobne, teda priamo na úrade[1], u zamestnanca oddelenia služieb občanom alebo recepcie,
 • písomne poštou,
 • elektronicky so ZEP-om[2]

 

[1] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušný podľa miesta posledného trvalého alebo prechodného pobytu zomretého.

[2] ZEP zaručený elektronický podpis potrebný pri komunikácii elektronickými prostriedkami – www.slovensko.sk

Ďalšie informácie o nárokoch na príspevky v prípade úmrtia sa nachádzajú TU:

 

Situácia č. 1:

Ak boli v obci nájdené telesné pozostatky neznámeho muža a obec zabezpečila pochovanie tejto neznámej osoby, napriek nízkym výdavkom spojených s pohrebom, musela obec vynaložiť finančné prostriedky, ktoré zaťažili rozpočet obce.

OTÁZKA: Má obec ako právnická osoba nárok na príspevok na pohreb?

ODPOVEĎ: NIE

Vysvetlenie:

Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok môže byť iba plnoletá fyzická osoba.

 

Situácia č. 2:

Zomrel príbuzný v Taliansku, ktorý bol občanom SR s trvalým pobytom na území SR, avšak v Taliansku bol spopolnený a jeho urna bude prevezená na územie SR.

OTÁZKA: Môže si uplatniť nárok na príspevok na pohreb občan SR, s trvalým pobytom v SR?

ODPOVEĎ: ÁNO

Vysvetlenie:

Jednou z podmienok nároku na príspevok na pohreb je trvalý pobyt zomretého na území SR alebo prechodný pobyt (platí pre cudzincov) v čase smrti na území SR a iba v tomto prípade pochovanie zomretého na území SR, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území SR.

 

Situácia č. 3:

Žiadateľka o príspevok na pohreb, ktorej zomrelo dieťa nespĺňa jednu z podmienok nároku na pohreb – preukázanie trvalého pobytu zomretého dieťaťa na území SR. Túto podmienku nároku však nemôže splniť na základe objektívnych skutočností, nakoľko dieťa zomrelo napr. po 29 hodinách a slovenský rodný list prišiel až po úmrtí dieťaťa, preto nebolo možné nahlásiť dieťa k trvalému pobytu na ohlasovni.

OTÁZKA: Je splnená podmienka trvalého pobytu zomretého dieťaťa na území SR?

ODPOVEĎ: ÁNO

Vysvetlenie:

Zákon o príspevku na pohreb (vzhľadom na jeho účinnosť od roku 1998) takúto konkrétnu situáciu nerieši. Zároveň nie je možné objektívne splniť jednu z podmienok nároku na príspevok na pohreb, ktorou je trvalý pobyt zomretého dieťaťa. V danom prípade je však možné využiť a tým pádom nahradiť trvalý pobyt dieťaťa znením § 3 ods. 4 zákona č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR: „ miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.“

Z uvedeného vyplýva, že podmienka trvalého pobytu zomretého dieťaťa na území SR je splnená a nárok na príspevok na pohreb vzniká.

 

Situácia č. 4:

Fyzická osoba zomrela v USA, je pochovaná v USA, avšak v čase smrti mala trvalý pobyt na Slovensku. Žiadosť o príspevok na pohreb potvrdila pohrebná služba v USA, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. Klientka však nedoručila k žiadosti preklad požadovaných dokladov, ale bola informovaná o povinnosti ich doloženia.

OTÁZKA: Má nárok na príspevok ?

ODPOVEĎ: ÁNO

Vysvetlenie:

Žiadateľ je povinný doložiť úradný preklad potvrdení o úmrtí a o výdavkoch súvisiacich s pohrebom zomretej osoby, ktoré boli vydané v USA (z angličtiny do slovenčiny). Nie je podstatné, že pochovanie zomretého bolo realizované v USA, podstatné sú fakty, ktoré sa týkajú trvalého pobytu zomretého na území SR, ako aj oprávnenej osoby na území SR a predloženie dokladu o úmrtí s jeho úradným prekladom, na základe ktorého súčasne naša matrika odhlási zomretého občana z trvalého pobytu v SR.

 

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 07.04.2021

Tlačiť