Sme rodina s nízkym alebo žiadnym príjmom

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

Domácnosť má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak príjem jej členov nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Zákon v § 4 ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške. Sumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky závisí od členov domácnosti), aktivačný príspevok (v prípade, ak občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb, zvyšuje si kvalifikáciu štúdiom, vykonáva dobrovoľnícku činnosť a pod.), príspevok na bývanie (v prípade, ak občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že uhrádza náklady spojené s bývaním), príspevok na nezaopatrené dieťaochranný príspevok (v prípade, ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je poberateľom predčasného starobného dôchodku, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, sa osobne stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie, má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní a pod.). 

Na základe žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi a dokladov preukazujúcich príjmové, majetkové a rodinné pomery, úrad posúdi, na aké príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevky ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom domácnosti. K výške dávok a príspevkov a k podmienkam poskytovania tejto pomoci pozri aj pomoc v hmotnej núdzi

Konanie o posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi sa začína podaním žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu. Pomoc v hmotnej núdzi sa priznáva a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť a vypláca sa mesačne pozadu. Tlačivo žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, poučenie pre občana a tlačivá príloh, ktoré je potrebné k žiadosti predložiť.

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 28.06.2013
Dátum aktualizácie: 09.06.2022

Tlačiť