Rodičovský príspevok (ďalej len „RP“)

SITUÁCIA č. 1:

Skončila sa mi výplata materského, naďalej ostávam doma s pol ročným dieťaťom a do práce sa v súčasnosti nechystám.

OTÁZKA: Mám nárok na nejakú dávku po skončení materského?

ODPOVEĎ: ÁNO

  

do kedy patrí rodičovský príspevok

 • do troch rokov veku dieťaťa alebo
 • do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom,
 • tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverené dieťa, najdlhšie do jeho šiestich rokov veku.

 

nárok si uplatňuje

 • rodič dieťaťa (matka alebo otec),
 • osoba, ktorá má dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „rodič“),
 • maloletá matka, ktorá porodila dieťa, má nárok na rodičovský príspevok, ak má rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k narodenému dieťaťu.

 

nástup do práce

 • naďalej trvá nárok na rodičovský príspevok, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená
  • osobne rodičom (poberateľom rodičovského príspevku),
  • druhým rodičom dieťaťa alebo
  • inou plnoletou fyzickou alebo
  • právnickou osobou
 • možnosť voľby príspevku na starostlivosť o dieťa.

 

SITUÁCIA č. 2:

Mojej manželke bude končiť nárok na materské 20.6. a dňa 21.6. požiada o rodičovský príspevok a súčasne nastúpi do práce (za účelom čerpania dovolenky alebo riadneho výkonu zárobkovej činnosti).

Z dôvodu osobnej starostlivosti o naše dieťa požiadam sociálnu poisťovňu dňa 10.7. o materské.

 

OTÁZKA: Je možné, aby obaja rodičia zostali na rodičovskej dovolenke po dobu 3 rokov dieťaťa?

ODPOVEĎ: Rodičovská dovolenka je pracovno-právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom a nemá žiaden vplyv na nárok a na výplatu rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok môže poberať len jeden z rodičov dieťaťa.

 

OTÁZKA: Bude mať manželka nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ak nastúpi do práce?

ODPOVEĎ: ÁNO, pokiaľ druhý rodič dieťaťa nemá nárok na materské.

 

OTÁZKA: Ak mi až 10.7. vznikne nárok na materské, čo je len za časť kalendárneho mesiaca, má manželka nárok na rodičovský príspevok do 10.7. (má nárok na alikvotnú časť)?

ODPOVEĎ: Manželke trvá nárok na výplatu rodičovského príspevku za celý kalendárny mesiac júl, teda do 31.7. (nielen do 10.7.) a od 1.8. nárok na rodičovský príspevok zaniká.

 

 

SITUÁCIA č. 3:

Vydala som sa, s manželom máme spoločné dieťa a v našej spoločnej domácnosti žije a zabezpečujeme starostlivosť aj dieťaťu z jeho  predchádzajúceho vzťahu.

Úrad mi znížil sumu rodičovského príspevku na polovicu z dôvodu, že manželovo dieťa je záškolák. Ja som presvedčená o tom, že rodičovský príspevok je vyplácaný z dôvodu starostlivosti o naše dieťa do troch rokov veku a nesúvisí so skutočnosťou, že manželovo dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

 

OTÁZKA: Postupoval úrad správne?

ODPOVEĎ: ÁNO. Na výchove dieťaťa sa podieľa aj manželka, ktorá napriek tomu že nie je rodičom dieťaťa, žije s rodičom tohto dieťaťa v spoločnej domácnosti.

  

SITUÁCIA č. 4:

Porodila som dieťa a úrad mi nepriznal nárok na rodičovský príspevok. Zdôvodnil to tak, že moje predchádzajúce dieťa je zverené do starostlivosti starých rodičov a im sa vypláca rodičovský príspevok na toto zverené dieťa. Ostala som s malým dieťaťom bez rodičovského príspevku.

 

OTÁZKA: Je postup úradu správny?

ODPOVEĎ: ÁNO. Rodičovský príspevok nepatrí, nakoľko vaše staršie dieťa bolo rozhodnutím súdu zverené do starostlivosti inej osoby, ktorá na toto dieťa rodičovský príspevok už poberá. Nárok na rodičovský príspevok vám vznikne až potom, ak bude ukončená výplata rodičovského príspevku z dôvodu starostlivosti o vaše staršie dieťa.

ODPOVEĎ: NIE, úrad by nepostupoval správne, ak by vaše staršie dieťa bolo osvojené, tým by sa už nepovažovalo za vaše dieťa, ani za zverené dieťa, bolo by vlastným dieťaťom osvojiteľov. V takomto prípade patrí rodičovský príspevok osvojiteľom dieťaťa ako aj vám, na novonarodené dieťa.

SITUÁCIA č. 5:

Informácia k rodičovskému príspevku -  k žiadosti o odňatie rodičovského príspevku  

a to v nasledujúcich  situáciách:

 

 • v prípade, ak si poberateľ/ka rodičovského príspevku uplatňuje  nárok na dávku v nezamestnanosti alebo druhý rodič dieťaťa si uplatňuje nárok na matersképoberateľ/ka rodičovského príspevku v prípade vzniku nároku na uvedené dávky  požiada úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je platiteľom rodičovského príspevku o jeho odňatie  na základe písomnej žiadosti (vzor tlačiva sa nachádza TU).

 

 • ak si poberateľ rodičovského príspevku uplatňuje novú žiadosť o rodičovský príspevok pri starostlivosti o ďalšie dieťa napr. novonarodené dieťa alebo dieťa staršie ako tri roky veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav musí najskôr požiadať o odňatie rodičovského príspevku, ktorý sa mu doposiaľ vypláca. (vzor tlačiva sa nachádza TU). 


 

Dátum vytvorenia stránky: 06.04.2017
Dátum aktualizácie: 04.08.2021

Tlačiť